q-;Û-ÅÛ-fm-HÛ-M¾-»ôPÅ-ºôÅ-zÇkÝ-Vïm-qô-xÛ-¹-hP-qôºÛ-±ïÅ-hGݺÛ-GôP-GmP-Mãü


2007.11.11

{}ü üq-;Û-ÅÛ-fm-HÛ-ÆÛh-º²Ûm- q¼-¶ïÁï- ¤Þ-Á-¼w- »ÛÅ-M¾-»ôPÅ-ºôÅ-zÇkÝ-Vïm-qô-xÛ-¹-hP-qô-±ïÅ-hGݺÛ-GôP-GmP-MãºÛ-Gž-zOGÅ-GmP-ºhÝGüü Í-¤Û-¼Û-;-G®ôÅ-qºÛ-mÝz-xôGÅ-M¾-±ôºÛ-ÁÝGÅ-¤-z¸ôh-qºÛ-n¤-q¼- q-;Û-ÅÛ-fm-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-¤Þ-Á-¼w-HÛÅ-M¾-»ôPÅ-ºôÅ-zÇkÝ-Vïm-¤ô-xÛ-¾ô-2008¾ôºÛ-xÛ-¹-hP-qôºÛ-±ïÅ-hGݺÛ-GôP-GmP-MãºÛ-DÅ-¾ïm-GmP-ºhÝG-ˆP-²-iG-GÛ-FÛ¤Å-GŸÛ-xÛ¼-ºfïm-GmP-xôGÅ-fh-GP-»P-GÅÞPÅ-¤Û-ºhÝG ºôÅ-zÇkÝ-iP-zhïm-±GÅ-±ßh-»ôP-zºÛ-Vïh-hÝ-²-iG-GÛ-FÛ¤Å-GŸÛ-ºôÅ-zÇkÝ-¤-±¼-z¼-GmÅ-MãºÛ-ÇSôm-zl-zbP-ºhÝG ¼ïÅ-G¸º-ZÛ-¤ºÛ-Gż-ºGôh-¿Ëm-±ôGÅ-Ç+zÅ- ÆÛh-º²Ûm-¤Þ-Á-¼w×-HÛÅ-hzÞÅ-hP-Å-GmÅ-»ôPÅ-ˆÛ-ºôÅ-zÇkÝ-h-mÅ-z¸ÞP-ZÛm-IPÅ-45mÅ-60ºÛ-mP-±ßh-‚-fÞz-qºÛ-Vïh-IôÅ-±ôGÅ-¼P-zŸÛm-HÛÅ-xÛ¼-zÇkÝ-‚-Mã-»Ûm-q-hP-xÛ-¾ô-2008¾ôºÛ-xÛ-¹-hP-qô-±ïÅ-hGݺÛ-GôP-¾-ºôÅ-zÇkÝ-‚-hGôÅ-ˆÛ-¼ïh- ºôm-ˆP-¤fº-¤ºÛ-hÝÅ-±ôh-ºôÅ-zÇkÝ-¾Å-DÞPÅ-ˆÛ-fG-GTôh-GmP-GÛ-¼ïh-TïÅ-GÅÞPÅ-GmP-ºhÝG »P-DôP-GÛÅ- ²-iG-GÛ-FÛ¤Å-zÇkô¤Å-‚Å-hGôÅ-q-mÛ- M¾-Dz-ˆÛ-ÆâP-Bôz-hP-ºôÅ-zÇkÝ-iP-zhïm-»ôP-z¼-¤ïh-q-¤-¼ÞP-q-VGÅ-»ôh-¾ÞGÅ-GÅÞPÅ-q-hP-£GÅ- GmÅ-ÇePÅ-hï-ºiºÛ-ºôG-mÅ-GmÅ-Ç+zÅ-¼ÛP-M¾-Dz-ˆÛ-¯-FÛ¤Å-xÛ¼-zÇkÝ-hP- VïÅ-¤fôºÛ-FÛ¤Å-hqôm-GmÅ-h‚ãPÅ-hP- ¼P-hzP-Tm-HÛ-Gż-ºGôh-zMãh-¾¤-fôG-h¤-zOzÅ-¤-GmP-¼P-GmP-Hã¼-»ôh-¾ÞGÅ-Gž-zÁh-GmP-ºhÝG ¤fº-hôm-DôP-GÛÅ-Vï-¤fôºÛ-FÛ¤Å-ŸÛz-DP-GÛÅ-xÛ-¹-zTß-qºÛ-±ïÅ-iâG-ZÛm-ÆÛh-º²Ûm-HÛ-ºôÅ-zÇkݺÛ-‚Å-qºÛ-Iâz-ºƒÅ-GŸÝP-ºƒï¾-Gž-zOGÅ-GmP-zºÛ-XïÅ-ÅÞ-h¤G-uÛ-mÅ-hGôPÅ-ŸÝÅ-mÅ-ŸÛ-zºÛ-ÆÛh-º²Ûm-HÛ-¤±m-GmÅ-zŸïÅ-¯ÛÅ-»ôh-¾ÞGÅ-GÅÞPÅ-GmP-ºhÝG hïºÛ-hz¼-¾-ÆÛh-„Àôm-¸Þ¼-q-„Ëï-a-²Û¼-„Ëà‡ô- M¾-Å-ÍÛÅï-¾-¤-„ËjË-mÅ-xôGÅ-zBôh-ˆÛÅ- ¾×-Èô¼-IôP-Eïï¼-mP-¤Û-¤P-GÛ-FÛ¤-Ç+ô¼-Vïm-qô-ŸÛG-mP-¤Z¤-ŸÝGÅ-GmP-Mã-»Ûm-ºhÝGüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་མོན་གྷོ་འདོད་རྒུ་གླིང་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་ཆར་རླུང་དྲག་པོ་བརྒྱབ་འདུག
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་དང་ཨ་རིའི་བོད་དོན་ཆེད་དམིགས་བསལ་འབྲེལ་མཐུད་པ་གཉིས་ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་ལས་ཁུངས་སུ་མཇལ་མོལ་གནང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎