=ï-¼ºï-¤Û-¤P-GÛ-¼P-hzP-¾Å-ºGݾ-±ôGÅ-qÅ-IôÅ-±ôGÅ-ºfÞÅ-¤Û-ŸÛG-zÅh-»ôh-qü


2006-09-24
Share

{}ü üz¾-»Þ¾-HÛ-IôÅ-±ôGÅ-ºfÞÅ-¤Û- ;Û¼ÛÁ-m- V-¼m- Áï¼ïÅÛ-f- ŸÝ-z-z=ôPÅ-¤Dm-mÛ- P-±ô-»Ûm-mô-ŸïÅ-hP- DôP-GÛÅ- =ï-¼ºï- DÞ¾-HÛ-¤Û-¤P-±ô¼-¤m¼-GTôh-zbP-»ôh-®P- P-±ôÅ-Vïh-¤PGÅ-ˆÛÅ-DôP-zÅh-q-»Ûm-ŸïÅ- =ï-¼ºï-¤Û-¤P-GÛ-¼P-hzP-¾Å-ºGݾ-±ôGÅ-q-¸ï¼-zºÛ-ºGô-FÛh- Wï-;Û¼ÛÁ-m-Gô-ÍÛ‡- »ÛÅ-PôÅ-¾ïm-‚Å-»ôh-q-¼ïh-ü =ï-¼ºï-¤Û-¤P-GÛ-¼P-hzP-¾Å-ºGݾ-±ôGÅ-q-¸ï¼-zºÛ-OÛG-º²âGÅ-hï-zŸÛm- z¾-»Þ¾-hP- M-G¼-Å-¤±¤Å-z¼-¾-dïm-GŸÛ-‚Å-qºÛ- z¾-»Þ¾-HÛ-¤ºô-OÛG-º²âGÅ-¾Å- xÛ-¾ô- 2004ºÛ-¾ô¼-¾ôGÅ-ÅÞ-D-G¼-qºÛ-h¤¼-xôGÅ-±ôGÅ-qºÛ-»m-¾G-TÛG-»Ûm-q-¼ïh-ü z¾-»Þ¾-hP-M-G¼-HÛ-Å-£ïÅ- =ï-¼ºï-¸ï¼-zºÛ-Å-DÞ¾-mP- z¾-»Þ¾-HÛ-µôP-Çkï- 20 f¤-q-»ôh-q-hP-ü z¾-»Þ¾-HÛ-¤Û-¤P-zÇkô¤Å-Å-»- 26 »ôh-qºÛ-DôPÅ-mÅ-zM-V- 48 ®¤- z¾-»Þ¾-HÛ-ºƒâ-¤²ôh-TïÅ-»ôPÅ-IGÅ-ÅÞ-Hã¼-qºÛ- =ï-¼ºï-¸ï¼-zºÛ-Å-DÞ¾-mP-º±ô-GmÅ-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-¼ïh-ü IôÅ-±ôGÅ-ºfÞÅ-¤Û-»Ûm-mºP-ºi- GŸÝP-GÛ-hqôm-¼ÛGÅ-»Ûm-mºP-ºi- =ï-¼ºï-¤Û-¤P-fôG-¤m¼-GTôh-hP-zÁÝ-GŸôG-zbP-z-»Ûm-m- h¤¼-GÅôh-GbôP-Mã-»Ûm-ŸïÅ-hP- =ï-¼ºï- Å-DÞ¾-»ôPÅ-µôGÅ- P-±ô¼-hGôÅ-»ôh-ü P-±ôºÛ-Å-DÞ¾-ºhÛ¼-z¾-»Þ¾-hP-f-hh-»Ûm-qºÛ-M¾-¼zÅ-¾ô-MãÅ-»ôh-qÅ-Å-DÞ¾-ºhÛ-zŸÛm- z¾-»Þ¾-mÅ-¾ôGÅ-ÅÞ-GmÅ-qºÛ-»Þ¾-Iâ-ŸÛG-bà-Hã¼-hGôÅ-ŸïÅ-ˆP-=ï-¼ºï-¤Û-¤P-GÛ-¼P-hzP-¾Å-ºGݾ-±ôGÅ-q-¸ï¼-zºÛ-ºGô-FÛh- Wï-;Û¼ÛÁ-m- Gô-ÍÛ‡- »ÛÅ-D-ÅP-hGôÅ-ºhÝm-zbôm-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།