Zï-V¼-M-mG-GŸÝPGÛ-zÇ+ô¼-ÆâP-zÅ-zôh-¤Û-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-»ôh-qü


2008-03-31
Share

Ç+ô¼-ÆâP-zÅ-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-qºÛ-¤Û-IPÅ- 289 ºÛ-DôPÅ-mÅ-¤Û-IPÅ- 6 Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-DG-¯ô¤-¤Dm-¼ïhü

{}ü üZï-V¼-zôh-mP-M-mG-GŸÝP-¾-Pô-Lô¾-GmP-¤Dm-zôh-¤Û-IPÅ- 414 ŸÛG-M-GŸÝP-GÛ-zÇ+ô¼-ÆâP-zÅ-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-Ç+ô¼-M-mG-GŸÝP-ºƒï¾-zôh-ˆÛ-ZÛm-¼ïºÛ-Gż-ÁôG-TïÅ-qºÛ-mP-GmÅ-±ß¾-zbôm-»ôh-q-¼ïhü zôh-ˆÛ-ZÛm-¼ïºÛ-Gż-ÁôG-TïÅ--qºÛ-i-MºÛ-mP-zôh-¤Û-GŸm- 289 ŸÛG-¤Gô-zô-¤Gݼ-Ç+ô¼-z;ôh-»ôh-q-¼ïhü M¾-Å-¿Ë-źÛ-zÇ+ô¼-ÆâP-zºÛ-uÛ-Ez-GŸôm-q- TP-²ï-qÛP-»ÛÅ- ¿Ë-źÛ-zÇ+ô¼-ÆâP-zÅ-xÛ-±ïÅ- 14 ZÛm-‚ãP-zºÛ-mG-Tm-q-DG-GÛÅ-Gbô¼-Lô¾-hP-ºyôG-zTô¤-¤ï¼-zÆïG-zbP-zºÛ-hôm-Aïm-hï¼-GhôP-¾ïm-‚ïh-xôGÅ-fôG-Iâz-ºƒÅ-G-¾-GP-¤±¤Å-Åôm-qºÛ-Ç+ô¼-Gb¤-zÁh-‚Å-»ôh-q-¼ïhü zôh-¿YôPÅ-ZÛm-¼ïºÛ-Gż-ÁôG-GÛÅ-GôP-ŸÝÅ-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-qºÛ-¤Û-IPÅ- 289 ºÛ-DôPÅ-mÅ-¤Û-IPÅ- 6 TÛG-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-DG-¯ô¤-¤Dm-»Ûm-Ç+ô¼-GmÅ-±ß¾-z;ôh-»ôh-q-¼ïhü M-mG-GŸÝP-GÛÅ-zôh-Vô¾-D-GÅÞ¤-HÛ-Å-DÞ¾-mP-h-z¼-zhÝm-GÅÞ¤-¿ËG-¼ÛP-zôh-¤Û-±ôÅ-MºÛ-z®m-Gmôm-¾-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-hï¼-ŸÛ-zºÛ-¤Û-Åï¼- 18 hP-zÇ+ô¼-ÆâP-z- 2 Aïm-¾¤-hÝ-zbP-Ç+ô¼-zÁh-ˆÛ-»ôh-mºP-z®m-‚ô¾-mP-»ôh-qºÛ-zôh-¤ÛºÛ-hzÞ-ºFÛh-±ôÅ-M-GŸÝP-GÛÅ-iG-Gmôm-ºôG-zôh-¤Û- 135 mÅ- 140 z¼-ŸÛG-h¤¼-zÅh-zbP-Ç+ô¼-GÅÞPÅ-»ôh-q-¼ïhü h-z¼-zôh-mP-GÛ-²-iG-GÛ-GmÅ-±ß¾-hï¼-M-GŸÝP-GÛÅ-xÛ-M¾-HÛ-xÛ-ºƒï¾-hqôm-¼ÛGÅ-DG-TÛG-hP-Gż-ºGôh-q-DG-TÛG-zôh-mP-Vïh-zBôh-VôG-q-GmP-»P-DôP-±ô¼-¼P-hzP-¿km-qºÛ-fôG-dôG-ŸÛz-hP-Gż-ºGôh-GmP-MãºÛ-¼P-hzP-vh-¤ïh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།