w×-¾Þm-;ÝP-ÇKô¤-Oæz-Z¤Å-¾ïm-q-DG-TÛG-mÅ-ÈôP-;ôP-Gm¤-fP-hÝ-ŸÛ-zºÛ-Pô-Lô¾-‚Å-ºhÝG


2007.06.28

{}ü üfï-¶m-mÅ-»Ûm-qºÛ-w×-¾Þm-;ÝP-VôÅ-ºDô¼-ÇKô¤-Oæz-Z¤Å-¾ïm-‚ïh-¤Dm-¤Û-IPÅ-ZÛ-ÁÝ-®¤-ÈôP-;ôP-mP-zBôh-Mã¼-ÈôP-;ôP-h¤ÛGÅ-zž-ÆÛh-º²Ûm-GŸÝP-GÛÅ-DÅ-¾ïm-¤-‚Å-q¼-zdïm- DôP-±ôÅ-Gm¤-fP-hÝ-ŸÛ-zºÛ-Pô-Lô¾-‚Å-mÅ-xÛ¼-¾ôG-¤-‚Å-ÇezÅ-¤Û-hï-hG-G¸º-wÞ¼-zÞºÛ-ZÛm-ºWâ-¸ÞP-z;G-Z¼-‚Å-»ôh-q-¼ïh-ü w×-¾ÞP-;ÝP-Z¤Å-¾ïm-‚ïh-¤Dm-hï-±ôºÛ-Fôh-mÅ-¼ÞÅ-¤ÛP-»×P-¸ï¼-z-ŸÛG-GÛÅ-ÈôP-;ôP-GÛ-z;G-Z¼-DP-mÅ-ÅÛ-Íï-Íïm-Gż-ºHã¼-zMãh-¾¤-HÛ-ºiÛ-z¼-D-q¼-fôG-mÅ-¾m-ºhïzÅ-‚ïh-qºÛ-Ç+zÅ-zXôh-m-ü DôP-±ô-ÈôP-;ôP-hÝ-zBôh-Mã¼-ÈôP-;ôP-GŸÝP-GÛÅ-DÅ-¾ïm-¤-‚Å-q¼-Gm¤-fP-mÅ-xÛ¼-¾ôG-hGôÅ-q-zXôh-qºÛ-XïÅ-G¸º-wÞ¼-zÞºÛ-ZÛm-ÈôP-;ôP-Gm¤-fP-hÝ-ŸÛ-zºÛ-Pô-Lô¾-‚Å-q¼-zdïm-ºWâ-¸ÞP-z;G-Z¼-‚Å-q-ºIï¾-zXôh-‚Å-zŸG fï-¶m-mÅ-»Ûm-qºÛ-w×-¾ÞP-;ÝP-VôÅ-ºDô¼-ÇKô¤-Oæz-Z¤Å-¾ïm-‚ïh-¤Dm-¤Û-Ço-hï-hG-h-¼ïÅ-ÈôP-;ôP-mP-zBôh-»Å-ˆÛ-Mã-¤±m-mÛ-xÛ-¹-zhÝm-qºÛ-±ïÅ-1ZÛm-ÈôP-;ôP-GÛ-zhG-hzP-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-¯ÛÅ-¾ïm-‚Å-qºÛ-ZÛm-hï¼-ÈôP-;ôP-mP-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-¾-z®Û-¤ïh-lôG-¼ô¾-GbôP-GÛ-»ôh-q-ÅôGÅ-ˆÛ-Gmh-hôm-fôG-h¤ÛGÅ-zž-HÛ-Pô-Lô¾-HÛ-Q¤-Çeôm-Fô¤-zÇ+ô¼-GmP-MãºÛ-¾Å-ºGݾ-mP-¤Z¤-zŸÝGÅ-GmP-zºÛ-Vïh-hÝ-»Ûm-q-¼ïh- Gmh-hôm-hïºÛ-fôG-ÈôP-;ôP-h¤ÛGÅ-zž-Å-GmÅ-GŸÝP-GÛÅ-hï-Gmh-hôm-AP-q-ŸÛG-»Ûm-q-zXôh-mÅ-¾m-ºhïzÅ-GP-»P-‚Å-¤Û-ºhÝG hï-¤Ûm-ÈôP-;ôP-mP-GÛ-w×-¾ÞP-;ÝP-VôÅ-ºDô¼-ÇKô¤-Oæz-±ôGÅ-qÅ-zXôh-q¼-GŸÛGÅ-m-ü hï-¤Ûm-HÛ-fï-¶m-HÛ-w×-¾ÞP-;ÝP-Z¤Å-¾ïm-q-¤Û-IPÅ-zM-IPÅ-ÁÛG-»P-ÈôP-;ôP-mP-¤-zbP-z¼-xÛ¼-¾ôG-‚ïh-hGôÅ-‚ãP-»ôh-ºhÝG-

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་མེ་ཁོ་རོ་སོ་ཧྤོ་ཊི་ཡར་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་འགན་འཛིན་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་བ།
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཕྱི་འབྲེལ་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་ནང་བོད་རྒྱའི་དཀའ་རྙོག་སེལ་བར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བའི་ཁྲིམས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་སོང་།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎