zôh-mP-Gbï¼-D-zÇSôG-ºhôm-HÛ-z¸ô-IÐ-±P-¤Å-Gbº-¤ºÛ-¤-hPÞ¾-¸Þ¼-ºWôG-‚ïh-Mãü


2007-07-23
Share

{}ü üzôh-mP-Gbï¼-D-zÇSôG-ºhôm-HÛ-z¸ô-IÐ-±ô¼-Gbº-¤ºÛ-¤-hPÞ¾-¸Þ¼-ºWôG-GÛ-FÛ¤Å-GŸÛ-Gż-z¸ô-‚ïh-Mã-»Ûm-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝGüü zôh-mP-Gbï¼-¾Å-DP-WÛ-ºi-ŸÛG-GÛÅ-¾Å-hôm-hPôÅ-ÅÞ-¤-Çtï¾-GôP-Gbº-¤ºÛ-hPÞ¾-ºzô¼-¸Þ¼-ºWôG-hGôÅ-qºÛ-Mã-¤±m-mÛ-¤-ºôPÅ-q¼-¾Å-GŸÛ-hï-hG-GÛÅ-zôh-ˆÛ-¼P-º‚ãP-Dô¼-»ÞG-¾-Gmôh-Bôm-ÇSôm-ºGôG-GÛ-h¤ÛGÅ-»Þ¾-»Ûm-¾ÞGÅ-¼ïÅ-G¸º-¹-zºÛ-zôh-Å-GmÅ-GŸÝP-GÛ-hqôm-¼ÛGÅ-±ôÅ-Gž-zOGÅ-GmP-»ôh-ºhÝG- ºhÛ-¾ôºÛ-¾ô-¤WâG-bà-zôh-mP-Gbï¼-D-zÇSôG-ºhôm-HÛ-z¸ô-IÐ-±P-¤Å-Gbº-¤ºÛ-¤-hPÞ¾-¸Þ¼-ºWôG-‚ïh-hGôÅ-q-hP- G¾-ÆÛh-z¸ô-IÐ-GP-ŸÛG-GÛÅ-zôh-ˆÛ-¼P-º‚ãP-Dô¼-»ÞG-¾-Gmôh-Bôm-zbP-»ôh-m-Gbº-¤-xÛ¼-ÇÀôG-‚ïh-Mã-¤Ûm-¾ÞGÅ-zôh-¼P-BôP-¿YôPÅ-ˆÛ-Å-ŸÛP-ºGm-º²Ûm- ¶m-qºô-ÉïP- GÛÅ-Gb¤-zÁh-‚Å-ºhÝG- »P-¶P-GÛÅ-GŸÝP-zŸïÅ-‚Å-qºÛ-hPÞ¾-ºzô¼-hï-hG-Gbï¼-¾Å-ˆÛÅ-Gmôh-º±ï-wôG-qºÛ-Å-ŸÛP-hP-G®P-Vß-ÅôGÅ-Z¤Å-GÅôºÛ-Vïh-Å-GmÅ-ˆÛ-Dô¼-»ÞG-hôm-GZï¼-zºÛ-ŸÛz-ºWâG-hP-£GÅ-zïh-uôh-GbôP-Mã-»Ûm-¾ÞGÅ-Gž-zÁh-GmP-ºhÝG- ¶P-GÛÅ-z¸ô-IÐ-DG-mÅ-Gbº-¤ºÛ-¤-hPÞ¾-WÛ-®¤-zÇkÝ-Mã-»Ûm-q-Gž-zÁh-GmP-¤Û-ºhÝG-ˆP-º²âGÅ-zCæm-hP-Dô¼-»ÞG-GZÛÅ-;¼-zŤ-ŸÛz-ˆÛÅ-FÛ¤Å-¾ÞGÅ-¸Ûm-ƒÛÅ-GmP-¤ÞÅ-»Ûm-¾ÞGÅ-Gž-zÁh-GmP-ºhÝG- M¾-Å-¿Ë-ż-dïm-GŸÛ-‚Å-qºÛ-=âP-;ºÛ-¤ÛP- Gbï¼-¾Å-DP-GÛÅ-Gbï¼-¾Å-HÛ-ºIô-ÅôP-zM-V-ÅÞ¤-zTß-®¤-Dô¼-»ÞG-ÆâP-Bôz-Vïh-GbôP-hGôÅ-Mã¼-±ôh-hqGÅ-‚ïh-ˆÛ-»ôh-ºhÝGüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།