zôh-ˆÛ-¤²PÅ-¤-±ï-¼ÛP-¾GÅ-¤×-¾ï-ÁÛ-»ºÛ-ºIm-zÇkݼ-mÅ-fôm-hGôÅ-‚ãP-»ôh-ºhÝG


2007.12.05

{}ü ü¤×-¾ï-ÁÛ-»¼-º²¤-JÀÛP-»Þ¾-DG-30mÅ-º‚ô¼-zºÛ-¤²PÅ-¤ºÛ-ºIm-zÇkݼ-HÛ-mP-¤Z¤-ŸÝGÅ-GmP-z¼-wïzÅ-¤Dm-zôh-ˆÛ-¤²PÅ-¤-±ï-¼ÛP-VßP-dGÅ-¾GÅ-ˆÛÅ-M-mG-GÛ-zôh-TïÅ-qºÛ-hqÞP-dGÅ-Hôm-Mã¼-hP-¾ïm-¤-‚Å-q¼-ºIm-zÇkݼ-hï-mÅ-xÛ¼-fôm-GmP-ºhÝGü hï-mÛ-M-¤ÛºÛ-Gmôm-ÁÝGÅ-¾-zdïm-mÅ-‚ãP-z-ŸÛG-»Ûm-q¼-DôP-GÛÅ-D-Å-M-G¼-HÛ-M¾-Å-¿kÛ-¾ÛºÛ-mP-Gż-ºGôh-¿Ëm-±ôGÅ-fôG-ºIï¾-zXôh-GmP-ºhÝGü ¤×-¾ï-ÁÛ-»ºÛ-M¾-Å- ;ô-¾-¾×¤-qÞ¼-mÅ-D-ZÛm-M¾-Å-¿kÛ-¾Û¼-xÛ¼-¾ôG-GmP-zºÛ-2006¾ôºÛ-zôh-ˆÛ-¤²PÅ-¤-±ï-¼ÛP-VßP-dGÅ-¾GÅ-ˆÛÅ- ¤×-¾ï-ÁÛ-»-mP-GÛ-¤²PÅ-¤ºÛ-ºIm-zÇkݼ-hï-Gô-OÛG-GmP-¤Dm-±ôÅ-DôP-¾-ºIm-zÇkݼ-mP-ŸÝGÅ-ºhôh-»ôh-±ï-M-mG-GÛ-zôh-TïÅ-qºÛ-hqÞP-dGÅ-Hôm-hGôÅ-Mã-hP-hï-¤Ûm-m-ºIm-zÇkݼ-mÅ-xÛ¼-fôm-‚ïh-hGôÅ-MãºÛ-Gh¤-G-vh-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-GÅÞPÅ-zŸGü ºIm-zÇkݼ-Gô-OÛG-‚ïh-¤Dm-fôG-M-¤ÛºÛ-Gmôm-ÁÝGÅ-vh-qºÛ-Aïm-HÛÅ-±ï-¼ÛP-VßP-dGÅ-¾GÅ-¤²PÅ-¤ºÛ-ºIm-zÇkݼ-mÅ-fôm-hGôÅ-‚ãP-»ôh-q-hP.ü Dô-¼P-¤×-¾ï-ÁÛ-»ºÛ-mP-¤fÞm-¾¤-Çtï¾-fzÅ-ÅÞ-wïzÅ-q-¾Å-Vz-ÆÛh-ˆÛ-h¤ÛGÅ-»Þ¾-ºEï¼-mÅ-wïzÅ-q-ŸÛG-¤Ûm-Ç+ô¼- M¾-Å-¿kÛ-¾ÛºÛ-mP-GÛ-Gż-ºGôh-¿Ëm-±ôGÅ-fôG-GÅÞPÅ-zŸGü ±ï-¼ÛP-VßP-dGÅ-¾GÅ-mÛ-z®m-‚ô¾-DÞ¾-HÛ-2006¾ôºÛ-zôh-ˆÛ-¤²PÅ-¤ºÛ-ºIm-zÇkݼ-mP-ÍP-hP-qô-fôz-GmP-¤Dm-hï-»Ûm-q-hP.ü hï-ÇSôm-2005¾ô¼-DôP-¾-‚ãP-zºÛ-GmÅ-±ß¾-hï-G-¼P-zôh-ˆÛ-¤²PÅ-¤-z=ÛÅ-h‚PÅ-Tm-¾GÅ-ÅÞºP-‚ãP-»ôh-q-¼ïhü ¤×-¾ï-ÁÛ-»ºÛ-mP-GÛ-¤²PÅ-¤ºÛ-ºIm-zÇkݼ-hïºÛ-fôG-º²¤-JÀÛP-»Þ¾-Iâ-DG-30mÅ-¤²PÅ-¤-wïzÅ-»ôh-q-hP.ü ºIm-zÇkݼ-HÛ-‚-¼Û¤-DG-xÛ-¹-11±ïÅ-24ZÛm-ºGô-º²âGÅ-GmP-Çeïü ¤fº-¤ºÛ-ºIm-zÇkݼ-hPôÅ-GŸÛ-hï-¼ïÅ-G¸º-q-ÅPÅ-ZÛm-GmP-Mã-»Ûm-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
བོད་ཤར་ཕྱོགས་ཁམས་སྡེ་དགེ་རྫོང་གི་དབོན་པོ་སྟོད་ཁུལ་དུ་བོད་མི་མང་པོ་འཛིན་བཟུང་བྱས་འདུག
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
ཡོངས་འཛིན་གླིང་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་བལ་ཡུལ་དུ་ཆོས་འབྲེལ་གནང་བཞིན་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎