xÛ-ÅôG-GŸÝP-º²Ûm-±ôGÅ-qÅ-hÝÅ-ÅP-GÛ-ºôÅ-ºhï¤Å-Vïh-±ôGÅ-qºÛ-hzÞ-FÛh-XïÅ-¾ïm-GmP-ºhÝG


2007.10.31
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

{}ü üxÛ-ÅôG-GÛ-GŸÝP-º²Ûm-±ôGÅ-qÅ-±ôGÅ-q-hïºÛ-hzÞ-FÛh-hP-xÛ-ÅôG-GÛ-ÆÛh-„Àôm- ¤Û-»-Gô¤-qô- ÍïP-zô¾-^- »Û-±z-bà- Å×m-W-z-»¼- ÅôG-qôºÛ-hqôm-¼ÛGÅ-ÅÞ-GŸÝP-º²Ûm-±ôGÅ-qºÛ-mP-mÅ-ºôÅ-ºhï¤Å-‚ãP-»ôh-q-hP-ü Ç+Ý-ŸzÅ-ÍïP-zô¾-^-»ÛÅ-xÛ-¾ô-ZÛÅ-ÇeôP-iâG-mÅ-h-z¼-ÅôG-qôºÛ-ÆÛh-„Àôm-HÛ-fÞGÅ-ºGm-zŸïÅ-»ôh-q-hP-ü h-¼ïÅ-GŸÝP-º²Ûm-±ôGÅ-qÅ-ÅôG-qôºÛ-ÆÛh-„Àôm-ºôÅ-¤Û-zXï-qô-Mz-q-hï-mÛ-xÛ-¾ô-ZÛÅ-ÇeôP-zMh-¾ôºÛ-xÛ-¹-iâG-qºÛ-mP-GÛ-IôÅ-±ôGÅ-ºfÞÅ-¤ÛºÛ-ºôÅ-zÇkݺÛ-Vïh-hÝ-h¤ÛGÅ-mÅ-»Ûm-q-¼ïh-ü GŸÝP-º²Ûm-±ôGÅ-qÅ-¼ÛP-¤Ûm-ÅôG-qôºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ÅÞ-ÆÛh-„Àôm-Gż-hÝ-ºhï¤Å-zÇ+ô-‚Å-q¼-¼-Fôh-»ôP-MãºÛ-IôÅ-GŸÛ-ºhôm-Mã-»Ûm-q-¼ïh-ü ÅôG-qôºÛ-GŸÝP-º²Ûm-±ôGÅ-qÅ-Gż-hÝ-ºhï¤Å-zÇ+ô-‚Å-qºÛ-ÆÛh-„Àôm-ºôÅ-¤Û-z×-»¼- mÅ-G¸º-¤ÛG-h¤¼-ZÛm-hGôP-iô-Gż-ºGôh-¿Ëm-±ôGÅ-fôG-GÅÞPÅ-m-ü PÅ-±ôGÅ-qºÛ-ºôÅ-ºhï¤Å-ˆÛ-¯-º²Ûm-¤Þ-¤fÞh-¾G-zÇe¼-‚Å-mÅ-xÛ-¾ô-ZÛÅ-ÇeôP-zMh-¾ôºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ºfÞÅ-¤ÛºÛ-ºôÅ-ºhï¤Å-mP-M¾-D-fôz-MãºÛ-ºzh-z¯ôm-ŸÝ-Mã-¤-¸h-ü ÆÛh-„Àôm-¸Þ¼-q-Ç+Ý-ŸzÅ- ¤Û-»-Gô¤-qô- ÍïP-zô¾-^- ¤VôG-»P-ÆÛh-GŸÝP-Gż-qºÛ-¾Å-hôm-DG-mP-¤Z¤-ŸÝGÅ-GmP-MãºÛ-ºzôh-Ç+ݾ-ŸÝ-Mã-hP- hï-zŸÛm-GŸÝP-GÛ-¾Å-hôm-Çtï¾-xôGÅ-hP-ÆÛh-WâÅ-º²Ûm-xôGÅ-±P-¤-hï-ÇSôm-zŸÛm-¤Þ-¤fÞh-¾G-zÇe¼-GmP-Mã-»Ûm-ŸïÅ-GÅÞPÅ-zŸG

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
བུད་མེད་གསར་འགོད་པའི་ས་མིག་གསལ་བསྒྲགས།
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་བློན་མོ་དྷི་ཡིས་རྒྱ་ནག་ཐད་ལངས་ཕྱོགས་འཛིན་སྟངས་ལ་ཕྱོགས་འགལ་ཚོགས་པས་སྐྱོན་བརྗོད་གནང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎