z¾-»Þ¾-HÛ-ºôÅ-zÇkݺÛ-Ç+zÅ-¤ºô-Hïm-¾ôG-q-±ôÅ-¤Û-GÅôh-FG-¢ô¼-‚ïh-Mã-¤Ûm-qü


2005-12-29
Share

{}ü üz¾-»Þ¾-mP-GÛ-¤ºô-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-±ôÅ-¼ÛP-¤Ûm-IôP-Çkï-¾Å-DÞPÅ-ˆÛ-ºôÅ-zÇkݺÛ-Ç+zÅ-¤Û-GÅôh-FG-¢ô¼-HÛ-iG-uôh-¾Å-hôm-Çtï¾-Mã-¤Ûm-ŸïÅ-Gž-ºIô¾-‚Å-»ôh-ºhÝG Zï-V¼-z¾-»Þ¾-M¾-qôÅ-hzP-zNå¼-zºÛ-GŸÝP-mÅ-ºV¼-¾ôºÛ-xÛ-¹-GZÛÅ-qºÛ-±ïÅ-zMh-ZÛm-Å-GmÅ-Åô-ÅôºÛ-IôP-Çkï-¾Å-DÞPÅ-ˆÛ-±ôGÅ-¤ÛºÛ-ºôÅ-zÇkÝ-‚ïh-Mã-»Ûm-¾ÞGÅ-Gž-zOGÅ-GmP-zºÛ-Ç+zÅ-¤ºô-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-mÅ-Ç+zÅ-hï¼-h¤ÛGÅ-zž-¾Å-ºGݾ-ŸÛG-Çtï¾-Mã-»Ûm-ŸïÅ-Gž-zOGÅ-‚Å-»ôh-q-¼ïhü ºôm-ˆP-DÞ¾-hï¼-»ôh-qºÛ-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-±ôGÅ-VßP-GÛ-Ç+Ý-±z-mÅ-ºzôh-Ç+ݾ-GmP-zºÛ-Ç+zÅ-DôP-±ôÅ-ºôÅ-zÇkݺÛ-Ç+zÅ-¤Û-GÅô¼-FG-¢ô¼-hP-»P-m-z®m-ºFÛh-ˆÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-Mã-¤Ûm-¾ÞGÅ-Gž-zÁh-‚Å-»ôh-q-¼ïhü z¾-»Þ¾-mP-xÛ-¾ô- 1998 ¾ô-mÅ-z¸ÞP-IôP-Çkï-¾Å-DÞPÅ-ˆÛ-ºôÅ-zÇkÝ-‚Å-¤ïh-q-hP-ü hï-ÇS-xÛ-¾ô- 2003 ¾ô¼-ºôÅ-zÇkݺÛ-¾Å-hôm-Çtï¾-¯ÛÅ-‚ïh-qºÛ-Ç+zÅ-¤ºô-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-GÛÅ-¸ÛP-V-„ÀPÅ-z¼-zdïm-ºôÅ-zÇkݺÛ-¾Å-hôm-¤±¤Å-ºWôG-‚ïh-hGôÅ-‚ãP-»ôh-q-¼ïhü uÛ¼-zbP-z¾-»Þ¾-mP-xÛ-¾ô- 1996 ¾ô¼-ºGô-z®ßGÅ-ˆÛÅ-h-z¼-»Þ¾-hïºÛ-mP-»P-m- ¤ºô-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-GÛÅ-¸ÛP-V-ÇÀôP-z-hP-ü »P-m-Vz-ÆÛh-±ôGÅ-q-±ôÅ-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-z-ÅôGÅ-GP-¿e¼-»Þ¾-hïºÛ-mP-GÛ-¤Û-¤P-±ô¼-hq¾-º‚ô¼-hP-uÛ-±ôGÅ-ˆÛ-GmÅ-ÇePÅ-GP-GÛ-V-mÅ-HôP-GÝm-Vïm-qô-wôG-hP-wôG-zŸÛm-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།