Í-¼Û-hP-M-G¼-hz¼-xÛ-ÆÛh-hP-iG-qôºÛ-ºƒï¾-¾¤-hï-¸z-bà-GbôP-hGôÅ-Ç+ô¼-GÅÞPÅ-ºhÝG


2007.04.30

{}ü üÍ-¼ÛºÛ-xÛ-ÆÛh-¿Ëm-DP-GÛ-hqôm-¼ÛGÅ-¤fô-IÅ-ÁÛG-GÛÅ-Í-¼Û-hP-M-G¼-hz¼-xÛ-ÆÛh-hP-iG-qôºÛ-ºƒï¾-¾¤-hï-¸z-bà-GbôP-hGôÅ-Ç+ô¼-hP-¤Û-¼zÅ-XïÅ-¤ºÛ-mP-M-G¼-HÛ-»Þ¾-hï-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-ÆâP-BôzÅ-fôG-ºƒï¾-¾¤-¸z-ÁôÅ-»ôh-qºÛ-M¾-Dz-TÛG-VGÅ-Mã-»Ûm-Ç+ô¼-GÅÞP-ºhÝG Í-¼ÛºÛ-xÛ-ÆÛh-¿Ëm-DP-GÛ-ÆÛh-hôm-HÛ-Gmh-hôm-hP-ºƒï¾-zºÛ-iâP-Vï-xG-¼ôGÅ-Ç+Ý-ŸzÅ- mÛ-;ô-¾-Åï- Ç~m-Åï- »ÛÅ-Í-¼ÛºÛ-¶-ÁÛP-=ôm-qô-Åï‡-ŸïÅ-qºÛ-Gż-ÁôG-mP-¼ïÅ-G¸º-ZÛ-¤-ZÛm-z¯ô¤Å-ƒÛÅ-ÁÛG-Çtï¾-z-hï-hïP-Ç+zÅ-Í-¤Û-¼Û-;Å-Íï-ÁÛ-»ºÛ-¤Pº-DÞ¾-HÛ-»Þ¾-DG-hP-ºƒï¾-¾¤-¸z-bà-zbP-GmP-mÅ-M-mG-GÛ-JÀÛP-Vïm-hïºÛ-mP-GÛ-hq¾-º‚ô¼-hP-iG-qôºÛ-mÝÅ-ÇeôzÅ-WÛ-Vï¼-GbôP-zŸÛm-qºÛ-hGôPÅ-xôGÅ-hï¼-D-Gbh-zTôG-MãºÛ-Vïh-»Ûm-q-¼ïh- DôP-GÛÅ-Í-¼Û-hP-M-G¼-hz¼-HÛ-ºƒï¾-¾¤-hï-È-TP-GÛ-¤HôGÅ-±h-¥ã¼-qô¼-xÛm-»ôh-q-hP-¤-ºôP-q¼-Í-¤Û-¼Û-;¼-Dï-wm-Vïm-qô-fôz-MãºÛ-¼ï-z-»ôh-q-hP-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-¤Û-Åï¼-n¤Å-ˆÛÅ-¤Û-fôG-GTÛG-mP-±ßh-M-G¼-HÛ-»Þ¾-hï-Í-¼ÛºÛ-ÆâP-BôzÅ-hP-ºƒï¾-zºÛ-M¾-Dz-G®ô-zô-GZÛÅ-GÅÞ¤-»ôh-q-mÅ-GTÛG-VGÅ-Mã-»Ûm-Ç+ô¼-z¯ô¤Å-ƒÛÅ-hïºÛ-mP-z;ôh-»ôh-q-¼ïh- »Ûm-mºP-DôP-GÛÅ-xôGÅ-GZÛÅ-ˆÛ-ºƒï¾-¾¤-hï-h-hÝP-ºWÛGÅ-zÇ+ݾ-iG-uôh-GhôP-¾ïm-HÛ-¾Å-hôm-hP-iG-qôºÛ-fôG-ºƒï¾-¾¤-¸z-bà-GbôP-hGôÅ-Ç+ô¼-GÅÞP-ºhÝG DôP-GÛ-z¯ô¤Å-ƒÛÅ-hï-Zï-ÇSôm-Í-¼Û-hP-M-G¼-hz¼-zŸG-GmP-zºÛ-lݾ-ym-mÝÅ-ÁÝGÅ-hP-ºƒï¾-zºÛ-VÛPÅ-hôm-hï-hPôÅ-ÅÞ-¾G-¿e¼-GmP-Mã¼-h;º-½‰ôGÅ-ºyh-qºÛ-hÝÅ-Ç+zÅ-hï¼-z¯ô¤Å-ƒÛÅ-hï-Çtï¾-»ôh-q-¼ïh- Gmh-hôm-ºhÛºÛ-fh-¼ïÅ-G¸º-¹-z-hP-¤ÛG-h¤¼-ZÛm-DôP-hP-M-G¼-HÛ-xÛ-ÆÛh-iâP-Vï- ÁÛ¶-ÁP-;¼- ¤ï×-môm- n¤-GZÛÅ-hz¼-IôÅ-¤ô¾-GmP-MãºÛ-ºV¼-GŸÛ-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎