z¾-»Þ¾-HÛ-M¾-qô¼-Gôh-VGÅ-»ôP-Zm-»Ûm-q-ÈÛm-lÝ-z-±ôÅ-»Ûh-VïÅ-‚ïh-zŸÛm-ºhÝG


2007.05.21

{}ü üz¾-»Þ¾-mP-hh-¿km-ÈÛm-lÝ-z-±ôÅ-mô¼-¿Ë¼-PôÅ-º²Ûm-‚ïh-qºÛ- Ç~Û-¤ïÁ-¶ô¼- ŸïÅ-qºÛ-¿ËºÛ-Ç+Ý-z½‰m-ŸÛG-¾- Qâ¾-mG-fôm-zŸÛm-q-¤W¾-Mã-»ôh-qÅ- hï-mÛ-¤P-±ôGÅ-ˆÛÅ-z¾-»Þ¾-HÛ-M¾-qô¼-‚ãÅ-ZïÅ-ÁÛG-»ôP-MãºÛ-dGÅ-¤±m-»Ûm-Ç+ô¼-»Ûh-VïÅ-‚ïh-ˆÛ-»ôh-ºhÝG- GmÅ-±ß¾-fôm-DÞPÅ-¾-GŸÛGÅ-m- z¾-»Þ¾-HÛ-M¾-Å-mÅ-MP-±h-;Û-¾ô-¤Û-=¼- 70 ż-VGÅ-qºÛ- lô-¾-D×- ŸïÅ-qºÛ-µôP-GÛ-ÈÛm-lݺÛ-¿Ë-DP-ŸÛG-mP- Ç~Û-¤ïÁ-¶ô¼- ŸïÅ-qºÛ-mô¼-¿ËºÛ-Ç+Ý-z½‰m-¾-Qâ¾-mG-Áô¼-zŸÛm-q-¤W¾-Mã-»ôh-q- ¤P-±ôGÅ-VïÅ-¤P-qô-»-¤±m-BïÅ-bï-¿Ë-DP-hï¼-¤W¾-D¼-zT¼-HÛ-»ôh-q-hP- ¿Ë-DP-GÛ-hGôm-GZï¼- Ám-‡-;Û¼Û-Ám- Áï-¼ïÅÛ-f- ŸÝ-zÅ- Ç+Ý-z½‰m-¾-Qâ¾-mG-fôm-Mã-hï-mÛ-z¾-»Þ¾-HÛ-M¾-qô¼-Gôh-VGÅ-Vïm-qô-»ôP-GŸÛºÛ-ÇS-¿eÅ-Pm-q-ŸÛG-»Ûm-Ç+ô¼-GÅÞPÅ-ˆÛ-»ôh-q-hP- ¿Ë-DP-GÛ-hGôm-GZï¼-HÛÅ- ÇS-¾ô-2001 GÛ-¾ô¼- z¾-»Þ¾-HÛ-M¾-qô-GôP-¤- mP-¤Û-Ç+Ý-ºDô¼-zTÅ-q-¤ïh-q- ¤-ºHã¼-HÛ-GôP-®¤-hÝ- ¿ËºÛ-Ç+Ý-z½‰m-hï¼-hï-¤±ßPÅ-ˆÛ-Qâ¾-mG-fôm-ºGô-z®ßGÅ-»ôh-Ç+ô¼-Pô-vôh-GmP-»ôh-q-¼ïh- z¾-»Þ¾-HÛ-Gż-ºHã¼-zMãh-¾¤-DG-GÛÅ-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-zºÛ-mP- hï-ÇSôm-xÛ-¾ô-1934 ¾ô¼- z¾-»Þ¾-mP-Å-»ô¤-HÛ-Gôh-VGÅ-Vïm-qô-¤-‚ãP-zºÛ-ÇSôm-®¤-hP- hï-¤±ßPÅ-Zï-hÝÅ-»Þ¾-mP-¤P-±ôGÅ-ˆÛÅ-z¾-»Þ¾-HÛ-M¾-qô¼-h¤PÅ-G®ôºÛ-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-ºGô-z®ßGÅ-ˆÛ-ÇSôm-®¤-¾ºP- ¿ËºÛ-Ç+Ý-z½‰m-hï¼-Qâ¾-mG-Áô¼-zŸÛm-qºÛ-GmÅ-±ß¾-‚ãP-»ôh-Ç+ô¼-z;ôh-»ôh-q-¼ïh-

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
ཨ་རིའི་བོད་དོན་ཁྲིམས་འཆར་ལ་སྲིད་འཛིན་གྱི་མཚན་རྟགས་ཞུ་ཆེད་སྲིད་འཛིན་ལས་ཁུངས་སུ་འགོད་འབུལ་ཞུས་འདུག
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
སྤྲུལ་སྐུ་བསྟན་འཛིན་བདེ་ལེགས་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་ཚ་མོ་ཉི་མ་ལྷ་མོ་ལགས་ཀྱིས་བརྩམས་པའི་བདེན་དོན་གླེང་བའི་གཏམ་ཟེར་བའི་དེབ་ཅིག་བདེ་སྲུང་བཀའ་བློན་རྒྱ་རི་སྒྲོལ་མ་ལགས་ནས་དབུ་འབྱེད་གནང་བ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎