º²¤-JÀÛP-±-iôh-ˆÛ-h;º-½‰ôG-Ç+ô¼-IôP-Eï¼-Vï-DG-GÛ-uÛ-Ez-n¤Å-mÅ-IôÅ-¤ô¾-GmP-Mãü


2007.05.14

{}ü üº²¤-JÀÛP-»Þ¾-DG-GÛ-IôP-Eï¼-Vï-DG- 46 GÛ-IôP-Eï¼-uÛ-Ez-q-n¤Å-Í-¼ÛºÛ-IôP-Eï¼- mÛºÞ-»ôG- hÝ-¿Ëm-º²ô¤Å-GmP-mÅ-º²¤-JÀÛP-±-iôh-ˆÛ-h;º-½‰ôG-Ç+ô¼-IôÅ-¤ô¾-GmP-Mã-»Ûm-q-¼ïh- ±ôGÅ-ºhÝ-hï-Gô-OÛG-GmP-¤Dm-¿U¤- ;ï-fÛ-¼Ûm- ¶-»¾-^ï- »ÛÅ-º²¤-JÀÛP-GÛ-IôP-Eï¼-DG-GÛ-ºGô-ºFÛh-n¤Å-hP-±-iôh-ˆÛ-h;º-½‰ôG-Åï¾-Vïh-ºyâ¾-¼ÛG-fôG-Vïh-¾Å-q-hP-hq¾-º‚ô¼-fôG-Vïh-¾Å-q-n¤Å-hP-¿Ëm-º²ô¤Å-GmP-Mã-hïÅ-º²¤-JÀÛP-GÛ-±-iôh-ˆÛ-h;º-½‰ôG-hï-z;º-¤ô¾-ÇeôP-q-®¤-¤-»Ûm-q¼-hôm-hPôÅ-¾G-zÇe¼-fÞz-q-ŸÛG-»ôP-Mã-»Ûm-Ç+ô¼-GÅÞP-ºhÝG º²¤-JÀÛP-GÛ-IôP-Eï¼-DG-GÛ-ºGô-ºFÛh-n¤Å-qºÛ-±ôGÅ-ºhÝ-hï-Í-¼ÛºÛ-ÆÛh-º²Ûm-¸Þ¼-q- „ËÛ¾-;Û-¾Ûm-=ïm- ¤VôG-GÛ-º²¤-JÀÛP-±-iôh-ˆÛ-h;º-½‰ôG-hP-ºƒï¾-zºÛ-fïzÅ-¯Å-¸ÞP-ºƒï¾-fôG-Gô-OÛG-GmP-GÛ-»ôh-q-hP-¼ïÅ-G¸º-¿ËG-q-ZÛm-ÆÛh-º²Ûm-¸Þ¼-q- ;Û-¾Ûm-=ïm- ¤VôG-GÛÅ-¿Ëm-±ôGÅ-fôG-GÅÞP-zÁh-GmP-Mã-»Ûm-q-¼ïh- ¿Ëm-±ôGÅ-fôG-hÝG-½ÀP-¤ïh-q-z¸ô-Mã-hP-IôP-Eï¼-DG-mP-¤ô-=ºÛ-hÝ-½ÀPÅ-ˆÛ-h;º-½‰ôG- ºfÞP-VߺÛ-V-Aïm-z¸P-hÝ-GbôP-Mã- Gh-½‰Ûh-zïh-uôh-GbP-Mã-ÅôGÅ-ˆÛ-Gmh-hôm-Ç+ô¼-IôÅ-¤ô¾-GmP-Mã-»Ûm-q-¼ïh- ¿Ëm-±ôGÅ-hï¼-º²¤-JÀÛP-GÛ-IôP-Eï¼- „ËïP-;ô;ü zï-TÛP.ü Dºï-¼ô×ü ¿kÛ-¾Ûü jË-;ü ÍÛÅÛ-bm-Ç~ä¾ü W-;¼-‡ü Wô-Ⱥm-ÅÛ-„ËG- ÅôGÅ-qºÛ-IôP-Eï¼-DG-GÛ-hqôm-¼ÛGÅ-n¤Å-¤Z¤-ŸÝGÅ-GmP-Mã-»Ûm-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-zŸGü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་མེ་ཁོ་རོ་སོ་ཧྤོ་ཊི་ཡར་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་འགན་འཛིན་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་བ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎