M-mG-mP-Gż-ºGôh-¼P-hzP-Vï-¼Þ-GbôP-fzÅ-‚-MãºÛ-Gô-Ç+zÅ-z¸ÞP-hGôÅü


2007-01-28
Share

{}ü üº²¤-JÀÛP-¾ÞÅ-¯¾-ºIm-zÇkݼ-xÛ-¾ô-2008 ¾ô¼-M-mG-bà-±ßGÅ-ˆÛ-»ôh-ÇezÅ- M-mG-mP-Gż-ºGôh-¼P-hzP-Vï-¼Þ-GbôP-fzÅ-‚-MãºÛ-Gô-Ç+zÅ-z¸ÞP-hGôÅ-¾ÞGÅ- w×-¼m-Åï- M¾-Å- qï-¼ïÅ-ÅÞ-¾-dïm-GŸÛ-‚Å-qºÛ-M¾-¤±¤Å-¤ïh-qºÛ-Gż-ºGôh-±ôGÅ-qºÛ-ºGm-º²Ûm-HÛÅ-GÅÞPÅ-GmP-ºhÝG- hï-»P-fï-¶m-ÆÛh-GŸÝP-GÛÅ-ºIô-Iôm-ºôG-z®ßGÅ-qºÛ-f-m-¤P-G®ôºÛ-fïz-¯-ŸïÅ-qºÛ-¼P-hzP-hP-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-GÛ-‚-hGº-hï-M¾-¤±¤Å-¤ïh-qºÛ-Gż-ºGôh-±ôGÅ-q¼-ºzÞ¾-zŸïÅ-Ç+zÅ-±ôGÅ-qºÛ-ºGm-º²Ûm- ¼ô×-„ˇ- ¤ï-m¼-^ï- HÛÅ-GÅÞPÅ-q¼- º²¤-JÀÛP-¾ÞÅ-¯¾-ºIm-zÇkݼ-xÛ-¾ô-2008 ¾ô¼-M-mG-bà-±ßGÅ-ˆÛ-»ôh-ÇezÅ-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-M¾-uÛºÛ-mP-n¤-ºHã¼-z¸P-qô-ŸÛG-Çeôm-HÛ-»ôh-TÛP- M-mG-GŸÝP-GÛÅ-DÅ-¾ïm-WÛ-‚Å-¾G-¾ïm-hÝ-zÇe¼-¤Ûm-¾-¤-¿eôÅ-q¼- P-±ôÅ-Gô-Ç+zÅ-ºhÛ-PïÅ-q¼-hÝ-z¸ÞP-hGôÅ-ˆÛ-¼ïh-TïÅ- ¤ï-m¼-^ï- HÛÅ-GÅÞPÅ-GmP-ºhÝG- »P-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-¼P-hzP-mÛ-M-mG-GÛ-uÛ-±ôGÅ-ˆÛ-hGôÅ-¤Dô-hP-¤fÞm-HÛ-¤ïh-¾ÞGÅ-ºIï¾-zXôh-‚Å-q-mÛ-zhïm-q-Gbm-mÅ-¤Ûm-TÛP- ÆÛh-hôm-q-hP-¼P-ZÛh-M-mG-fôG-¤DÅ-q¼-½Àô¤Å-¤Û-n¤Å-ˆÛÅ-¼P-hzP-mÛ- M-mG-GÛ-¼ÛG-GŸÝP-hP-Æô¾-Mãm- ¾ô-MãÅ-zTÅ-ˆÛ-fôG-mÅ-M-¤Û-¼ÛGÅ-ˆÛ-uÛ-±ôGÅ-mP-¼m-º±¤Å-Gbm-mÅ-¤ïh-¾ÞGÅ-iÛ¾-zOGÅ-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-hP- hï-mÛ-µâm-OÛG-Dô-m-»Ûm-q-fï-¶m-¼P-hzP-»ôhqºÛ-uÛ-±ôGÅ-ŸÛG-GmÅ-zŸÛm-»ôh-qÅ-¼-ºyôh-Gž-qô¼-‚ïh-fÞz-TïÅ-DôP-mÅ-fï¼-ºhôm-GmP-ºhÝG- ¿ËG-q¼-hïP-GÛ-V¼-M¾-uÛ-ÇKï¼-¤P-qôÅ-M-mG-mP-±ôP-GÛ-Dï-wm-Dô-m¼-h¤ÛGÅ-mÅ-¤-º²âGÅ-‚ïh-ˆÛ-»ôh-ˆP- M-mG-GŸÝP-GÛ-Gż-ºHã¼-zMãh-¾¤-HÛ-¾Å-‚ïh-q-¤Û-IPÅ-zMh-Tß-Ç+ô¼-º²Ûm-z¸ÞP-hô-h¤-ºôG-zTßG-»ôh-qºÛ-GmÅ-ÇePÅ- im-GÅô-GmP-G¾-Vï-¾ÞGÅ-DôP-mÅ-¤Þ-¤fÞh-GÅÞPÅ-GmP-ºhÝG-

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།