zôh-h;¼-¤²ïÅ-µôPÅ-ÅÞ-zôh-¤Û-500¿ËG-®¤-HÛÅ-Fô¤-zÇ+ô¼-Ç+h-ºzôh-‚Å-ºhÝG


2008-03-18
Share

{}ü üM-mG-¸Û-Fôm-ŸÛP-Vïm-DôPÅ-ÅÞ-GbôGÅ-qºÛ-zôh-h;¼-¤²ïÅ-µôPÅ-ˆÛ-IôP-Eï¼-mP-hGï-ºhÝm-q-ÅôGÅ-B-Åï¼-zôh-¤Û-500 ¿ËG-®¤-HÛÅ-uÛ-¹-3 ±ïÅ-18 ZÛm-Mz-±ßôh-2 hP-Ç+¼-¤-5 ®¤-ŸÛG-¾-Fô¤-zÇ+ô¼-Ç+h-ºzôh-Mz-qºÛ-Ç+zÅ-Fô¤-zÇ+ô¼-Çoï-FÛh-‚ïh-¤Dm-qh-¤-zhï-Vïm-hP-Pô-hGº-GZÛÅ-ÅôGÅ-¤Û-IPÅ-zTß-®¤-»ôh-q-DôP-±ôÅ- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-bØ-¾ºÛ-„À-¤-¼Ûm-qô-Vï-Ç+Ý-±ï-zdm-q¼-ÁôG-TïÅ-hP-zôh-¼P-z®m-»Ûm-ŸïÅ-ºzôh-±ÛG-OôGÅ-»ôh-q-hP-xôGÅ-¤±ßPÅ-hï-Ç+zÅ-zôh-¼P-hzP-GÛ-Gmh-hôm-ºDôh-qºÛ-»ÛG-VßP-¤P-qô-ºIï¤Å-Çtï¾-‚Å-»ôh-q-¼ïh- hï-Ç+zÅ-M-¤ÛºÛ-Zïm-dôG-zÇ+ô¼-h¤G-¤ÛÅ-z;G-ºGôG-‚Å-q-hP-qh-¤-zhï-Vïm-hP-hGôm-qô- ±ï-zdm-wÞm-±ôGÅ- „Àô-z¸P-z¸P-qô-hq¾-¿kmü hGôm-qô-ÅôGÅ-¤Û-IPÅ-10 ®¤-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-»ôh-q-hP-Pô-Lô¾-Fô¤-zÇ+ô¼-Çoï-FÛh-‚ïh-¤Dm-IÅ-»Ûm-q-Pô-hGº-ŸÝ-z-DôP-¾-M-¤ÛºÛ-Zïm-dôG-qÅ-¤ï-¤hº-Mz-bï-Ç+Ý-ÆôG-z=ôPÅ-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-»ôh-q-¼ïh- hï-zŸÛm-h;¼-¤²ïÅ-h¼-MÅ-hGôm-qºÛ-hGï-ºhÝm-q- 200 zÇ+ô¼-ŸÛG-h;¼-¤²ïÅ-IôP-Eï¼-xôGÅ-ÅÞ-zBôh-qºÛ-Ç+zÅ-¾¤-z¼-mÅ-z;G-ºGôG-‚Å-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-zŸGü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།