zôh-ˆÛ-Gmh-hôm-hï-hzÞ-¤ºÛ-¾¤-mÅ-fG-GTôh-‚-Mã-hï-mÛ-M-mG-¾-Gô-Ç+zÅ-ÁÛG-»Ûm-qü


2006-11-24
Share

{}ü üÍ-¼ÛºÛ-zhÝm-¼ïºÛ-hq¾-º‚ô¼-hÝÅ-hïz-fôG-zôh-ˆÛ-Gmh-hôm-hï-hzÞ-¤ºÛ-¾¤-HÛ-fzÅ-¾¤-fôG-mÅ-fG-GTôh-‚-Mã-hï-mÛ-M-mG-GŸÝP-¾-Gô-Ç+zÅ-ÁÛG-»Ûm-q-hrh-ŸÛz-‚Å-mÅ-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-»ôh-ºhÝG hï-»P-xÛ-¹-zTß-GTÛG-qºÛ-±ïÅ-18mÅ-24z¼-HÛ-zhÝm-¼ïºÛ-Í-¼ÛºÛ-hq¾-º‚ô¼-hÝÅ-hïz-ºhôm-fïPÅ-fôG-GmÅ-±ß¾-ºDôh-»ôh-qºÛ-mP-ü M-mG-GŸÝP-GÛÅ-zôh-¤Û-±ô¼-hPôÅ-GmÅ-ˆÛ-IPÅ-ZÝP-¤Û-¼ÛGÅ-ˆÛ-fôz-fP-vôh-ºhôh-»ôh-±ï-ü bØ-¾ºÛ-„À-¤-¤VôG-GÛÅ-hGôPÅ-zŸïÅ-GmP-GÛ-»ôh-qºÛ-hzÞ-¤ºÛ-¾¤-hï-mÛ-¾ô-MãÅ-¼P-zŸÛm-¿km-qºÛ-Gô-Ç+zÅ-ÁÛG-»Ûm-q-¼ïh-TïÅ-ºDôh-»ôh-q-hP-ü hÝÅ-hïz-hïºÛ-mP-¤Þ-¤fÞh-ºDôh-q¼-ü xÛ-¾ô-ZÛÅ-ÇeôP-GZÛÅ-¾ô-mÅ-z¸ÞP-xôGÅ-GZÛÅ-ˆÛ-Ç+Ý-±z-hz¼-IôÅ-¤ô¾-fïPÅ-¿S-®¤-‚Å-qºÛ-zMãh-¼Û¤-mP-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-Gmh-hôm-hïºÛ-fôG-zŤ-ŸÛz-‚ïh-ÆÛh-qºÛ-¤±ôm-dGÅ-ym-zÞ-¤fôP-Mã-»ôh-q-hP-ü zôh-xÛ-mP-GZÛÅ-ÅÞ-»ôh-qºÛ-zôh-¤Û-±ôÅ- &G &G&GôP-Å-¤VôG-¾-z¯Û-z;ݼ-ÁÝGÅ-Vï-ŸÝ-GÛ-»ôh-qºÛ-fôG-mÅ- &G &G&GôP-Å-¤VôG-Ç+Ý-º±ô-zŸÝGÅ-Ç+zÅ-zôh-ˆÛ-Gmh-hôm-hï-fG-GTôh-»ôP-fzÅ-‚-Mã-hï-fzÅ-¾¤-z¸P-ÁôÅ-ÁÛG-»Ûm-q-ºDôh-»ôh-q-¼ïh-ü hq¾-º‚ô¼-hÝÅ-hïz-hïÅ-Zï-hÝÅ- &G &G&GôP-Å-¤VôG-mÅ-hÝÅ-ºDô¼-hzP-Vïm-GmP-zºÛ-Ç+zÅ-hïP-Ç+zÅ-zôh-mP-Åï¤Å-Tm-HÛ-¿tGÅ-qºÛ-Hôm-GôÅ-Hôm-¤Dm-¤P-qô-»ôh-q-hP-ü hï-±ô-‚-uôh-»G-qô-ŸÛG-¤Ûm-qºÛ-z;º-ÇÀôz-GmP-zºÛ-XïÅ-zôh-mP-Åï¤Å-Tm-HÛ-¿tGÅ-qºÛ-Hôm-GôÅ-¤ï¼-zÆïG-GbôP-»Å-ˆÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-zºÛ-GmÅ-±ß¾-¾ÞP-ºiïm-‚Å-mÅ- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-mÛ-zôh-¤Û-h¤PÅ-Fôh-ÁÝGÅ-Aïm-Vïm-qô-GbôP-GmP-fÞz-qºÛ-zôh-¤ÛºÛ-hzÞ-FÛh-TÛG-»Ûm-q-ºDôh-»ôh-ºhÝG-

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།