M-G¼-GŸÝP-mÅ-q;ÛÅÛbm-HÛ-Å-¤±¤Å-DÞ¾-hÝ-h¤G-¯¾-¢ôP-zl¼-‚ïh-zŸÛm-ºhÝG


2007.05.08

{}ü üM-G¼-GŸÝP-GÛÅ-¼ïÅ-G¸º-q-ÅPÅ-mÅ-q-;ÛÅÛ-bm-hP-Å-ºƒï¾-ºDï¾-zºÛ- Wâ-¾m-j˼- Å-¤±¤Å-DÞ¾-hÝ-h¤G-¯¾-¢ôP-zl¼-HÛ-Vïh-hÝ-GŸÛ-M-Vï-zºÛ-h¤G-hqÞP-hP-h¤G-hôm-HÛ-Gô-¤±ôm-ºIï¤Å-ºWôG-‚ïh-zŸÛm-»ôh-q-hP-hï-mÛ-M-G¼-xôGÅ-mÅ-¹-z-GTÛG-GÛ-mP-¾-h¤G-¯¾-¢ôP-zl¼-HÛ-Vïh-hÝ-GŸÛ-M-Vï-zºÛ-h¤G-hqÞP-ºIï¤Å-ºWôG-‚Å-q-fïPÅ-GZÛÅ-q-»Ûm-q-¼ïhü hï-¼ÛP-M-G¼-HÛ-ÆâP-Bôz-¿Ëm-DP-hP-h¤G-¤ÛºÛ-hqôm-¼ÛGÅ-ˆÛÅ-GÅÞP-mü h-¼ïÅ-ˆÛ-h¤G-¯¾-¢ôP-zl¼-hï-¼ïÅ-G¸º-q-ÅPÅ-ZÛm-M-G¼-HÛ-‚P-xôGÅ-¤Pº-Çkï-q×m-W-ºz-mP-ºGô-z®ßGÅ-ˆÛÅ-ZÛm-zŸÛºÛ-¼ÛP-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-hPü hïºÛ-mP-¾-h¤G-¤Û-VÛG-FÛ-¿S-ÇeôP-¿ËG-hP-ÍÞ-¼Þ-ÅÞÎÅ-z¸ô-Cæm-‚Å-qºÛ-¿UGÅ-Fz-ºDô¼-¾ô-150 ¿ËG-hPü GŸm-»P-¤ï-NôGÅ-hP-Gô-¤±ôm-fôG-qºÛ-fh-ºwÞ¼-Gm¤-Iâ-ÅôGÅ-ˆÛÅ-¢ôP-zl¼-‚-Mã-»Ûm-q-GÅÞP-»ôh-q-¼ïhü GmÅ-±ß¾-h‚ï-ŸÛz-qÅ-h-¼ïÅ-M-G¼-HÛ-GŸÛ-M-Vï-zºÛ-h¤G-¯¾-¢ôP-zl¼-HÛ-¾Å-GŸÛ-hï-mÛ-xÛ-¾ô-2001 ¾ô¼-D-Vï-iG-uôh-ÁôG-DG-GÛÅ-M-G¼-IôÅ-±ôGÅ-mP-Lô¾-lÝP-zbP-Çeï-¤Û-14 Aïm-¾¤-hÝ-xÛm-qºÛ-XïÅ-ÅÞ-M-G¼-GŸÝP-GÛÅ-q-;ÛÅÛbm-hP-Å-ºƒï¾-M-G¼-HÛ-Å-¤±¤Å-DÞ¾-hÝ-GŸÛ-M-Vï-zºÛ-h¤G-hqÞP-ºIï¤Å-ºWôG-‚Å-qºÛ-XïÅ-ÅÞ-h-¼ïÅ-hï-GŸÛ-M-Vï-zºÛ-h¤G-hqÞP-ºIï¤Å-ºWôG-‚Å-q-fïPÅ-GZÛÅ-q-»Ûm-q-PôÅ-º²Ûm-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎