zôh-ˆÛ-M¾-Å-¿Ë-źÛ-mP-zôh-¤Û-±ôÅ-Hïm-¾PÅ-¾Å-ºGݾ-ŸÛG-ÇÀ¼-»P-Çtï¾-»ôh-qü


2008-03-29
Share

{}ü üzôh-ˆÛ-M¾-Å-¿Ë-źÛ-mP-iG-VÅ-h¤G-¤ÛÅ-¤Þ-¤fÞh-iG-Gmôm-‚ïh-¤Ûm-¾-¤-¿eôÅ-q¼- zôh-¤Û-±ôÅ-xÛ-¹-GÅÞ¤-qºÛ-±ïÅ- 29 ZÛm-Mz-Vß-±ôh-GZÛÅ-hP-xïh-;-®¤-Hïm-¾PÅ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-ºhÝG M¾-Å-¿Ë-źÛ-¼Ð-¤ô-VïºÛ-G®ßG-¾G-DP-hP- Fô¤-G¸ÛGÅ-DP- z¼-zÇ+ô¼- D-Vï-¿Ë-DP-ÅôGÅ-ˆÛ-¤hÝm-zôh-¤Û-±ôÅ-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-GŸÛ-M-Vï-z-Çtï¾-»ôh-TÛP- hï-»P-xÛ-±ïÅ-27 ZÛm-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-ºhï¤Å-OæG-‚Å-qºÛ-Gż-ºGôh-qºÛ-±ôGÅ-VßP-ŸÛG-zôh-ˆÛ-M¾-Å-¿Ë-źÛ-mP-º‚ô¼-bï-¿Ë-¿km-G®ßG-¾G-DP-hÝ-G¸ÛGÅ-zÇ+ô¼-hÝ-ºFÛh-Ç+zÅ-hGï-ºhÝm-q-n¤Å-ˆÛÅ-Gż-ºGôh-qºÛ-¤hÝm-hÝ-Pô-Lô¾-Ç+h-ºzôh-GmP-Çeï-¿Ë-źÛ-mP-¿ËÛP-ºWGÅ-zB¼-z¸ô-‚ãP-zºÛ-zTôÅ-¤ºÛ-n¤-qºÛ-µâm-OÛG-zlô¾-mÅ-M-mG-GŸÝP-Pô-±-D-AïP-‚ãP-mÅ-ZÛm-GZÛÅ-¾Å-xÛm-¤ïh-ˆP- ÇÀ¼-»P-Hïm-¾PÅ-Vïm-qô-ŸÛG-‚ãP-z-»Ûm-q-¼ïh- h‚Ûm-»Þ¾-hP- Í-¤Û-¼Û-;- Zï-ÈôP-hP- ͺôÅÛ-‡ºï-¾Û-»-ÅôGÅ-M¾-Dz-zTô-¿SºÛ-xÛ-ºƒï¾-¾Å-‚ïh-q-zTß-zhÝm-ºhÝÅ-qºÛ-Ç+Ý-±z-±ôGÅ-VßP-GÛÅ-¿Ë-ż-G¸ÛGÅ-zÇ+ô¼-GmP-zºÛ-ZÛm-¤ô¼-zôh-¤ÛºÛ-Hïm-¾PÅ-ÇÀ¼-»P-‚ãP-»Ûm-q-¼ïh- ºhÛ-G-½ÀâP-ºyÛm-DP-hÝ-GmÅ-±ß¾-º‚ô¼-z¼-¿e¼-m- M¾-Å-¿Ë-źÛ-Hïm-¾PÅ-mP-¤Û-IPÅ-VÛG-ÇeôP-zL¾-zºÛ-Hïm-¾PÅ-mP-zŸÝGÅ-»ôh-q-hP- M-mG-GŸÝP-GÛÅ-h¤G-¤Û-hP- Zïm-dôG-q-wôm-Vï-¿Ë-ż-º‚ô¼-zŸÛm-q-¼ïh- zôh-ˆÛ-Å-DÞ¾-w¾-¤ô-VïºÛ-mP-M¾-GTïÅ-VôÅ-GTïÅ-ˆÛ-ÇÀôz-GÅôºÛ-¾Å-ºGݾ-²-iG-PP-Çtï¾-zŸÛm-q-¼ïhüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།