¤ºô-OÛG-º²âGÅ-ˆÛÅ-¤Û-GÅôh-FG-¢ô¼-‚Å-qºÛ-IPÅ-ºzô¼-ZÝP-hÝ-xÛm-»ôh-qü


2005-12-26
Share

{}ü üz¾-»Þ¾-HÛ-¤ºô-Hïm-¾ôG-OÛG-º²âGÅ-ˆÛÅ-h-¾ôºÛ-xÛ-¹-hGÝ-q-mÅ-ºGô-º²âGÅ-ˆÛÅ-¹-z-GÅÞ¤-¼ÛP-z¾-»Þ¾-mP-iG-qôºÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-Mã-¤±¤Å-ºWôG-‚-Mã-‚Å-qºÛ-hÝÅ-»Þm-hïºÛ-¼ÛP- ¤ºô-OÛG-º²âGÅ-ˆÛ-xôGÅ-mÅ-¤Û-GÅôh-FG-¢ô¼-‚Å-qºÛ-IPÅ-ºzô¼-ZÝP-hÝ-xÛm-»ôh-q-¼ïh- »Ûm-mºP-OÛG-º²âGÅ-hï-»ÛÅ-z¾-»Þ¾-HÛ-»Þ¾-¤Û-z®m-ºFÛh-‚Å-qºÛ-IPÅ-ºzô¼-¤P-hÝ-xÛm-»ôh-q-z¾-»Þ¾-HÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-±ôGÅ-qÅ-hï-¼ÛP-zbôm-qºÛ-ljm-fôºÛ-mP-Gž-»ôh-q-¼ïh- z¾-»Þ¾-HÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-±ôGÅ-qºÛ-uÛ-Ez-iâP-Vï-;Ým-^m-ͼ-»¾-HÛÅ-zXôh-hôm-¿e¼-m- D-ÇSôm-xÛ-¹-hGÝ-q-mÅ-Zï-V¼-z¼- z¾-»Þ¾-GŸÝP-GÛ-ÆâP-Bôz-h¤G-¤ÛÅ- ¤ºô-OÛG-º²âGÅ-DôPÅ-ˆÛ-¤Û-IPÅ- 62 zÅh-»ôh-q-hP- ¤ºô-OÛG-º²âGÅ-ˆÛ-PôÅ-mÅ- z¾-»Þ¾-HÛ-ÆâP-Bôz-h¤G-¤Û- 13 zÅh-»ôh-q-¼ïh- hÝÅ-»Þm-hïºÛ-¼ÛP-¾-¤ºô-OÛG-º²âGÅ-ˆÛÅ- z¾-»Þ¾-HÛ-¤Û-¤P- 8800 ®¤-z®m-ºFÛh-‚Å-»ôh-q-¼ïh- ¤ºô-OÛG-º²âGÅ-¼P-PôÅ-mÅ-¹-z-GÅÞ¤-¼ÛP- z¾-»Þ¾-GŸÝP-¾-iG-qôºÛ-ºDôm-ºFâG-Mz-Mã-¤Ûm-q-¤±¤Å-ºWôG-‚Å-qºÛ-hÝÅ-±ôh-hï-zŸÛm-D-ÇSôm-xÛ-¹- 11 ˆÛ-¹-¤WâG-¾-µôGÅ-±¼-z-ÅôP-®P- z¾-»Þ¾-HÛ-¤ºô-OÛG-º²âGÅ-ˆÛ-xôGÅ-mÅ-¹-z-ºhÛºÛ-¼ÛP-¤Þ-¤fÞh-¤WâG-BôP-‚ïh-Mã-iÛ¾-zOGÅ-‚Å-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།