z¾-»Þ¾-HÛ-Å-GmÅ-IôÅ-±ôGÅ-ºfÞÅ-¤ÛºÛ-ºôÅ-ºhï¤Å-Çtï¾-Mã-»Ûm-ºhÝG


2005-12-27
Share

{}ü üz¾-»Þ¾-GŸÝP-GÛÅ-¤ºô-Hïm-¾ôG-xôGÅ-DG-hP-hï-zŸÛm-xôGÅ-ºG¾-±ôGÅ-qºÛ-Gmôh-º±ï-GbôP-Mã¼-¤-¿eôÅ-q¼-hÝÅ-ÅP-uÛ-¹-GZÛÅ-qºÛ-mP-Å-GmÅ-IôÅ-±ôGÅ-ºfÞÅ-¤ÛºÛ-ºôÅ-ºhï¤Å-Çtï¾-Mã-»Ûm-q-z¾-»Þ¾-GŸÝP-GÛÅ-G¸º-¤ÛG-h¤¼-ZÛm-GÅÞPÅ-zŸG z¾-»Þ¾-HÛ-mP-ÆÛh-„Àôm-Vïm- ;-¤¾-fº-q- mÅ-Gż-ºGôh-¿Ëm-±ôGÅ-fôG-ºôÅ-ºhï¤Å-Ç+zÅ-ˆÛ-zhï-ºWGÅ-ÆâP-BôzÅ-ˆÛ-I-OÛG-V-±P-»ôh-q-GÅÞPÅ-zŸG ¤ºô-Hïm-¾ôG-xôGÅ-DG-GÛÅ-ºôÅ-ºhï¤Å-mP-ŸÝGÅ-¤Dm-±ôºÛ-fôG-D-Gbh-ˆÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-Mã-hP-ºƒï¾-ü uÛ-¹-GZÛÅ-qºÛ-±ïÅ-8ZÛm-HÛ-ºôÅ-ºhï¤Å-GôP-G¸º-ºDô¼-GTÛG-¼ÛP-z¾-»Þ¾-mP-GÛ-¾Å-¼ÛGÅ-±P-¤Å-¾Å-¤±¤Å-zŸG-mÅ-ºôÅ-ºhï¤Å-ˆÛ-ZÛm-hÝÅ-GTÛG-bà-¾Å-ºGݾ-DG-Çtï¾-MãºÛ-Ç+ݾ-ÇÀôP-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-¼ïh-ü z¾-»Þ¾-mP-GÛ-xôGÅ-ºG¾-¤mº-ºƒï¾-±ôGÅ-q-zhÝm-HÛÅ-ˆP-ºôÅ-ºhï¤Å-hï-mÛ-xÛ-±ß¾-HÛ-n¤-q-ŸÛG-»Ûm-q-hP-ü Å-GmÅ-ˆÛ-ºôÅ-zÇkÝ-ŸïÅ-q-hïÅ-z¾-»Þ¾-mP-GmÅ-zÇkh-qºÛ-ÆÛh-hôm-HÛ-¯ôh-½‰ôG-Åï¾-fzÅ-¤ïh-q-hP-ü z¾-»Þ¾-GŸÝP-GÛÅ-ºôÅ-ºhï¤Å-hï-zŸÛm-FÛ¤Å-¤fÞm-ŸÛG-bà-ºHã¼-fzÅ-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q¼-zdïm-P-±ôÅ-hï¼-ºGôG-fzÅ-‚-Mã-hP-ü z¾-»Þ¾-¤Û-h¤PÅ-±ô¼-»P-ºôÅ-ºhï¤Å-hïºÛ-mP-¤Û-ŸÝGÅ-MãºÛ-ºzôh-Ç+ݾ-‚-Mã-»Ûm-q-GÅÞPÅ-ˆÛ-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།