¤×-¾ï-Áï-»Å-ºz¼-¤ºÛ-GŸÝP-¾-¿U¤-ÍôP-Åm-ÅÞ-VÛ-JÀôh-ºIô¾-GbôP-zºÛ-ºzôh-Ç+ݾ-ŸÝÅ-qü


2006-11-25
Share

{}ü ü¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-h¤ÛGÅ-zž-Ç+Ý-±z- ÍÛz-¼-ÈÛ¤- Gï¤-Ç~ï-¼Û- »ÛÅ-Zï-V¼-ºz¼-¤-¾-G¸ÛGÅ-zÇ+ô¼-GmP-Çeï- ºz¼-¤ºÛ-h¤G-uÛ-fºm-Á-¶ï-¤VôG-hP-¿Ëm-¤W¾-HÛÅ- ºz¼-¤ºÛ-Vz-ÆÛh-¾¤-¾ÞGÅ-hï-zŸÛm-h¤PÅ-G®ôºÛ-xôGÅ-ÅÞ-zTôÅ-zNå¼-GbôP-hGôÅ-q-¤-¸h- ºz¼-¤ºÛ-h¤PÅ-G®ô-±ôGÅ-qºÛ-±ôGÅ-G®ô-¿U¤-ÍP-Åm-ÅÞ-TÛ-¤VôG-z¸P-z®ôm-ºôG-mÅ-JÀôh-h=ô¾-GbôP-hGôÅ-qºÛ-Ç+ô¼-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-PôÅ-mÅ-hGôÅ-ºhÝm-zB¼-ÇÀïP-GmP-z-hP- Ç+zÅ-hï¼-¿U¤-ÍP-Åm-ÅÞ-TÛ-¤VôG-ˆP-¤W¾-ºyh-GmP-MãºÛ-Gô-Ç+zÅ-fôz-qºÛ-zG-VGÅ-¾-zdïm-mÅ- ºz¼-¤ºÛ-mP-¼Û¤-qÅ-h¤PÅ-G®ôºÛ-zTôÅ-zNå¼-GbôP-»G-ºGô-±ßGÅ-qºÛ-¼ï-z-»ôh-TïÅ- ¤¾ïÁÛ-»ºÛ-xÛ-ÆÛh-„Àôm-Vïm-Å-»ÛjË-È-¤ÛjË-;-¡¼-¤VôG-GÛÅ-Dï-Å-GÅÞP-»ôh-q-¼ïh- ¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-h¤ÛGÅ-zž-Ç+Ý-±z-ÍÛz-¼-ÈÛ¤- Gï¤-Ç~ï-¼Û-»ÛÅ-zhÝm-yG-ÇSôm-¤ºÛ-mP-ºz¼-¤-¾-G¸ÛGÅ-zÇ+ô¼-GmP-Iâz-qºÛ-XïÅ-ÅÞ-ºz¼-¤ºÛ-iG-qôºÛ-GŸÝP-GÛÅ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-hP-h¤PÅ-G®ôºÛ-zTôÅ-zNå¼- M¾-»ôPÅ-ºhݤ-OÛG-GmP-Mã-ÅôGÅ-ˆÛ-Vïh-hÝ-hôm-hPôÅ-fôG-xG-¾ïm-zÇe¼-hGôÅ-ˆÛ-¼ïh-TïÅ-ºz¼-¤ºÛ-h¤G-uÛ-fºm-Á-¶ï-¤VôG-¾-GÅÞPÅ-»ôh-q-¼ïh- z¸P-xôGÅ-ˆÛ-ºwï¾-MÅ-hï-ºi¼-z¿eÅ-m- ºz¼-¤ºÛ-Vz-ÆÛh-ˆÛ-Pô-zô-h¤PÅ-G®ôºÛ-xôGÅ-ÅÞ-D-¾ô-zNå¼-z-hP- ¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-uÛ-Ez-iâP-VïÅ- ºz¼-¤ºÛ-Gmh-hôm-fh-Vïh-¤PGÅ-zÇ+ô-GŸG-GmP-zºÛ-h¤ÛGÅ-zž-Ç+Ý-±z- ÍÛz-¼-ÈÛ¤- Gï¤-Ç~ï-¼Û- ¾-ºz¼-¤ºÛ-ºGô-FÛh-±ôºÛ-PôÅ-mÅ-ÇS¼-hP-¤Û-ºi-zºÛ-»Ûh-VïÅ-GmP-GÛ-»ôh-m- ºz¼-¤ºÛ-iG-qôºÛ-GŸÝP-GÛÅ-M¾-»ôPÅ-h¤PÅ-G®ô-±ôGÅ-qºÛ-±ôGÅ-G®ô-¿U¤-ÍP-Åm-ÅÞ-TÛ-¤VôG-z¸P-z®ôm-ºôG-mÅ-JÀôh-h=ô¾-GbôP-z-hP- ºz¼-¤ºÛ-mP-h¤PÅ-G®ôºÛ-zTôÅ-zNå¼-GbôP-Mã¼-¾¤-¿ËôPÅ-»ôP-zºÛ-¼ï-z-P-¾-»ôh-TïÅ- ¤¾ïÁÛ-»ºÛ-xÛ-ÆÛh-„Àôm-Vïm-Å-»ÛjË-È-¤ÛjË-;-¡¼-¤VôG-GÛÅ-GÅÞPÅ-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།