M-mG-mP-µÅ-ºHã¼-HÛ-ljÛGÅ-¼ô-G®P-VߺÛ-mP-¿ËàP-zºÛ-Aïm-HÛÅ-mh-ºi-¤Ûm-»ôP-Zïm-Vï-zü


2005.11.25

{}ü üM-mG-‚P-Á¼-Èh-¾ÞP-TP-ŸÛP-Vïm-HÛ-IôP-Eï¼-¿eï-GmÅ-ȼ-qÛm-HÛ-DÞ¾-hÝ-MãGÅ-zŸÛm-qºÛ-ÅÞP-ÈØ-G®P-Vß-hïºÛ-mP-Zï-Çkôm-uÛ-¹-11±ïÅ-13 ZÛm-lô-nݤ-z¸ô-IºÛ-µÅ-ºHã¼-¾Å-I¼-ºz¼-µÅ-‚ãP-mÅ-hïºÛ-ljÛGÅ-¼ô-n¤Å-G®P-VߺÛ-mP-¿ËàP-z-hP-hï-zŸÛm-µÅ-ºHã¼-HÛ-ljÛGÅ-¼ô-¤P-qô-G®P-VߺÛ-mP-zbP-»ôh-q-hP-¿ËG-hôm-hÝ-ÇtôÅ-h;¼-HÛ-ljÛGÅ-¼ô-hï-±ô-G®P-VߺÛ-¤fÛ¾-hÝ-ºEÛ¾-mÅ-zÇkh-»ôh-q-hï-±ô-G¾-bï-Z-VßP-hï-±ôÅ-z¸Å-q-»Ûm-m-hïÅ-Aïm-qÅ-Z-¼ÛGÅ-hï-±ô-¸-¼ÛGÅ-mP-Ez-mÅ-¤Û-¾-mh-ºi-¤Ûm-»ôP-Zïm-Vï-z-hP-hï-zŸÛm-G®P-Vß¼-GmÅ-qºÛ-ºhz-VGÅ-‚-¼ÛGÅ-¾-ÅôGÅ-q-±P-¤¼-hÝG-mh-Ez-Zïm-Vï-z-ŸÛG-»Ûm-Ç+ô¼-ÈôP-;ôP-G®ßG-¾G-ÇÀôz-IÔ-Vïm-¤ôºÛ-mP-Dô¼-»ÞG-mP-hÝG-µÅ-ˆÛ-¼ÛGÅ-¾-Z¤Å-ŸÛz-GmP-¤Dm- ;ï-mïf-¾Û»ôP- GÛÅ-ºIï¾-zXôh-‚Å-»ôh-q-¼ïh- ¤-¸h-qºÛ-ÇtôÅ-h;¼-HÛ-ljÛGÅ-¼ô-hï-±ôÅ-Cm-mh-ˆP-m-Zïm-Vïm-qô-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-ºIï¾-zXôh-‚Å-»ôh-q-¼ïh- GŸm-»P-ȼ-qÛm-DÞ¾-hÝ-GmÅ-qºÛ-G®P-Vß-zG-z®ôG-GÛ-GmÅ-ÇePÅ-¾-ŸÛz-hrôh-GmP-¤Dm-±ôÅ-ˆP-hï-DÞ¾-IôP-ÇkïºÛ-»Þ¾-¤Û-¤P-qô-ŸÛG-ºfÞP-Vß-G®P-Vß-hï¼-zdïm-mÅ-º±ô-GmÅ-‚ïh-ˆÛ-»ôh-qÅ-¤-ºôPÅ-G®P-Vß-G®P-¤-»ôP-zºÛ-ºzh-z¯ôm-GmP-zŸÛm-»ôh-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་མེ་ཁོ་རོ་སོ་ཧྤོ་ཊི་ཡར་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་འགན་འཛིན་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་བ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎