M-mG-mP-z®ôm-q-n¤Å-ˆÛ-GmÅ-ÇePÅ-ÇS¼-¾Å-¿ËG-qºÛ-GhÝG-¯çz-Vï-z-»ôh-qü


2005.11.27

{}ü üM-mG-ÆÛh-GŸÝP-GÛ-¾PÅ-xôGÅ-hP-¤Û-¤fÞm-qºÛ-¿e-Iâz-º²Ûm-¤Dm- Vz-ÆÛh-z®ôm-q-±ô¼-¤m¼-GTôh-GbôP-GÛ-»ôh-qºÛ-Bôm-zXôh-fh-ŸÛz-ºWâG-‚ïh-hGôÅ-ŸïÅ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-hôm-GZï¼-±ôGÅ-q-DG-GÛÅ-Ç+ݾ-¤-ŸÝÅ-hôm-GŸÛ¼-z¸ÞP-ü Hôh-GŸÛ-hï-±ôºÛ-fh-hPôÅ-ÅÞ-ŸÛz-dôGÅ-GmP-xÛ¼-º²¤-JÀÛP-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-ŸÛz-ºWâG-¿Ëm-DP-GÛ-h¤ÛGÅ-zž-ºƒï¾-ºfÞh-Ç+Ý-±z- ¤m-wËï-¼ï-iï- mô-¶;- ¤VôG-GÛÅ-¹-z-ºhÛºÛ-mP-M-mG-bà-Vïh-wïzÅ-GmP-XïÅ-ü »ï-;ݺô-VP-ŸÝ-zºÛ-M-mG-GÛ-z®ôm-q-hï-»ÛÅ-zXôh-qºÛ-±ÛG-fô-ÅôGÅ-¾-GŸÛ-zTô¾-bï-ljm-fô-ŸÛG-ºIï¤Å-Çtï¾-GmP-»ôh-q-¼ïh-ü ljm-fô-hïºÛ-mP- M-mG-GŸÝP-GÛÅ-z®ôm-DP-hP- P¾-¯ô¾-zNå¼-z;ôh-¼-zºÛ-mP-z®ôm-ºWâG-‚Å-qºÛ-z®ôm-q-n¤Å-ˆÛ-GmÅ-ÇePÅ-ÇS¼-¾Å-¿ËG-qºÛ-GhÝG-¯çz-Vï-z-»Ûm-q-Gž-zbôm-‚Å-»ôh-q-¼ïh-ü M-mG-mP-hq¾-º‚ô¼-HÛ-fh-¾-zTôÅ-zNå¼-zbP-Çeï-¤Û-¾ô- 20 ¿ËG-xÛm-»ôh-¼ÞP- M-mG-GÛ-z®ôm-DP-DG-mP-h-¿eºÛ-Ç+zÅ-ÅÞºP-z®ôm-q-±ôºÛ-¾ÞÅ-Åï¤Å-GZÛÅ-;ºÛ-fôG-¾-h¤º-ºzïzÅ-GbôP-z-hP- P¾-¯ô¾-Ç+ݾ-z-»ôPÅ-IGÅ-¼ïh-TïÅ-hP-ü P¾-¯ô¾-zNå¼-z;ôh-¼-z-hP- z;G-Z¼-DP- Åï¤Å-mh-Ǩm-DP-ÅôGÅ- hôm-hPôÅ-fh-z®ôm-DP-hï-±ôºÛ-mP- mG-Tm-hˆãÅ-¤-®¤-HÛÅ-¤-¸h- M-mG-GŸÝP-¾-Bôm-zXôh-‚ïh-¤Dm-fï-zÅ-ü Vz-ÆÛh-ˆÛ-ºG¾-º²ô¾-‚ïh-¤Dm-¼ÛGÅ-ÅÞ-GbôGÅ-q-FÛ-FG-zL¾-z-¾ô-¼ï-zŸÛm-º²Ûm-z¸ÞP-z®ôm-ºWâG-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-¼ïh-ü M-mG-¤Û-¤P-GÛ-VïÅ-¤fôºÛ-FÛ¤Å-DP-GÛÅ-zbôm-qºÛ-¾ô-ºDô¼-ljm-fôºÛ-mP-¾ºP- m-mÛP-¾ô-GTÛG-qÞºÛ-mP-¤Û-IPÅ-zhÝm-ºzÞ¤-zMh-FÛ-iâG-ÇeôP-zL¾-z-z®ôm-ºWâG-‚Å-»ôh-q-¼ïh-ü »Ûm-mºP-M¾-uÛºÛ-ZïÅ-»PÅ-±ôGÅ-q-¾-ÅôGÅ-qºÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-±ôGÅ-q-DG-GÛÅ-zXôh-zŸÛm-q-¿e¼-m- M-mG-GÛ-z®ôm-DP-¾¤-¾ÞGÅ-mÛ- xÛ-Gž-mP-Gž-Tm-HÛ-OÛG-º²âGÅ-ÁÛG-¤Ûm-q-hP- z®ôm-qºÛ-IPÅ-ºzô¼-hPôÅ-GmÅ-WÛ-»Ûm-GÅP-z-h¤-qô-Z¼-HÛ-»ôh-q-¼ïh-¾-ü M-mG-GŸÝP-mÛ-¤Gô-zÇ+ô¼-ÇÀâ-ƒÛh-GbôP-MãºÛ-fh-¾ºP-‚P-Vßz-q-»Ûm-®P- ¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-hP-M¾-Dz-GŸm-HÛ-Vz-ÆÛh-¤²h-G®ô-DG-GÛÅ-M-mG-GÛ-z®ôm-DP-DG-¾-G¸ÛGÅ-zÇ+ô¼-GmP-Ç+zÅ- M-mG-GÛ-z®ôm-DP-GÛ-hô-h¤-q-n¤Å-ˆÛÅ-z®ôm-qºÛ-Hôm-VÅ-vÅ-bï- z®ôm-q-»Ûm-DÞ¾-HÛ-Gb¤-zXôh-ºFz-zTßG-GÛ-»ôh-®P- ¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-ŸÛz-ºWâG-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-h¤ÛGÅ-zž-ºƒï¾-ºfÞh-Ç+Ý-±z- ¤m-wËï-¼ï-iï- mô-¶;- ¤VôG-GÛÅ-G®ô-zô-‚Å-qºÛ-±ôGÅ-VßP-GÛÅ- qï-TÛP-hP- zôh-hP- ÁÛm-TP-zTÅ-ÅÞ-wïzÅ-»ôh-¼ÞP- z®ôm-DP-mP-GÛ-hPôÅ-»ôh-GmÅ-ÇePÅ-G¸ÛGÅ-fÞz-q-DG-qô-»Ûm-q-ÇSôm-hqGÅ-‚Å-»ôh-q-¼ïhüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
ད་རེས་གྲོས་ཚོགས་འཚོགས་མ་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་འོག་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པར་འགྲོ་གྲོན་གཏོང་སྟངས་སྒྲིག་གཞི་ཁ་གསལ་མེད་པ་རེད་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎