Í-¼ÛºÛ-¾ôÅï-Íïm-Wï-¾ïÅÛ-mP-¾ÛºÞ-wËP-»ôm-¸ï¼-zºÛ-M-¤ÛºÛ-JÀÛP-G-ŸÛG-ÇKô-xïh-ºhÝG


2008-02-17
Share

{}ü üM-mG-GŸÝP-ºƒï¾-ÁÛP-ÈØ-Gż-ÁôG-fôG-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-zºÛ-mPü Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-Å-GmÅ- ¾ôÅï-Íïm-Wï-¾ïÅÛ- mP-»ôh-qºÛ-M-¤ÛºÛ-JÀÛP-G-¤ÛP-¾- ¾ÛºÞ-wËP-»ôm- ¸ï¼-z-ŸÛG-¾ô-¤P-¼ÛP-º²âGÅ-Cæm-‚Å-qºÛ-XïÅ-¼ïÅ-G¸º-Çtïm-qºÛ-ZÛm-hPôÅ-ÅÞ-¤Û-h¤PÅ-¾-ÇKô-¤ô-xïh-»ôh-q-¼ïhü JÀÛP-G-hï-mÛ-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-¿Ëô-xôGÅ-¤Pº-Çkï-;ï-¾Û-w×ô-mÛ-»ºÛ-IôP-Eï¼-¾ôÅï-Íïm-Wï-¾ïÅÛ-»Û- Èm-‡ÛP-‡ôm- hqï-¤²ôh-ˆÛ-Å-VºÛ-fôG-z¸ô-Cæm-‚Å-»ôh-TÛPü JÀÛP-G-hï-mÛ-M-mG-GÛ-xÛ-xôGÅ-ÅÞ-M-¤ÛºÛ-Eh-±ôÅ-¿km-qºÛ-±h-¿km-HÛ-JÀÛP-;-Vï-ÁôÅ-ÁÛG-»Ûm-qºÛ-Ç+ô¼-z;ôh-»ôh-q-¼ïhü Èm-‡ÛP-‡ôm-ºGm-º²Ûm-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-G®ô-ÅÛ-¤ÛfÛ-»ÛÅ-GÅÞPÅ-mü M-¤ÛºÛ-JÀÛP-G-hï-mÛ-Å-DÞ¾-GŸm-¾-¤ïh-q-ŸÛG-hP-¿ËG-q¼-hÝ-;ï-¾Û-w×ô-mÛ-»ºÛ-¤Û-h¤PÅ-¾-M-¤ÛºÛ-¼ÛG-GŸÝP-ÁïÅ-dôGÅ-»ôP-MãºÛ-¤fÞm-Aïm-ŸÛG-Cæm-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-GÅÞPÅ-»ôh-q-hPü Èm-‡ÛP-‡ôm-hqï-¤²ôh-DP-GÛ-PôÅ-mÅ-ˆP-DôP-±ôºÛ-Dô¼-»ÞG-hP-º²¤-JÀÛP-mP-M-¤Û-¼ÛGÅ-ˆÛ-ºHã¼-z-Vïm-qô-ºIô-z-hP-M-¤Û-¼ÛGÅ-ˆÛ-¼ÛG-GŸÝP-Ç+ô¼-ÁïÅ-dôGÅ-»ôP-MãºÛ-V-Aïm-ŸÛG-»Ûm-qºÛ-PôÅ-º²Ûm-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-¼ïhü h-V-M-¤ÛºÛ-JÀÛP-G-hï-zŸÛm-;ï-¾Û-w×ô-mÛ-»-Å-DÞ¾-mP-ºwï¾-MÅ-ºIô-zŸÛm-qºÛ-M-¤Û-¼ÛGÅ-hP-º²¤-JÀÛP-mP-ºwï¾-MÅ-ºIô-zŸÛm-qºÛ-M-¤Û-¼ÛGÅ-¾-ÇKô-¤ô-º‚ïh-Mã-»Ûm-q-hP-JÀÛP-G-hïºÛ-mP-¾-ÁÛP-Ço-70 ¿ËG-»ôh-q-hP-;ï-¾Û-w×ô-mÛ-»-Å-GmÅ-ˆÛ-¯Û-ÁÛP-hP-hï-zŸÛm-M-¤ÛºÛ-¯Û-ÁÛP-hP-ÁÛP-Ço-ÅôGÅ-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།