zôh-qºÛ-hGï-ºhÝm-q-zŸÛ-Tß-Ÿï-IPÅ-ÁÛG-mÅ-¸Å-zTh-Pô-Lô¾-GmP-»ôh-q-¼ïhü


2007.05.19

{}ü üM-G¼-¿Ëô-xôGÅ-zï-¾-Gô-zï¾-DÞ¾-hÝ-GmÅ-qºÛ-Åï¼-¼-hGôm-q-hP-z=ÛÅ-¿Ëàm-qôºÛ-hGôm-qºÛ-hGï-ºhÝm-q-zŸÛ-Tß-Ÿï-IPÅ-ÁÛG-mÅ-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-qa-Vïm-hGï-ºhÝm-VôÅ-ˆÛ-ZÛ-¤-¤VôG-JÀôh-z=ô¾-»ôP-MãºÛ-Vïh-hÝÅ-»Þm-Vß-±ôh-ZÛ-ÁÝ-¯-zŸÛºÛ-¼ÛP-¸Å-zTh-Pô-Lô¾-GmP-»ôh-q-¼ïh-ü ¸Å-zTh-Pô-Lô¾-hï-zŸÛm-±ïÅ-18ˆÛ-ÇS-ºiô-±ßôh-10mÅ-±ïÅ-19ºÞ-ÇS-ºiôºÛ-z¼-GmP-»ôh-q-hP-ü ¸Å-zTh-Pô-Lô¾-GmP-zºÛ-¼ÛP-hGï-ºhÝm-q-±ôÅ-M-G¼-GŸÝP-zMãh-mÅ-º²¤-JÀÛP-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-uÛ-Ez-iâP-Vï-zm-EÛh-¤Þm-¤VôG-¾-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-qa-Vïm-hGï-ºhÝm-VôÅ-ˆÛ-ZÛ-¤-¤VôG-JÀôh-z=ô¾-ºzôh-Ç+ݾ-GmP-MãºÛ-hGôÅ-ºhÝm-»Û-Gï-ŸÛG-wÞ¾-»ôh-q-hP-ü hïºÛ-mP-qa-Vïm-Ç+Ý-yïP-zTß-GTÛG-q-hGï-ºhÝm-VôÅ-ˆÛ-ZÛ-¤-¤VôG-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-ºy¾-hÝ-JÀôh-z=ô¾-hGôÅ-q-hP-ü qa-Vïm-hGï-ºhÝm-VôÅ-ˆÛ-ZÛ-¤-¤VôG-z=ÛÅ-¿Ëàm-qôºÛ-hGôm-q¼-Ghm-ºiïm-ŸÝÅ-bï-¼P-hzP-fôG-mÅ-VôÅ-¾ÞGÅ-hP-Æô¾-Mãm-¼ÛGÅ-GŸÝP-ÇÀôz-¢ôP-wÞ¾-hGôÅ-qºÛ-D¼-ü M-mG-GÛ-hqôm-¼ÛGÅ-±ôÅ-zôh-ˆÛ-Gmh-hôm-fG-GTôh-»ôP-Mã¼-h;º-P¾-z¸ô-»Å-¤±¤Å-ºWôG-‚Å-bï-V-Aïm-GP-»P-¤ïh-qºÛ-fôG-mÅ- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-hP-¤W¾-¤ô¾-ŸÝÅ-mÅ-zôh-ˆÛ-Gmh-hôm-hï-Åï¾-fzÅ-‚-hGôÅ-q-hP-ü hï-zŸÛm-zôh-mP-GÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-¾-z¯Û-¤ïh-lôG-¼ô¾-GbôP-»Å-ÅôGÅ-ˆÛ-¾Å-hôm-ºy¾-hÝ-¤±¤Å-ºWôG-‚-hGôÅ-qºÛ-hGôÅ-ºhÝm-zbôm-»ôh-q-¼ïh-ü ±ïÅ-18ˆÛ-hGôPÅ-ºiô-±ßôh-iâG-hP-xïh-;-®¤-¾-¸Å-zTh-Pô-Lô¾-¾Å-ºGݾ-hïºÛ-fôG-¼ôGÅ-¼¤-GmP-¤Dm-±ôÅ-¤¼-¤ïºÛ-Fô¤-ºDô¼-ŸÛG-Gô-OÛG-GmP-»ôh-TÛP-ü hïºÛ-mP-Å-GmÅ-zôh-¤Û-hP-ÇÀôz-yâG-ÅôGÅ-¤Z¤-zŸÝGÅ-GmP-»ôh-q-¼ïh-ü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
ཡོངས་འཛིན་གླིང་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེས་བལ་ཡུལ་ནང་སེར་སྐྱ་མི་མང་ཁྲི་ཚོ་བརྒལ་བར་ཆོས་འབྲེལ་བཀྲིན་བསྐྱངས་པ།
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
ཨ་རུ་ན་ཅལ་ཁུལ་དུ་ལོ་རྒྱུས་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་༸གོང་ས་མཆོག་གི་བྲོས་བྱོལ་ཕེབས་ལམ་དེ་ཉིད་ཉར་ཚགས་ཆེད་ལས་གཞི་མགོ་འཛུགས་གནང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎