zôh-mÅ-hGï-ºhÝm-q-ŸÛG-GÛÅ-zAP-xG-º±¾-zŸÛm-lô-Xï-Ghm-xôGÅ-ÅÞ-wïzÅ-zŸÛm-qü


2006-12-22
Share

{}ü üzôh-qºÛ-hGï-ºhÝm-q-ŸÛG-GÛÅ-zôh-mÅ-z¾-»Þ¾-zMãh- M-G¼-mP-»ôh-qºÛ-mP-qºÛ-GmÅ-Vïm-lô¼-Xï-Ghm-z¼-zAPÅ-xG-º±¾-zŸÛm-wïzÅ-zBôh-GmP-GÛ-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-zŸG hï-»P-z¾-»Þ¾-M¾-Å-;f-¤m-Iâ¼-ºhôm-Çtï¾-‚ïh-qºÛ- ;f-¤m-Iâ-qôÅÛ‡- ŸïÅ-qºÛ-Gż-ÁôG-fôG-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-z¼-GŸÛGÅ-m- hGÝP-IPÅ- 20 ®¤-¾-Åôm-qºÛ-zôh-qºÛ-hGï-ºhÝm-q-M¾-¤±m-ŸÝ-z-ŸÛG-mÅ- ¹-z- 18 ®¤-HÛ-ÇSôm-hÝ- zôh-mÅ-zAPÅ-xG-º±¾-zŸÛm-wïzÅ-fôm-HÛÅ-¼Û¤-qÅ-z¾-»Þ¾-mP-º‚ô¼-XïÅ- z¾-»Þ¾-M¾-Å-;f-¤m-IâºÛ-mP-»ôh-qºÛ-¤Vôh-dïm-Vïm-qô-‚-¼ÞP-D-Áô¼-DÞ¾-hÝ-hÝÅ-»Þm-GP-º±¤Å-ÁÛG-zŸÝGÅ-bï- zB¼-hÝ-zAP-xG-º±¾-zŸÛm-GmÅ-Vïm-lô-Xï-Ghm-xôGÅ-ÅÞ-fôm-zBôh-ˆÛÅ- h-V-M-G¼-hP-z¾-»Þ¾-HÛ-Å-¤±¤Å-ºDï¾-źÛ-IôP-GÅïz- WÛ‡-qÞ¼- ŸïÅ-q¼-º‚ô¼-»ôh-q-hP- hï-mÅ-¤Þ-¤fÞh-zAP-º±¾-zŸÛm-zBôh-hï- ¹-z-iâG-zhÝm-ŸÛG-GÛ-mP-±ßh-zhG-TG-GÛ-Çeôm-q-zTô¤-¿km-ºhÅ-ÅPÅ-MÅ-źÛ-GmÅ-Vïm-lô-Xï-Ghm-¾-º‚ô¼-fÞz-qºÛ-¼ï-z-GmP-GÛ-»ôh-q-hP- »P-GmÅ-±ß¾-mP- zôh-mÅ-M-G¼-z¼-zAP-xG-º±¾-zŸÛm-zBôh-zŸÛm-qºÛ-GôP-ŸÝÅ-hGï-ºhÝm-q-hï-»Û-xG-¼ôGÅ-ÅÞ- hGï-ºhÝm-q-GŸm-GZÛÅ-»ôh-qºÛ-ºIï¾-zXôh-‚Å-ºhÝG-ˆP- hGï-ºhÝm-q-GŸm-GZÛÅ-qô-hï-hG-ÅÞ-»Ûm-hP- DôP-GZÛÅ-ˆP-zôh-mÅ-wïzÅ-q-»Ûm-hP-¤Ûm-Ç+ô¼-GmÅ-±ß¾-D-Gž-z;ôh-¤Û-ºhÝG-

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།