Í-¼ÛºÛ-mP-xÛ-¤Û-GŸÛÅ-ÇtôºÛ-FÛ¤Å-¾Þ^-¾-zNå¼-zTôÅ-»ôP-Vïh-ˆÛ-Fô¤-Ç+ô¼ü


2007.05.02

{}ü ü¼ïÅ-G¸º-¤ÛG-h¤¼-ZÛm-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-M¾-»ôPÅ-ÅÞ-xÛ-¤Û-GŸÛÅ-Çkôh-q-ºzÞ¤-GZÛÅ-¿ËG-GÛÅ-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-xÛ-¤Û-GŸÛÅ-ÇtôÅ-ˆÛ-FÛ¤Å-¾ÞGÅ-zNå¼-zTôÅ-GbôP-hGôÅ-q-hPü h-¿e-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-mP-GmÅ-Çkôh-VôG-qºÛ-¾G-ºEï¼-¤ïh-q¼-FÛ¤Å-ºG¾-HÛ-¾Å-;-‚ïh-¤Dm-¤Û-Å-»-12 »ôh-q-±ô¼-fôz-fP-¤P-®¤-vôh-hGôÅ-qºÛ-hGôÅ-ºhÝm-Çeôm-qºÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-»ôh-q-¼ïhü hï-ZÛm-xÛ-¤Û-GŸÛÅ-ÇtôÅ-ˆÛ-FÛ¤Å-¾ÞGÅ-zTôÅ-zNå¼-GbôP-hGôÅ-qºÛ-¾Å-ºGݾ-hï-zŸÛm-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-M¾-Å-¶-ÁÛP-=ôm-hPü IôP-Eï¼-mïºÞ-»ôG-ÅôGÅ-G®ôÅ-qºÛ-IôP-Eï¼-Vï-DG-20 ¿ËG-GÛ-mP-Çtï¾-»ôh-q-hPü ¾Å-ºGݾ-mP-¤Z¤-ŸÝGÅ-‚ïh-¤Dm-±ôÅ-Åô-ÅôºÛ-h;º-P¾-n¤Å-ºIï¾-zXôh-‚Å-»ôh-TÛPü ¾Å-ºGݾ-hï-hG-mP-¾-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-M¾-h¼-hP-»P-m-¤Û-¼ÛGÅ-Åô-ÅôºÛ-M¾-Dz-ˆÛ-M¾-h¼-ºx¼-bïï-FÛ¤Å-ºG¾-‚Å-bï-xÛ-¤Û-GŸÛÅ-Çkôh-q-n¤Å-¾-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-Vz-ºzPÅ-ˆÛ-fôz-fP-vôh-hGôÅ-ŸïÅ-hPü ¾G-bà-ºEï¼-zºÛ-¼Å-h¼-ÅôGÅ-ˆÛ-ÇeïP-hÝ-FÛ¤Å-¤fÞm-z¸ô-hGôÅ-ŸïÅ-»Û-Gï-ƒÛÅ-»ôh-q-¼ïhü GŸm-»P-¾Å-ºGݾ-hïºÛ-mP-¤Z¤-ŸÝGÅ-GmP-¤Dm-IÅ-ÅÞ-DG-TÛG-yâ-GÝ-Í-¼ÛºÛ-¤Û-Åï¼-»Ûm-q¼-w-¤-Í-¼ÛºÛ-mP-GmÅ-Çkôh-VôG-qºÛ-¾G-ºEï¼-¤ïh-¤Dm-±ôÅ-mP-¤Û-D-ƒ¾-GbôP-Mã-¤±¤Å-ºWôG-‚-hGôÅ-ŸïÅ-ºzôh-±ÛG-OôG-q-hPü »P-DG-TÛG-GÛÅ-Í-¼Û-GŸÝP-¾-hr-F¾-Mz-ˆÛ-»ôh-qÅ-FÛ¤Å-¤fÞm-HÛ-GmÅ-Çkôh-VôG-qºÛ-¾G-ºEï¼-vôh-hGôÅ-ŸïÅ-q-ÅôGÅ-hGôÅ-ºhÝm-Çeôm-»ôh-q-¼ïhüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ལྷ་མོ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་ནང་བསྟན་སློབ་གྲྭའི་སློབ་ཕྲུག་ཚོ་བཙན་ཐབས་ཀྱིས་གཞུང་གཉེར་སློབ་གྲྭར་གཏོང་བཞིན་འདུག
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཕྱི་ཟླ་ ༩ པའི་ནང་ལྷོ་ཤར་ཨེ་ཤེ་ཡའི་དད་ལྡན་པ་ཚོར་བཀའ་ཆོས་གནང་གཏན་འཁེལ་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎