རྒྱ་ནག་ནས་ནང་འདྲེན་བྱས་པའི་བྱ་དེའི་ལྟོ་ཆས་ནང་རྫས་འགྱུར།

ཕེ་རན་སིའི་ནང་རྒྱ་ནག་ནས་ནང་དྲེན་བྱས་པའི་སྲན་མའི་འབྲུ་རིགས་ཀྱིས་བཟོས་པའི་བྱ་དེའི་ལྟོ་ཆས་ནང་རྫས་འགྱུར་རིགས་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།

2008-11-29
Share

༄༅༎ཕེ་རན་སིའི་ནང་རྒྱ་ནག་ནས་ནང་དྲེན་བྱས་པའི་སྲན་མའི་འབྲུ་རིགས་ཀྱིས་བཟོས་པའི་བྱ་དེའི་ལྟོ་ཆས་ཀྲོན་གསུམ་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་ནང་རྫས་འགྱུར་རིགས་ཡོད་པ་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་སྟེ་གཟའ་པ་སངས་ཉིན་ཚོང་ཁང་ཁག་ནས་ཚོང་འདྲེམས་བྱ་རྒྱུ་མཚམས་འཇོགས་བྱས་ཡོད་པ་དངོས་ཟོག་དེ་རིགས་ཕེ་རན་སིར་ནང་འདྲེན་བྱེད་མཁན་གྱི་ཁེ་ལས་ཚོང་དོན་ཁང་གིས་འགྲེལ་བརྗོད་བྱས་འདུག

ཕེ་རན་སི་ནང་རྒྱ་ནག་ནས་སེམས་ཅན་བྱ་རིགས་ཀྱི་ལྟོ་ཆས་རིགས་ནང་འདྲེན་བྱེད་མཁན་གྱི་ཁེ་ལས་ཁང་ཁག་གསུམ་ཙམ་ཡོད་པའི་ནང་ནས་ད་ལྟའི་ཆར་ཁེ་ལས་ཚོང་དོན་ཁང་གཅིག་གིས་ནང་འདྲེན་བྱས་པའི་བྱ་རིགས་ཀྱི་ལྟོ་ཆས་ནང་རྫས་འགྱུར་རིགས་ཡོད་པ་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་ཡོད་པ་དང་དངོས་ཟོག་དེ་རིགས་ཕེ་རན་སིའི་ཚོང་ཁང་ཁག་ནང་ནས་ཕྱིར་ཚོང་བྱ་རྒྱུ་ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག་པའི་ཟླ་སྟོད་ནས་འགོ་བཙུགས་ཟིན་ཡོད་པ་ཕེ་རན་སིའི་ཞིང་ལས་མཉམ་འབྲེལ་ཚོགས་པའི་འགན་འཛིན་གྱིས་ཕེ་རན་སི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ལ་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་ཡོད་འདུག དེང་སྐབས་ཕེ་རན་སིའི་ནང་ཕྱི་རྒྱལ་ནས་ནང་འདྲེན་བྱས་པའི་དངོས་ཟོག་དང་ལྷག་པར་དུ་བཟའ་ཆས་ཚད་ལྡན་མེད་པའི་གནས་ཚུལ་མང་དག་ཐོན་བཞིན་པར་བརྟེན་ནས་ཕེ་རན་སིའི་འཕྲོད་བསྟེན་བློན་ཆེན་ནས་གཟའ་ལྷག་པའི་ཉིན་འཕྲོད་བསྟེན་བདེ་འཇགས་སྐོར་ལ་དམིགས་བསལ་ལྷན་ཚོགས་ཤིག་བསྐོང་ཚོགས་གནང་རྒྱུ་ཡིན་པ་དང་དེའི་ཐོག་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ནས་ཕེ་རན་སིའི་ནང་ནང་འདྲེན་བྱ་རྒྱུའི་དངོས་ཟོག་དང་བཟའ་ཆས་ཐོག་བདེ་འཇགས་གནད་དོན་སྐོར་ལ་བཀའ་བསྡུར་གནང་རྒྱུ་ཡིན་ཞིང་ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་ནག་ནས་ཕེ་རན་སིའི་ནང་ནང་འདྲེན་བྱ་རྒྱུའི་དངོས་ཟོག་ཐོག་དེ་བས་བདེ་འཇགས་ཡིད་ཟབ་གནང་རྒྱུའི་སྐོར་གླེང་འཆར་ཡོད་པ་རེད།།

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།