M-G¼-IôÅ-±ôGÅ-mP-ºz¼-µÅ-ˆÛÅ-Gbô¼-Lô¾-‚ïh-ÆÛh-qºÛ-Zïm-zl-zbP-»ôh-qü


2005-12-16
Share

{}ü ü¼ïÅ-G¸º-q-ÅPÅ-ˆÛ-ZÛm-M-G¼-IôÅ-±ôGÅ-GôP-ºôG-GZÛÅ-ˆÛ-±ôGÅ-ºhݺÛ-ż-iG-uôh-¼ÛP-¾ÞGÅ-qÅ-ºz¼-µÅ-ˆÛÅ-Gbô¼-Lô¾-‚ïh-ÆÛh-qºÛ-Zïm-zl-zbP-zºÛ-XïÅ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-ºhÝ-¤±¤Å-ºWôG-GmP-hGôÅ-‚ãP-z-¼ïh- Ç+zÅ-hï¼-ÆÛh-„Àôm-¤m-¤ô-Èm-Å×ÛP-¤VôG-ˆP-IôÅ-±ôGÅ-ż-wïzÅ-zŸÝGÅ-GmP-»ôh-qÅ-JÀô-zÞ¼-zhï-ºWGÅ-Ç+Ý-ÆâP-zÅ-ÆÛh-„Àôm-¤VôG-zhï-qôºÛ-PP-DôP-GÛ-»ÛG-±P-mP-Ghm-ºiïm-ŸÝÅ-»ôh-q-¼ïh- IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-¾Å-hôm-„Àôm-Vïm- qÛ-¼Û-»-¼-Wm- ^º-Åï- ¤Þm-ÁÙÛ- »ÛÅ-GÅÞPÅ-m-ü Ç+zÅ-hï¼-ºz¼-XÅ-ˆÛ-GmÅ-±ß¾-hï-hPôÅ-ºƒï¾-»Ûm-¤Ûm-zXôh-¤Û-ÁïÅ-GP-¿e¼-zhï-ºWGÅ-zÇ+ô¼-‚-h¤G-¤ÛºÛ-h¤ÛGÅ-zž-ºz¼-XÅ-ÅôGÅ-q¼-ŸÛz-hrôh-‚ïh-¤Dm-HÛ-¤Û-Ço-ÅôGÅ-ˆÛÅ-¯h-ŸÛz-‚Å-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-GÅÞPÅ-zŸG hï-ÇSôm-¾ô-zŸÛºÛ-Çkôm-¾ºP-hôGÅ-GŸÛ-»ôh-qºÛ-q-;Û-ÅÛ-fm-HÛÅ-Mz-Ç+ݾ-‚Å-qºÛ-D-VïºÛ-Pô-¾ôG-iG-ºfz-q-¤Û-IPÅ-¿SÅ-M-G¼-IôÅ-±ôGÅ-mP-ºz¼-µÅ-ˆÛÅ-Gbô¼-Lô¾-‚Å-qºÛ-GmÅ-±ß¾-ŸÛG-‚ãP-»ôh-q-¼ïh- hï-mÅ-z¸ÞP-M-G¼-IôÅ-±ôGÅ-mP-zhï-ºWGÅ-ÆâP-Bôz-ˆÛ-¾Å-hôm-GŸÛ-M-Vïm-qô-ºIï¤Å-ºWôG-‚Å-»ôh-q-ŸÛG-ˆP-h-¼ïÅ-M-G¼-IôÅ-±ôGÅ-mP-ºz¼-µÅ-ˆÛ-Zïm-zlºÛ-GmÅ-±ß¾-hï-ºi-ŸÛG-‚ãP-»ôh-q-¼ïh- h-¾ô-uÛ-¹-zTß-qºÛ-mP-M-G¼-ÈÛm-lݺÛ-hÝÅ-Vïm-ZÛm-¤ô-ŸÛG-Ç+zÅ-M¾-Å-¿kÛ-¾ÛºÛ-Fô¤-¼ºÛ-mP-¤Û-¤P-GÛ-hˆÛ¾-ºz¼-µÅ-ˆÛÅ-Gbô¼-Lô¾-‚Å-bï-Ç+zÅ-hï-hÝÅ-¤Û-IPÅ-66 ÆôG-Bôm-hP-¤Û-IPÅ-220 ©Å-Bôm-HÛ-GmÅ-±ß¾-ŸÛG-ˆP-‚ãP-»ôh-q-ÅôGÅ-ˆÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-zŸG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།