;Á-¤Û¼-¯ôh-½‰ôG-Åï¾-fzÅ-ÅÞ-q-;ÛÅÛ-fm-xôGÅ-mÅ-GÝ-GÁPÅ-ˆÛ-zŤ-„Àô-GbôP-MãºÛ-I-OÛG-»ôh-TïÅ-GÅÞPÅ-»ôh-qü


2004-12-24
Share

{}ü üM-G¼-hP- q-;ÛÅÛ-fm-GZÛÅ-hz¼-;Á-¤Û¼-HÛ-Gmh-hôm-fh-hÝÅ-Mãm-¼ÛP-qô-mÅ-z¸ÞP-¯ôh-½‰ôG-»ôh-q-hï-Åï¾-fzÅ-ÅÞ-q-;ÛÅÛ-fm-xôGÅ-mÅ-GÝ-GÁPÅ-ˆÛ-zŤ-„Àô-GbôP-MãºÛ-I-OÛG-»ôh-TïÅ-q-;ÛÅÛ-fm-HÛ-ÆÛh-º²Ûm- q¼-¶ï²- ¤ÞÁ-¼wË-»ÛÅ-D-Å-GÅÞPÅ-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG hï-»P-D-Å-hGôPÅ-iô-q-;ÛÅÛ-fm-HÛ-ÆÛh-hôm-¤Û-Ço-hP-»Þ¾-hï¼-»ôh-qºÛ-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-GŸÝP-±z-Vïm-¤ô-ÅôGÅ-Ghm-ŸÝÅ-‚Å-qºÛ-GŸÝP-ºƒï¾-GÅô¾-Çeôm-ŸÛG-fôG-GÅÞP-zÁh-GmP-Ç+zÅ- ÆÛh-º²Ûm-¤ÞÁ-¼wË-»ÛÅ- ;Á-¤Û¼-HÛ-h;º-½‰ôG-hï-h-z¼-Åï¾-¤-fÞz-qºÛ-Mã-¤±m-¿eï-z-mÛ- hôm-Gmh-hïºÛ-fôG-M-G¼-hP- q-;ÛÅÛ-fm-GZÛÅ-;Å-ÇS-¤ºÛ-¾PÅ-xôGÅ-GP-»ôh-q-hï¼-¤Þ-¤fÞh-ºFïGÅ-z¸ÞP-‚Å-qºÛ-Aïm-HÛ-»Ûm-q-hP- G¾-ÆÛh-¯ôh-½‰ôG-ºhÛ-Åï¾-hGôÅ-m- xôGÅ-GZÛÅ-;Å-GÝ-GÁPÅ-ˆÛ-zŤ-„Àô-zbP-Çeï-¤ôÅ-¤fÞm-‚ïh-fÞz-qºÛ-fzÅ-¾¤-hˆÛ¾-¤-ŸÛG-º±ô¾-Oæz-‚ïh-hGôÅ-ˆÛ-¼ïh-TïÅ-GÅÞPÅ-»ôh-ºhÝG GmÅ-±ß¾-mP-Gž-z¼-‚Å-m- q-;ÛÅÛ-fm-ÆÛh-º²Ûm-HÛÅ-GôP-ŸÝÅ-z;º-¤ô¾-hï-hG-GmP-hGôÅ-hôm-mÛ- ºhÛ-±ïÅ- 21 ZÛm-M-G¼-HÛ-ÆÛh-„Àôm- ¤a-¤ô-Èm-ÅÛRK-GÛÅ-»Þ¾-hïºÛ-IôÅ-±ôGÅ-mP-GÅÞP-zÁh-ŸÛG-GmP-Ç+zÅ- M-G¼-hP- q-;ÛÅÛ-fm-hz¼-IôÅ-¤ô¾-G-ºi-ŸÛG-‚ãP-mºP- hïºÛ-zMãh-mÅ-»Þ¾-GZÛÅ-ˆÛ-h-¿eºÛ-Å-¤±¤Å-Å-fÛGÅ-¾-ºHã¼-z-m¤-»P-»ôP-GÛ-¤-¼ïh-TïÅ-GÅÞPÅ-»ôh-q¼- hï-¾-¾m-ºhïzÅ-GmP-MãºÛ-Vïh-h-¾¤-q-;ÛÅÛ-fm-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-HÛÅ-GôP-ŸÝÅ-z;º-¤ô¾-hï-GmP-z-»Ûm-qºÛ-ºIï¾-zXôh-‚Å-ºhÝG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།