z¾-»Þ¾-mP-¼ïÅ-G¸º-q-ÅPÅ-mP-±ßh-z¼-zL¾-ÆÛh-GŸÝP-Gż-º²âGÅ-‚ïh-hGôÅü


2007-03-27
Share

{}ü üz¾-»Þ¾-mP-zhÝm-yG-ºhÛºÛ-¼ïÅ-G¸º-q-ÅPÅ-mP-±ßh-z¼-zL¾-ÆÛh-GŸÝP-Gż-º²âGÅ-¤-‚ãP-m-¤Û-¤P-GÛ-Pô-Lô¾-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-Mã-»Ûm-¾ÞGÅ-z¾-»Þ¾-¤ºô-ÁôG-DG-GÛ-ºGô-FÛh- q×¼-Tm-l- »ÛÅ-Gż-ºGôh-q¼-GÅÞPÅ-GmP-ºhÝG- z¾-»Þ¾-HÛ-z¼-zL¾-ÆÛh-GŸÝP-GÛ-ÆÛh-„Àôm- JËÛ¼Û-W- q×¼-źl- ;ô-»ï-¼ï-¾º- ¼ÛP-¤Ûm-¿Ëô-Íï-Áï-»ºÛ-hq¾-º‚ô¼-¤fÞm-±ôGÅ-ÅÞ-wïzÅ-ºV¼-»ôh-ˆP-¤ºô-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-GÛÅ-ZÛm-GÅÞ¤-mP-±ßh-z¼-zL¾-ÆÛh-GŸÝP-Gż-º²âGÅ-hGôÅ-qºÛ-hÝÅ-z;G-‚Å-»ôh-TÛP- hï-ÇSôm-ZÛm-ÁÅ-GôP-¤ºô-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-GÛ-ºGô-FÛh-n¤Å-±ôGÅ-ºhÝ-ÇezÅ-zhï-ŸÛG-±ôGÅ-qºÛ-ljÛP-qô¼- z¾-»Þ¾-HÛ-FÛ¤Å-z¸ôºÛ-ºfÞÅ-¤ÛºÛ-M¾-»ôPÅ-ºôÅ-zÇkÝ-ºhÛ-¾ô-xÛ-¹-6 ¹-hˆÛ¾-mP-ÇSôm-ºV¼-¿e¼-GmP-¤-fÞz-m- ¤ºô-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-GÛ-ºGô-FÛh-n¤Å-z¼-zL¾-ÆÛh-GŸÝP-mP-zŸÝGÅ-m- hôm-wm-Åôm-h;º-zºÛ-Ç+ô¼-xÛ-zOGÅ-‚Å-»ôh-q-¤-¸h-¤ºô-Hïm-¾ôG-q-±ôÅ-ÇÀ¼-»P-¤Û-¤P-GÛ-¾Å-ºGݾ-GŸÛ-M-Vï-z-ŸÛG-Çtï¾-MãºÛ-Zïm-zl-zbP-GmP-»ôh-q-¼ïh- ºôm-ˆP-hôm-hPôÅ-mÛ- z¾-»Þ¾-HÛ-ÆÛh-hôm-±ôGÅ-q-Vï-DG-zhÝm-hP- ¤ºô-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-zTÅ-mP-DÞ¾-„Àôm-Vïm-¾Å-GmÅ-¾Å-zGôÅ-‚ïh-xôGÅ-fh-¤Û-¤fÞm-qºÛ-h;º-½‰ôG-ºyh-zŸÛm-q-¼ïh- ¤hô-hôm-z¾-»Þ¾-HÛ-ÆÛh-hôm-±ôGÅ-q-zhÝm-hP-¤ºô-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-hz¼-IôÅ-¤fÞm-ºWôG-GmP-¤²h-qºÛ-hGôPÅ-hôm-¿e¼- ÇS¼-¾ô-xÛ-¹-12 qºÛ-±ïÅ-1 ZÛm-¤ºô-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-GÛ-ºGô-FÛh-DG-TÛG-z¼-zL¾-ÆÛh-GŸÝP-mP-zŸÝGÅ-¸Ûm-q-hP- ºhÛ-¾ô-xÛ-¹-6 qºÛ-¹-hˆÛ¾-mP-FÛ¤Å-z¸ôºÛ-ºfÞÅ-¤Û-ºôÅ-zÇkÝ-GmP-MãºÛ-hÝÅ-z;G-GmP-»ôh-ˆP- ¤ºôºÛ-ºGô-FÛh-DG-TÛG-z¼-zL¾-ÆÛh-GŸÝP-mP-zŸÝGÅ-Mã¼-h;º-½‰ôG-ºyh-zŸÛm-q-hP- FÛ¤Å-z¸ôºÛ-ºfÞÅ-¤ÛºÛ-ºôÅ-zÇkÝ-»P-hÝÅ-ºHPÅ-ºIô-Zïm-Vï-zºÛ-„Àô-hôGÅ-Wï-Vï¼-ºIô-zŸÛm-q-¼ïh-

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།