ÈÛm-lݺÛ-VôÅ-¾ÞGÅ-XïÅ-ºƒP-q-n¤Å-VôÅ-ˆÛ-hÝÅ-Vïm-ŸÛG-bà-ºhÝ-º²ô¤Å-GmP-Mãü


2007-01-01
Share

{}ü üM-G¼-‚P-xôGÅ- Í-¾×-Ç~ºlï- IôP-Eï¼-mP-M-G¼-ÈÛm-lݺÛ-VôÅ-¾ÞGÅ-XïÅ-ºƒP-q-Å-»- 70 f¤-q- ¤×-È-;ݤ-¤ï-¾×- ŸïÅ-qºÛ-VôÅ-ˆÛ-hÝÅ-Vïm-hï¼-ºhÝ-º²ô¤Å-GmP-Mã-»Ûm-q-¼ïh- ÈÛm-lݺÛVôÅ-¾ÞGÅ-XïÅ-ºƒP-n¤-qºÛ-ºhÝ-º²ô¤Å-hï-º²¤-JÀÛP-mP-GÛ-¤Û-¤P-GÛ-ºhÝ-º²ô¤Å-Vï-ÁôÅ-hï-VGÅ-ˆÛ-»ôh-q-hP-ºhÝ-º²ô¤Å-hï-¾ô-ºDô¼- 12 mP-fïPÅ-¼ï-GmP-Æô¾-»ôh-q-¼ïh- ºhÝ-º²ô¤-hï-zhÝm- 6 ¼ÛP-GmP-¼ÛP-Å-GmÅ-ÅÞ-MãGÅ-qºÛ- JËP-G- VߺÛ-mP-G¸ÞGÅ-qô-zTßG-q-»Ûm-m-¼P-GÛ-ÇkÛG-OÛz-DG-¤ïh-q¼-Hã¼-mÅ-Bï-z-zB¼-¾ïm-‚ïh-¤Û-hGôÅ-q-hP-ÅPÅ-MÅ-ˆÛ-Gô-ºwP-fôz-qºÛ-»Ûh-VïÅ-GmP-GÛ-»ôh- hÝÅ-Vïm-hï-Gô-OÛG-GmP-¤Dm-DôPÅ-M-G¼-GŸÝP-GÛ-hqôm-¼ÛGÅ-Ç+Ý-ŸzÅ- q×¼-Hm- ¼º¤- ¤ÛÅÛ-¼×- »ÛÅ-h-fïPÅ-ˆÛ-¤Û-¤P-GÛ-ºhÝ-º²ô¤Å-hï-º²¤-JÀÛP-mP-GÛ-¤Û-¤P-GÛ-ºhÝ-º²ô¤Å-Vï-ÁôÅ-hï-VGÅ-ˆÛ-»ôh-qºÛ-V-mÅ-¤Û-¤P-Çkôh-»Þ¾-hP-ºIÛ¤Å-ºIâ¾-HÛ-V-Aïm-DG-Cæm-MãºÛ-¾Å-GŸÛ-È-TP-GÛ-GŸÛ-M-Vïm-qô-ŸÛG-VGÅ-»ôh-Ç+ô¼-GÅÞP-ºhÝG Ç+Ý-ŸzÅ- ¤ÛÅÛ-¼×- »ÛÅ-hÝÅ-Vïm-hzÞ-º‚ïh-ˆÛ-ZÛm-¤ô-hï-xÛ-±ïÅ- 3 VGÅ-ˆÛ-»ôh-ÇezÅ-ZÛm-hï¼-¤Û-IPÅ-Å-»- 5 ºhÝ-º²ô¤Å-GmP-zºÛ-¼ï-z-»ôh-Ç+ô¼-hP- »Ûm-mºP-xÛ-±ïÅ- 19 ZÛm-hï- ¤×ô-mÛ-Í-¤-¶-ÅÛ-»- ŸïÅ-hÝÅ-±ÛGÅ-Eh-ºwGÅ-Tm-ŸÛG-¾-PôÅ-º²Ûm-GmP-Æô¾-¿e¼-ZÛm-hï¼-¤Û-IPÅ-Å-»- 25 ºhÝ-º²ô¤Å-GmP-zºÛ-¼ï-z-GmP-GÛ-»ôh-Ç+ô¼-GÅÞP-ºhÝG M-G¼-HÛ-ÈÛm-lݺÛ-VôÅ-¾ÞGÅ-XïÅ-ºƒP-q-n¤Å-ˆÛÅ-hÝÅ-Vïm-hï-ÆâP-z¯Û-GmP-»Þ¾- Í-¾×-Ç~ºlï- IôP-Eï¼-hï-¤Û-¼ÛGÅ-n¤Å-ˆÛÅ-¯-Vï¼-º²Ûm-qºÛ-Vß-¤ô- JËP-G- hP- »-¤Þ-m- hPôÅ-ÅÞ-¤fôP-Mã-¤ïh-mºP-Å-ºôG-bà-MãGÅ-q¼-»Ûh-VïÅ-GmP-zºÛ- Å×-¼-Åï-¶-‡Û- ŸïÅ-qºÛ-Vß-zô-hï-hG-ºhÝ-º²ô¤Å-GmP-»Þ¾-HÛ-Å-GmÅ-ÁÛG-¾-PôÅ-º²Ûm-GmP-GÛ-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-zŸGü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།