;Áï-¤Û¼-DÞ¾-hÝ-M-G¼-hzÞÅ-GŸÝP-¾-Pô-Lô¾-‚ïh-qºÛ-¾Å-ºGݾ-ºi-¤Ûm-Çtï¾-ºhÝG


2007.10.27
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

{}ü ühï-ÇS-xÛ-¾ô- 1947 ºÛ-¾ô¼-M-G¼-hzÞÅ-GŸÝP-GÛÅ-»Þ¾-hïºÛ-‚P-xôGÅ-;Áï-¤Û¼-¤Pº-DÞ¾-hÝ-h¤G-hqÞP-zbP-qºÛ-ZÛm-¤ô-hï-hï-¼ÛP-ºDï¾-HÛ-»ôh-q¼-;Áï-¤Û¼-HÛ-Å-DÞ¾-GP-ż-hï-¼ÛP-M-G¼-hzÞÅ-GŸÝP-¾-Pô-Lô¾-‚ïh-qºÛ-¾Å-ºGݾ-ºi-¤Ûm-Çtï¾-»ôh-ºhÝG hï-»P-hï-ÇS-xÛ-¾ô- 1947 ¾ô¼-M-G¼-ÍÛm-WÛºÛ-ºôG-mÅ-¼P-z®m-fôz-qºÛ-XïÅ- ;Áï-¤Û¼-HÛ-M¾-qô¼-¤Pº-DÞ¾-hï-M-G¼-HÛ-xôGÅ-ÅÞ-ºIô-hP- »P-m-q-;ÛÅÛ-fm-HÛ-xôGÅ-ºIô-GZÛÅ-ºh¤-;-‚ïh-MãºÛ-Gô-Ç+zÅ-vh-q¼- M¾-qôÅ-M-G¼-ºh¤Å-q¼-zdïm- M-G¼-hzÞÅ-GŸÝP-GÛÅ-¾ô-hïºÛ-xÛ-¹- 10 ±ïÅ- 27 ZÛm-;Áï-¤Û¼-DÞ¾-hÝ-h¤G-hqÞP-ºIï¤-GbôP-‚Å-q¼- hï-¼ÛP-GÛ-ZÛm-¤ô-hï-mÛ-hï-ÇS-M-G¼-hzÞÅ-GŸÝP-GÛÅ-¤Pº-DÞ¾-hï-iG-qôºÛ-fzÅ-¾¤-HÛ-fôG-mÅ-z®m-ºFôG-‚Å-qºÛ-VïÅ-¤Þm-mG-GÛ-ZÛm-¤ô-ŸÛG-»Ûm-q¼-PôÅ-º²Ûm-HÛÅ- hï-¼ÛP-DÞ¾-hïºÛ-M¾-Å-ÁÛ¼Û-m-J˼-mP-GŸôm-BïÅ-GP-¤±¤Å-ÁÛG-GÛÅ-Fô¤-GŸÝP-hÝ-Pô-Lô¾-Ç+h-ºzôh-‚ïh-Ç+zÅ- Pô-Lô¾-z-hP-Zïm-dôG-Ç+ô¼-ÆâP-zºÛ-hz¼-ºFâG-º²ÛP-fÞG-Çeï- Pô-Lô¾-z-GÅÞ¤-hP-Zïm-dôG-q-GZÛÅ-zTÅ-¤Û-IPÅ-¿S-¾-©Å-Bôm-wôG-»ôh-q-¤-¸h- IôP-Eï¼-mP-ºIÛ¤-ºIâ¾-¾Å-hôm-hP- ÇÀôz-IÐ-DG-»ôPÅ-µôGÅ-ÇKô-Mz-hGôÅ-qºÛ-GmÅ-±ß¾-‚ãP-»ôh-ºhÝG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎