¤ºô-Hïm-¾ôG-qºÛ-¾G-mÅ-Gô-¤±ôm-xÛ¼-zÇkÝ-‚ïh-qºÛ-¾Å-hôm-zB¼-hÝ-ºGô-º²âGÅ-‚ïh-ºV¼ü


2007.06.18

{}ü üz¾-»Þ¾-mP-Vïh-GbôP-‚Å-qºÛ-º²¤-JÀÛP-¤Z¤-£ï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-dôG-ŸÛz-±ôGÅ-VßP-GÛÅ- »Þ¾-hïºÛ-mP-¤ºô-Hïm-¾ôG-OÛG-º²âGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-¤Û-n¤Å-ˆÛ-¾G-mÅ-Gô-¤±ôm-xÛ¼-zÇkÝ-‚Å-q-hP-£GÅ- xÛ¼-zÇkÝ-‚Å-qºÛ-Gô-¤±ôm-n¤Å-h¤ÛGÅ-zž-¸Þ¼-º²âGÅ-‚Å-qºÛ-Çkôh-ÇK¼-DG-GÛ-mP-ÇKô-fï¾-ºôG-ºWôG-fzÅ-ˆÛ-¾Å-hôm-fïPÅ-GZÛÅ-q-hï-ºhÛ-±ïÅ- 19 mÅ-ºGô-º²âGÅ-GmP-Mã-»Ûm-Ç+ô¼- »Þ¾-hïºÛ-ŸÛ-zhï-hP-º²âGÅ-zCæm-ÇÀ¼-GÅôºÛ-„Àôm-Vïm- ¼×¤-Tm-l¼- qºô-^ï¾- »ÛÅ-hï-¼ÛP-Gž-zOGÅ-GmP-ºhÝG hï-»P-º²¤-JÀÛP-¤Z¤-£ï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-dôG-ŸÛz-±ôGÅ-VßP-GÛÅ-ºhÛ-¾ôºÛ-¾ô-Çeôh-®¤-hÝ-z¾-»Þ¾-HÛ-¤ºô-Hïm-¾ôG-qºÛ-¾G-mÅ-Gô-¤±ôm-¯ÛÅ-¾ïm-hP-£GÅ- Hïm-¾ôG-±ôGÅ-¤Û-n¤Å-h¤ÛGÅ-zž-Vïh-º²âGÅ-‚Å-qºÛ-Çkôh-ÇK¼-DG-zhÝm-HÛ-mP-¸Þ¼-z;G-GÛÅ- ¤Û-Ço-hï-hG-GÛ-¤ÛP-GŸÝP-hïz-zBï¾-¸Ûm-qºÛ-XïÅ- ¼Û¤-qÅ-uÛ-±ôGÅ-mP-¾ÞGÅ-¤fÞm-HÛ-º±ô-dïm-º±ô¾-Oæz-‚ïh-MãºÛ-ºV¼-GŸÛ-z;ôh-»ôh-ˆP- ºhÛ-¾ôºÛ-xÛ-¹- 5 qºÛ-mP-¤ºô-Hïm-¾ôG-±ôGÅ-¤Û-n¤Å-ˆÛÅ-Gô-¤±ôm-¯ÛÅ-vôh-‚Å-qºÛ-BÛm-±z-bà-GŸÝP-mÅ-Hïm-¾ôG-±ôGÅ-¤Û-±ô¼-hPÞ¾-vôh-hGôÅ-q-hP- hï-zŸÛm-Hïm-¾ôG-q-¸Þ¼-z;G-‚ïh-źÛ-Çkôh-ÇK¼-DG-bà-GmÅ-ÇePÅ-iG-bà-GbôP-hGôÅ-qºÛ-hGôÅ-ºhÝm-zbôm-qºÛ-XïÅ- Hïm-¾ôG-qºÛ-¾G-mÅ-Gô-¤±ôm-xÛ¼-zÇkÝ-‚ïh-qºÛ-¾Å-hôm-¤±¤Å-ºWôG-‚ïh-hGôÅ-q-VGÅ-q-hï-¿e¼-»P- h-V-Hïm-¾ôG-OÛG-º²âGÅ-ˆÛ-¤ôÅ-¤fÞm-ºôG-¾Å-hôm-hï-zB¼-hÝ-ºGô-º²âGÅ-‚ïh-ºV¼-»ôh-qºÛ-ºIï¾-zXôh-GmP-ºhÝG-

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའི་དགོངས་གཞི་དང་མཐུན་པར་ཧུར་ཐག་བྱ་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་གནང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎