ºW¼-¤-mÛºÛ-xÛ-ÆÛh-ˆÛ-ÆÛh-‚ãÅ-hï-h-V-z¸P-xôGÅ-ˆÛ-ºHã¼-z-Vïm-qô-ŸÛG-»Ûm-¾ÞGÅü


2007.12.17
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

{}ü üºW¼-¤-mÛºÛ-ÆÛh-„Àôm- Íïm-Wï-¾- ¤×¼-;ï¾- ¤VôG-GÛÅ-M¾-uÛºÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-GÛ-Gmh-hôm-¾-Mz-Bô¼-HÛ-¾PÅ-xôGÅ-º²Ûm-zŸÛm-q-hï- h¤G-Vïm-GZÛÅ-qºÛ-XïÅ-ÅÞ-ºW¼-¤m-ÆÛh-GŸÝP-¼Û¤-qÅ-h-z¼-º²Ûm-qºÛ-xÛ-ÆÛh-ˆÛ-ÆÛh-‚ãÅ-hP-ºHã¼-z-Vïm-qô-ŸÛG-»Ûm-Ç+ô¼-Gmh-hôm-h‚ï-ŸÛz-q-±ôÅ-GÅÞPÅ-ˆÛ-»ôh-q-¼ïh- ºW¼-¤m-HÛ-ÆÛh-„Àôm- ¿U¤- Íïm-Wï-¾- ¤×¼-;ï¾- ¤VôG-GÛÅ-ºhÛ-¾ôºÛ-xÛ-¹-9 qºÛ-mP-zôh-ˆÛ-hzÞ-FÛh- &u Û-mô¼- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-¾-GŸÝP-ºƒï¾-¤W¾-ºyh-GmP-z-Mãh- M-mG-GŸÝP-GÛÅ-zôh-mP-º²Ûm-qºÛ-ÆÛh-‚ãÅ-¾-Bôm-zXôh-hP- xôGÅ-¤±ßPÅ-DôP-mÅ-¼-Áï-»-hP- hï-zŸÛm-Zï-zºÛ-V¼-¤±ôm-m- h-¼ïÅ-q×ô¼-Tß-J˾-»Þ¾-mP-±ßGÅ-qºÛ-»Þ-¼ôz-¤fÞm-±ôGÅ-hP-Íz-¼Û-DºÛ-»Þ¾-DG-GÛ-¿Ëm-±ôGÅ-fôG- ²Û¤-„Ëz-¶ïºÛ-ÆÛh-º²Ûm- ¼ô×-Ç~-=ï-¤Þ-G-¡ï- ¾- DôP-GÛ-»Þ¾-mP-¤Û-¤P-¾-iG-Gmôm-‚ïh-qºÛ-ÆÛh-‚ãÅ-zTÅ-¾-fh-;¼-Bôm-zXôh-GmP-ÇePÅ-zTÅ-mÛ- h-z¼-ºW¼-¤m-HÛ-hzÞ-FÛh-DG-GÛÅ-hï-ÇS-GmP-¥ôP-¤ïh-qºÛ-ÆÛh-‚ãÅ-ˆÛ-zŸïPÅ-xôGÅ-Gż-q-ŸÛG-»Ûm-Ç+ô¼-GÅÞPÅ-ˆÛ-»ôh-q-¼ïh- ÆÛh-„Àôm- ¤×¼-;ï¾- HÛ-ÇÀôz-Çeôm-q-±ôÅ-GÅÞPÅ-m- ÆÛh-„Àôm-¤VôG-¾-M¾-Dz-ˆÛ-±ôP-ºƒï¾-GmÅ-zz-G¾-Vï-»Ûm-q-PôÅ-º²Ûm-»ôh-ˆP- ±ôP-ºƒï¾-HÛ-Dï-wm-Vïh- ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-¯-º²Ûm-HÛ-Gmh-hôm-hï-Mz-bà-zBå¼-hGôÅ-ˆÛ-»ôh-q-»Ûh-VïÅ-GmP-¤Dm-ŸÛG-¤-¼ïh-TïÅ-GÅÞPÅ-ˆÛ-»ôh-q-¼ïh- ÆÛh-hôm-h‚ï-ŸÛz-q-±ôÅ-GÅÞPÅ-m- ÆÛh-„Àôm-¤VôG-mÅ-h-¿e-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-¯-º²Ûm-HÛ-zŸïPÅ-xôGÅ-ÁÝGÅ-Vï-º²Ûm-zŸÛm-q-hï-mÛ-ºW¼-¤m-»Þ¾-¤Û-¤P-±ôGÅ-ˆÛ-Fôh-hÝ- ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-hP-M¾-uÛºÛ-ºDô¼-»ÞG-ÆâP-Bôz-zTÅ-ˆÛ-¯-hôm-¾-Mz-Bô¼-GP-Vï-»ôh-qºÛ-¤±ôm-hôm-ŸÛG-ˆP-»Ûm-Ç+ô¼-GÅÞPÅ-ˆÛ-»ôh-q-¼ïh-

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
བོད་ནང་གི་གནས་བབས་སྐོར་གཏམ་བཤད་གནང་བ་དེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་འབྲེལ་ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ལས་ཁང་གིས་འགྲེལ་བཤད་ལོག་པ་བརྒྱབ་པ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎