zŤ-»Å-JÀÛP-Gbô¼-zÁÛG-¤Û-»ôP-zºÛ-Vïh-ŸÝ-zbàGÅ-GmP-¤ÞÅ-»Ûm-ºhÝG


2006-12-16
Share

{}ü üM-G¼-HÛ-M¾-Å-¿kÛ-¾ÛºÛ-mP-GÛ-zôh-¤Û-BzÅ-zTô¾-zºÛ-GŸÛÅ-ÇK¼- ¤W-mÝ-;-‡Û-¾×- º¤-zŤ-»Å-JÀÛP-GŸÛÅ-ÇK¼-hï-zŸÛm-IôP-Eï¼-¿kÛ-¾ÛºÛ-GŸÝP-¾¤-M-zBïh-º²âGÅ-Cæm-¾Å-ºV¼-HÛ-Å-FºÛ-mP-ºDï¾-HÛ-»ôh-qºÛ-V-mÅü M-G¼-FÛ¤Å-DP-GÛÅ-GŸÛÅ-ÇK¼-hïºÛ-DP-q-DG-Gbô¼-zÁÛG-GbôP-hGôÅ-MãºÛ-z;º-M-fïPÅ-ºGº-ÁÅ-GmP-XïÅ- h-V-M-G¼-HÛ-FÛ¤Å-DP-mP-Gmh-hôm-hïºÛ-fh-ŸÝ-zbàGÅ-FÛ¤Å-ŸÛz-GmP-¤ÞÅ-»Ûm-q-¼ïhü h-z¼-z®m-‚ô¾-zôh-¤Û-h¤PÅ-uÛ-ºfÞÅ-¿Ëm-DP-GÛ-±ôGÅ-GŸôm-M-¼Û-Oô¾-¤-¾GÅ-G®ôÅ-qºÛ-ºƒï¾-»ôh-GŸÝP-ºƒï¾-¤Û-Ço-DG-GÛÅ-zôh-¤ÛºÛ-Çkôh-ÇK¼-zŤ-»Å-JÀÛP-¼P-ºWG-GmÅ-fzÅ-ÅÞ-¿kÛ-¾ÛºÛ-VïÅ-¤fôºÛ-FÛ¤Å-DP-¾-fïPÅ-GZÛÅ-®¤-PôÅ-zT¼-ŸÝÅ-bï-GŸÝP-ºƒï¾-HÛ-Gbô¼-zÁÛG-ºGôG-fzÅ-»ôP-zºÛ-FÛ¤Å-DP-¾-ŸÝ-ºzÞ¾-GmP-»ôh-q-¼ïhü ¿kÛ-¾Û-zŤ-»Å-JÀÛP-zôh-¤ÛºÛ-GŸÛÅ-ÇK¼-Gbô¼-zÁÛG-GbôP-MãºÛ-z;º-hrh-hP-fh-;¼-ºƒï¾-z-»ôh-qºÛ-FÛ¤Å-hqôm- zÛ-Wïm-jË-¼-;Ý-¤¼- HÛ-±z-¾-Zï-hÝÅ- Íïm-;ï-Á¼-¤- hP- ¼ï-D-Á¼-¤- GZÛÅ-Gż-hÝ-zÇ+ô-zŸG-‚Å-»ôh-q-hïÅ-zôh-¤ÛºÛ-h;º-P¾-Åï¾-Mã-DG-hÝ-xÛm-»ôh-qºÛ-zŤ-±ß¾-zŤ-»Å-JÀÛP-GŸÛÅ-ÇK¼-HÛ-zM-hqôm-wÞm-±ôGÅ-¼Ûm-Vïm-¾GÅ-ˆÛÅ- w-»Þ¾-i-MºÛ-Gż-ºGôh-q¼-GÅÞPÅ-ºhÝGü zM-hqôm-wÞm-±ôGÅ-¾GÅ-ˆÛÅ- ±ïÅ-16GÛ-ÇS-iô-ºƒï¾-»ôh-zôh-qºÛ-¤Û-Ço-±ô-¿kÛ-¾ÛºÛ-VïÅ-¤fôºÛ-FÛ¤Å-DP-mP-PôÅ-zT¼-ŸÝ-Ç+zÅ-GôP-ŸÝÅ-FÛ¤Å-hqôm-Gż-q-hï-GZÛÅ-ˆÛ-z;º-¤ô¾-GmP-ÇePÅ-»Ûh-ÇoP-ºIô-qô-‚ãP-¤ïh-q-hPü FÛ¤Å-hqôm- Íïm-;ï-Á¼-¤- zôh-¤Û-±ô-Å-DÞ¾-G®P-Å-GŸm-ŸÛG-¾-GmÅ-Çtô-‚ïh-hGôÅ-MãºÛ-Ç+ô¼-GÅÞPÅ-»ôh-mºP.ü Å-GmÅ-zôh-¤Û-±ô-GmÅ-Çkôh-‚-»Þ¾-HÛ-GŸÛÅ-ÇK¼-Gbô¼-zÁÛG-ºIô-¤Û-hGôÅ-qºÛ-ºzh-z¯ôm-hP-fzÅ-¾¤-¤Þ-¤fÞh-º±ô¾-fzÅ-GmP-zŸÛm-»ôh-q- zM-hqôm-wÞm-±ôGÅ-¾GÅ-ˆÛÅ-ºIï¾-zXôh-GmP-z- w-»Þ¾-i-MºÛ-fôG-¾ÞP-ºiïm-GmP-ºhÝGü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།