fï-¶m-xôGÅ-ºG¾-±ôGÅ-qÅ-Í-¼ÛºÛ-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-xÛ¼-ºzÞh-‚-MãºÛ-IôÅ-GŸÛ-zbôm-qü


2006-12-01
Share

{}ü üfï-¶m-HÛ-xôGÅ-ºG¾-±ôGÅ-q-ŸÛG-GÛÅ-G¸º-q-ÅPÅ-ZÛm-fï-¶m-IôÅ-±ôGÅ-ÅÞ-fï-¶m-mP-»ôh-qºÛ-Í-¼ÛºÛ-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-fï-¶m-mÅ-xÛ¼-ºzÞh-‚-MãºÛ-IôÅ-GŸÛ-zbôm-»ôh-ºhÝG fï-¶m-HÛ-¤Û-h¤PÅ-±ôGÅ-q-hP-qô-ŸïÅ-qÅ-fï-¶m-IôÅ-±ôGÅ-ÅÞ-fï-¶m-mP-»ôh-qºÛ-Í-¼ÛºÛ-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh- ÅÛ=Û-w×ñm-»×P- HÛÅ-fï-¶m-HÛÅ-Í-¼ÛºÛ-Å-mÅ-¤-hPÞ¾-Í-ÇKô¼-fï¼-ºzÞ¤-18®¤-GmÅ-qºÛ-Gô-¤±ôm-Zô-Oæz-‚-MãºÛ-Gmh-hôm-fôG-fï-¶m-IôÅ-±ôGÅ-mP-ÅÞÅ-¤ôÅ-¤fÞm-‚ïh-¤Ûm-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-GŸÝP-GÛÅ-z¿e-ŸÛz-‚-Mã-»Ûm-q-¯h-GTôh-GbôP-MãºÛ-Ç+ô¼-Gż-ºGôh-¿Ëm-±ôGÅ-fôG-z;º-¤ô¾-GmP-»ôh-qÅ-ü hï-mÛ-fï-¶m-HÛ-mP-ÆÛh-¾-fï-WâÅ-‚Å-q-ŸÛG-»Ûm-q¼-zdïm-ü fï-¶m-mP-GÛ-Í-¼ÛºÛ-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-fï-¶m-mÅ-xÛ¼-¾ôG-GmP-hGôÅ-MãºÛ-IôÅ-GŸÛ-zbôm-q-ŸÛG-»Ûm-q-±ôGÅ-q-hïºÛ-ºƒï¾-»ôh-¤Û-ÇoÅ-ºIï¾-zXôh-‚Å-»ôh-q-¼ïh-ü »Ûm-mºP-IôÅ-GŸÛ-hïºÛ-fôG-fï-¶m-mP-»ôh-qºÛ-Í-¼ÛºÛ-Ç+Ý-±z-¾Å-DP-GÛÅ-¾m-ºhïzÅ-GP-»P-GmP-¤Û-ºhÝG fï-¶m-HÛÅ-xÛ-¾ô-ZÛÅ-ÇeôP-GTÛG-¾ô-mÅ-z¸ÞP-Í-¼ÛºÛ-Å-mÅ-Gô-¤±ôm-Zô-Oæz-‚-MãºÛ-IôÅ-GŸÛ-IôÅ-±ôGÅ-mP-¾ô-¿e¼-zbôm-¤ÞÅ-»Ûm-q-hP-ü »Ûm-mºÛ-fï-¶m-IôÅ-±ôGÅ-mP-xôGÅ-ºG¾-±ôGÅ-qºÛ-±ôGÅ-¤Û-±ôÅ-z;G-ºGôG-ÁÝGÅ-Vï-‚Å-qºÛ-ºôG-h-¿e-z¼-Gô-¤±ôm-Zô-Oæz-ˆÛ-IôÅ-GŸÛ-hï¼-IôÅ-fG-‚ãP-¤ïh-q-¼ïh-ü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།