¿U¤-Íïm-WÛ-¾-¤¼-;¾-¤VôG-ºhÛ-¾ô-qï-TÛP-GÛ-Íô-¾Û¤-qÛ;-mÅ-xÛ¼-ºfïm-GmP-zü


2008-03-31
Share

&G &GôP-Å-¤VôG-»ô-¼ôz-ˆÛ-IôÅ-±ô‡-mP-z;º-ÇÀôz-GmP-z¼-Ghm-ŸÝ-wÞ¾-»ôhü

{}ü üW¼-¤-mÛºÛ-ÆÛh-„Àôm-¿U¤- Íïm-WÛ-¾-¤¼-;¾- ¤VôG-ºhÛ-¾ô-qï-TÛP-GÛ- Íô-¾Û¤-qÛ;- ¯ïh-ºIm-hï¼-wïzÅ-¤-GmP-MãºÛ-fÞGÅ-fG-zTh-GmP-z-hïÅ-DôP-º²¤-JÀÛP-»Þ¾-DG-GÛ-GŸÝP-DG-GÛ-hzÞ-ºFÛh-mP-mÅ-hP-qô-hï-VGÅ-»ôh-q-¼ïhü ÆÛh-„Àôm-¿U¤- Íïm-WÛ-¾-¤¼-;¾- ¤VôG-GÛÅ-fÞGÅ-fG-hïÅ-w-¼m-ÅÛºÛ-ÆÛh-º²Ûm- mÛ;ô-¾ÅÎ-ż-;ô²Û ¤VôG-GÛÅ-qï-TÛP-GÛ- Íô-¾Û¤-qÛ;- ¯ïh-ºIm-hï¼-wïzÅ-¤-GmP-MãºÛ-fG-GTôh-hï¼-ÇÀ-¼Þ-Mã-hP-h‚Ûm-WÛºÛ-ÆÛh-„Àôm- Gô¼^ôm-„Ë-¼ºÞm- ¤VôG-¯ïh-ºIm-hï¼-wïzÅ-MãºÛ-fG-GTôh-GmP-¸Ûm-q-hï¼-h;º-½‰ôG-VGÅ-»ôh-q-¼ïhü »Ûm-mºP-º²¤-JÀÛP-GÛ-M¾-Dz-DG-GÛ-hzÞ-ºFÛh-DôPÅ-mÅ-¯ïh-ºIm-hï¼-wïzÅ-¤-GmP-MãºÛ-fÞGÅ-fG-zTh-GmP-¤Dm-hP-qô-hï- qô-¾ïm-^ »Þ¾-HÛ-ÆÛh-„Àôm- ^ô-m¾-^-‡ÅÎ-;- ¤VôG-»Ûm-q-hP-hï-XïÅ-zhÝm-ÇSôm-¤ºÛ-¼ï-G¸º-wÞ¼-zÞ-ZÛm- Tï;- uÛ-¤fÞm-M¾-Dz-ˆÛ-ÆÛh-„Àôm- „Ë;-¾z-;-¾ÞÅÎ- ¤VôG-GÛÅ-ÇSôm-ºV¼-hï¼-ºHã¼-z-zbP-GmP-mÅ-¯ïh-ºIm-hï¼-zT¼-Mã-¤Ûm-qºÛ-fÞGÅ-fG-zTh-GmP-»ôh-q-¼ïhü hï-zŸÛm-qï-TÛP-GÛ-¯ïh-ºIm-hï¼-W¼-¤-mÛºÛ-xÛ-ÆÛh-„Àôm-Vïm- wï-¼ïm-;-¶¾-‡¼-Å·ïm-¤ï¼- ¤VôG-hP-mP-ÆÛh-„Àôm-Vïm- ¶â¾-wïP--Á-zÞ¾- ¤VôG-ˆP-wïzÅ-Mã-¤Ûm-qºÛ-fG-GTôh-GmP-¸Ûm-»ôh-q-¤-¸h-»ô-¼ôz-uÛ-¤fÞm-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-G®ô-W¼-¤-mÛºÛ-Ç+Ý-ŸzÅ--Èïm-ÅÎ-Jˇ-qô‡ï-¼ÛP- ¤VôG-GÛÅ-»ô-¼ôz-uÛ-¤fÞm-PôÅ-mÅ-qï-TÛP-GÛ-¯ïh-ºIm-hï¼-Pô-Lô¾-HÛ-n¤-ºHã¼-zbôm-Vïh-ŸÝGÅ-Mã-¤Ûm-Ç+ô¼-z;º-¤ô¾-ÁÝGÅ-Vï-GmP-z-¤-¸h-zôh-ˆÛ-„À-m-¤ïh-qºÛ-hzÞ-FÛh-uÛ-mô¼- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-»ô-¼ôz-ˆÛ-IôÅ-±ôGÅ-mP-GÅÞP-zÁh-GmP-z¼-Ghm-ŸÝ-wÞ¾-»ôh-q-¼ïhü ¼ï-G¸º-¹-z-ZÛm-»ô-¼ôz-uÛ-¤fÞm-M¾-Dz- 27 HÛ-xÛ-ÆÛh-„Àôm-Vïm-n¤Å- Å-¾ô-zÛ-mÛ» mP-GÝP-±ÛG-fôG-¿Ëm-º²ô¤Å-GmP-mÅ-qï-TÛP-GÛ- Íô-¾¤-qÛ;- ¯ïh-ºIm-hï¼-ŸÝGÅ-¤-ŸÝGÅ-uÛ-¤ôÅ-ˆÛ-¾PÅ-xôGÅ-ÁÛG-¸Ûm-MãºÛ-fG-GTôh-GmP-Mã-»Ûm-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝGü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།