M-G¼-GŸÝP-mÅ-M-G¼-zôh-hôm-Mz-Bô¼-±ôGÅ-qºÛ-ºGô-FÛh-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-»ôh-ºhÝG


2006.11.20
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

{}ü üM-G¼-GŸÝP-mÅ-M-mG-GÛ-ÆÛh-º²Ûm-ÈàºÞ-TÛm-fºôºÛ-G¸ÛGÅ-Ç+ô¼-¾-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-ºGôG-fzÅ-ÅÞ- JËm-lÛ-zôh-¼P-hzP-¾Å-ºGݾ-±ôGÅ-q-ŸïÅ-qºÛ-M-G¼-zôh-hôm-Mz-Bô¼-±ôGÅ-qºÛ-ºGô-FÛh- ¤×-ÈñÁ-»-l¶- M-G¼-HÛ-IôP-Eï¼-„Ëô-q¾-mP-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-»ôh-ºhÝG- zôh-hôm-Mz-Bô¼-±ôGÅ-q-hïÅ-Çtï¾-zºÛ-Gż-ºGôh-Gž-zOGÅ-¾-GŸÛGÅ-m- Ç+Ý-ŸzÅ-¤×-ÈñÁ-»-l¶-hP-DôP-GÛ-xG-¼ôGÅ-DG-TÛG-zTÅ- M-mG-GÛ-ÆÛh-º²Ûm-ÈàºÞ-TÛm-fºôºÛ-G¸ÛGÅ-Ç+ô¼-¾-Pô-Lô¾-ŸÝ-Vïh- M-G¼-HÛ-M¾-Å-¿kÛ-¾Û¼-fôm-MãºÛ-I-OÛG-GmP-zŸÛm-qºÛ-Ç+zÅ-hï¼- xÛ-±ïÅ-18 ZÛm- M-G¼-GŸÝP-GÛ-Zïm-dôG-¤Û-ÇoÅ-Ç+Ý-ŸzÅ-¤×-ÈñÁ-»-l¶-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-»ôh-ºhÝG- M-G¼-zôh-hôm-Mz-Bô¼-±ôGÅ-q-ºhÛºÛ-±ôGÅ-G®ô- Í×-Wï-Wïm- HÛÅ-GÅÞPÅ-m- M-G¼-GŸÝP-GÛÅ-¤×-ÈñÁ-»-l¶-¾-M-mG-GÛ-ÆÛh-º²Ûm-ÈàºÞ-TÛm-fºô-G¸ÛGÅ-Ç+ô¼-HÛ-¤²h-ºV¼-¤-Oæz-ˆÛ-z¼-z;G-Çkô¤-‚-Mã¼-z;º-M-°¾-»ôh-TïÅ-hP- Ç+Ý-ŸzÅ-¤×-ÈñÁ-»-l¶-mÅ-DôP-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-qºÛ-ZÛm-¤ô-mÅ-¸Å-zTh-Pô-Lô¾-GmP-zŸÛm-»ôh-q¼- DôP-GÛ-Ç+Ý-G¸ÞGÅ-ˆÛ-GmÅ-ÇePÅ-²-iG-bà-ºHã¼-z-»Ûm-m- ºhÛºÛ-ºôÅ-ºGm-V-±P-M-G¼-GŸÝP-GÛ-ºEï¼-hGôÅ-ˆÛ-»ôh-TïÅ-GÅÞPÅ-ºhÝG- M-G¼-GŸÝP-GÛÅ-M-G¼-zôh-hôm-Mz-Bô¼-±ôGÅ-qºÛ-±ôGÅ-¤Û-¤×-ÈñÁ-»-l¶-h-¼ïÅ-ÇS-Å-mÅ-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-q-zŸÛm- ZÛm-ÁÅ-GôP-zŸÝGÅ-ÇK¼-l-¼¤-Å-¾¼-Gbm-zŸÝGÅ-GmP-¤Dm-zôh-hôm-¾Å-ºGݾ-z-zÇem-º²Ûm-z®ßm-ºIâÅ-¾GÅ-ˆP-M-G¼-GŸÝP-GÛÅ-zŸÝGÅ-ÇK¼-DÞ¾-mÅ-xÛ¼-xôGÅ-zBôh-¤Û-VôG-qºÛ-h¤-zOGÅ-GmP-»ôh-q-¼ïh- hï-mÛ-h-¿e-M-G¼-GŸÝP-GÛÅ- M-mG-GÛ-ÆÛh-º²Ûm-ÈàºÞ-TÛm-fºôºÛ-G¸ÛGÅ-Ç+ô¼-¾-zôh-¤Û-hP-zôh-hôm-Mz-Bô¼-±ôGÅ-q-DG-GÛ-Pô-Lô¾-HÛ-ºGôG-Aïm-¤Û-»ôP-zºÛ-fzÅ-ÁïÅ-GP-»ôh-‚ïh-ˆÛ-»ôh-qºÛ-n¤-q-ÁÝGÅ-Vï-ŸÛG-Gž-HÛ-»ôh-q-¼ïh-ü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
བསྟན་འཛིན་དཀོན་མཆོག་ལགས་ཀྱིས་ཡུ་ཀྲུབ་སྤྱི་ཚོགས་དྲ་ལམ་ཐོག་རྗེས་འབྲང་པ་ས་ཡ་གཅིག་ལྷག་བྱུང་བ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎