M-G¼-mP-zôh-hôm-Vïh-zôh-qºÛ-ÇÀôz-yâG-DG-GÛÅ-@P-ºDô¼-Ç+ô¼-zBôh-GmP-Mã-ü


2005-12-24
Share

{}ü üM-G¼-¿Ëô-xôGÅ-IôP-Eï¼-¤×ïP-G-¾×ô¼-HÛ-¤fô-ÇÀôz-mP-ÇÀôz-¢ôP-GmP-zŸÛm-qºÛ-zôh-qºÛ-ÇÀôz-yâG-n¤Å-ˆÛÅ-@P-ºDô¼-Ÿôm-mÅ- ͤ-¼-¶-‡Û- z¼-M-G¼-¤Û-¤P-Fôh-hÝ-zôh-hôm-Gô-hôm-Çtï¾-Mã-º¤-zôh-¼P-z®m-HÛ-iÛ¾-zOGÅ-¾Å-ºGݾ-ŸÛG-hï-¼ÛP-ÇS-iôºÛ-hÝÅ-±ôh-9qºÛ-fôG-IôP-Eï¼-hïºÛ-uÛ-Ez- ;ï-ÍÁ-¼wË- ¤VôG-GÛÅ-hzÞ-º²âGÅ-GmP-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-ºhÝG ¤×ïP-G-¾×ô¼-Å-GmÅ-zôh-ˆÛ-GŸôm-mݺÛ-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-¤Û-16HÛÅ-IôP-Eï¼-hï-mÅ-M-G¼-¿Ëô-xôGÅ-ˆÛ-IôP-Eï¼-Vï-DG- È-Åm- hP- „ËïP-G-¾×ô¼-ü ¶ï-¾×ô¼-ü V-mºï-ü mï-¾×ô¼ü ÍôP-Gô-¾×Ûü ¶Û-W-»-¶-^ü ÅôGÅ-IôP-Eï¼-Vï-DG-zMãh-hï-ZÛm-IPÅ-zMh-¼ÛP-;Û-¾ô-¤Û-‡¼-1100z¼-¼¤- &u Û-mô¼- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛÅ-hq¾-hÝÅ-ˆÛ-ºDô¼-¾ôºÛ-hzP-Vïm-fïPÅ-30q-GÅÞPÅ-źÛ-GmÅ-Vïm- ͤ-¼-¶-‡Û- z¼-@P-ºDô¼-zbP-mÅ-wïzÅ-Mã-hP-£GÅ- zôh-mP-GÛ-zôh-¤Û-n¤Å-¾-¬-zXôh-¼P-hzP-hP-VôÅ-hh-¼P-hzP- ºhÝ-º²ô¤Å-¼P-hzP-¾-ÅôGÅ-qºÛ-GŸÛ-¯ºÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-¤ïh-q-ÅôGÅ-ºDôh-qºÛ-»ÛG-V-ºIï¤Å-Çtï¾-zMãh-mÅ-zôh-¼P-z®m-HÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-Mã-»Ûm-q-¼ïh- IôP-Eï¼-¤×ïP-G-¾×ô¼-mÅ-@P-ºDô¼-Ç+ô¼-zBôh-hïºÛ-mP-ŸÝGÅ-¤Dm-zôh-qºÛ-GŸôm-BïÅ-16hïºÛ-D-Çoôm-hÝ-¾¤-z¼-mÅ-GŸôm-mÝ-GŸm-zMh-¤Z¤-ŸÝGÅ-GmP-Mã-»Ûm-qºÛ-GmÅ-±ß¾-ºhÝG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།