M-G¼-HÛ-IPÅ-ZÝP-¤Û-¼ÛGÅ-¾-Å-ŸÛP-zhG-hzP-VôG-qºÛ-FÛ¤Å-Gbm-ºzïzÅ-‚Å-qü


2006-12-19
Share

{}ü üM-G¼-IôÅ-±ôGÅ-mÅ-Gbm-ºzïzÅ-GmP-qºÛ-FÛ¤Å-¾ÞGÅ-Gż-q-ŸÛG-GÛ-ºôG-bà- ¤Û-¼zÅ-¤P-qôºÛ-¼ÛP-ÁÛP-mGÅ-ˆÛ-mP-GmÅ-qºÛ-M-G¼-HÛ-IPÅ-ZÝP-¤Û-¼ÛGÅ-Å-»-ºGº-ÁÅ-»ôh-q-±ôÅ-Å-ŸÛP-zhG-hzP-VôG-Mã-»Ûm-q- ¼ïÅ-G¸º-¤ÛG-h¤¼-ZÛm-M-G¼-GŸÝP-GÛ-¤IÛm-±z-q-ŸÛG-GÛÅ-Gž-zÁh-‚Å-ºhÝG- h-z¼-M-G¼-HÛ-Dô¼-»ÞG-ÆâP-Bôz-ˆÛ-FÛ¤Å-¾ÞGÅ-ºi-¤Ûm-HÛ-ºôG- IPÅ-ZÝP-¤Û-¼ÛGÅ-hï-hG-¾-Å-ŸÛP-zhG-hzP-¤ïh-TÛP- D-ÅP-M-G¼-HÛ-IôÅ-±ôGÅ-GôP-¤-mÅ-Gbm-ºzïzÅ-GmP-qºÛ- xÛ-¾ô- 2006 ¾ôºÛ-mGÅ-±¾-zhG-hzP-ŸïÅ-¤ÛP-zbGÅ-qºÛ-FÛ¤Å-¾ÞGÅ-Gż-q-hïºÛ-ºôG-DôP-±ôÅ-Çeôm-ºƒÅ-ºhïzÅ-¾Å-VôG-Mã-¤-¸h- ÁÛP-mGÅ-ˆÛ-fôm-DÞPÅ-£P-¯Û-hP- ¯-Ǩm-HÛ-¼ÛGÅ-ÅôGÅ-±ôP-zNå¼-»P-VôG-Mã-»Ûm-¾- ºôm-ˆP-¼Û-hÐGÅ-Qôm-MG-¾-ÅôGÅ-q-‚ïh-VôG-Mã-¤Ûm-Ç+ô¼- M-G¼-hzÞÅ-GŸÝP-GÛ-IPÅ-ZÝP-¤Û-¼ÛGÅ-¾Å-DP-GÛ-„Àôm-Vïm- qÛ-ͼ-;Ûm-^Û-»- »ÛÅ-GÅÞPÅ-ºhÝG- h-hÝP-DôP-GÛÅ- M-G¼-GŸÝP-GÛ-h¤ÛGÅ-»Þ¾-G®ô-zô-mÛ- GmÅ-ÇePÅ-VïÅ-Ÿm-ÁôÅ-ˆÛ-IÅ-ÅÞ-»ôh-qºÛ-»Þ¾-¤Û-hï-hG-¾-P¾-GÅô-fôz-fzÅ-hP- DôP-±ôºÛ-fôG-mGÅ-ÁÛP-¾Å-‚ïh-q-±ôÅ-zljÅ-zTôÅ-fÞz-±ôh-¤Û-»ôP-Mã-hï-»Ûm-ŸïÅ-GÅÞPÅ-ºhÝG- M-G¼-HÛ-mGÅ-GÅïz-GbàGÅ-qôºÛ-mP-GmÅ-¤Dm- Í-lÛ-¶-ÅÛ- ŸïÅ-qºÛ-IPÅ-ZÝP-¤Û-¼ÛGÅ-hï-hG-mÛ-M-G¼-uÛ-±ôGÅ-ˆÛ-mP-mÅ-GmÅ-ÇePÅ-Ÿm-ÁôÅ-IÅ-»Ûm-q-hP- xÛ-¾ô- 2001 ¾ô¼-M-G¼-GŸÝP-GÛÅ-¤Û-ºzô¼-IPÅ-¯ÛÅ-‚Å-q¼-GŸÛGÅ-m- M-G¼-mP-IPÅ-ZÝP-¤Û-¼ÛGÅ-Eôm-zÇkô¤Å-Å-»- 84 hP-IPÅ-VßP-GÅÞ¤-»ôh-ºhÝG-TÛP- ºhÛ-mÛ-M-G¼-HÛ-»Þ¾-¤ÛºÛ-¯-ºzô¼-HÛ-zM-V-zMh-¿ËG-¸Ûm-HÛ-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།