hˆÛ¾-Á¼-»Þ¾-IâºÛ-mP-ŸÛ-zhï-»ôP-MãºÛ-¾Å-hôm-fôG-ÍÛm-^ô-mï-ÁÛ-»Å-Mz-Bô¼-»ôh-qü


2007-01-31
Share

{}ü üq-;Û-ÅÛ-bm-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-»ÛÅ-hˆÛ¾-Á¼-»Þ¾-IâºÛ-mP-ŸÛ-zhï-»ôP-MãºÛ-¾Å-hôm-HÛ-ºV¼-GŸÛ-Gż-qºÛ-fôG-ÍÛm-^ô-mï-ÁÛ-»ºÛ-ÆÛh-º²Ûm-HÛÅ-Mz-Bô¼-ÁÝGÅ-Vï-GmP-»ôh-q-¼ïh-zŸG- q-;Û-ÅÛ-bm-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-¤Þ-Á-¼w×-»ÛÅ-hï-¼ÛP-¼ïÅ-G¸º-¿ËG-qºÛ-ZÛm-Gž-Çeôm-GmP-z¼-GŸÛGÅ-m- h-¼ïÅ-DôP-ZÛh-ÍÛm-^ô-mï-ÁÛ-»ºÛ-mP-º±¤Å-ºiÛºÛ-G¸ÛGÅ-Ç+ô¼-GmP-hGôÅ-hôm-mÛ-º²¤-JÀÛP-mP-¸ÛP-V-Vï-zºÛ-hˆÛ¾-Á¼-Íï-ÁÛ-»ºÛ-M¾-Dz-DG-GÛ-D-VïºÛ-GmÅ-ÇePÅ-Ç+ô¼-ÍÛm-^ô-mï-ÁÛ-»ºÛ-ÆÛh-º²Ûm- »Þ-lô-»ô-mô- ¿Ëm-hÝ-IôÅ-¤ô¾-GmP-z¼-wïzÅ-q-»Ûm-ŸïÅ-GÅÞP-ºhÝG- ÆÛh-º²Ûm-¤Þ-Á-¼w×-»ÛÅ-¤Þ-¤fÞh-GÅÞP-m- qï-¾ïÅÛ-=Ûm- hP- ÍÛ-¼Gü ¾ï-Ç~-mômü Íw×-G-mÛÅÛ-bm- ÅôGÅ-D-VïºÛ-M¾-Dz-±ôºÛ-mP-GÛ-¸ÛP-V-h;º-½‰ôG-Åï¾-MãºÛ-Vïh-ÍÛm-^ô-mï-ÁÛ-»ºÛ-¿Ëm-hÝ-¾Å-hôm-ºV¼-GŸÛ-Gż-q-ŸÛG-ºWôG-fÞz-MãºÛ-fôG-zB¼-ŸÛz-GmP-Mã-»Ûm-ŸïÅ-GÅÞP-»ôh-q-¼ïh- »P-ÆÛh-º²Ûm-¤Þ-Á-¼w×-»ÛÅ-zbôm-GmP-zºÛ-ŸÛ-zºÛ-¾Å-hôm-ºV¼-GŸÛ-mÛ-D-Vï-ºzô¼-Vï-GmÅ-»Þ¾-HÛ-Å-DÞ¾-DG-mP-GmÅ-»ôh-¤Û-Ço-hP- „Àô-¤fÞm-qºÛ-D-Vï-DG-¤Z¤-¼Þz-ˆÛ-fôG- Å×ô-lÛ-Í-¼ï-Ç~Û-»ºÛ-M¾-qô-Íz-lÝ-¾ºÛ-Ç+Ý-¤hÝm-mÅ-º²¤-JÀÛP-GÛ-D-VïºÛ-M¾-Dz-DG-mP-ŸÛ-zhïºÛ-¾Å-hôm-WÛ-¿e¼-Çtï¾-hGôÅ-¤Ûm-HÛ-fôG-¾-z;º-ÇÀôz-ŸÝÅ-bï-ºx¼-Iâ-¤Z¤-ºhïGÅ-ˆÛ-fôG-mÅ-¾Å-hôm-Çtï¾-GmP-z-»Ûm-m-¤HôGÅ-¥ã¼-D-VïºÛ-h;º-½‰ôG-Åï¾-fÞz-»ôP-Mã-»Ûm-q-¼ïh-TïÅ-GÅÞP-»ôh-q-¤-¸h- D-VïºÛ-M¾-Dz-GTÛG-qÞºÛ-mP-¤Ûm-q¼-º²¤-JÀÛP-Eôm-»ôPÅ-mP-ŸÛ-zhï-¿ËÛP-ºWGÅ-»ôP-MãºÛ-Vïh-±P-¤Å-hïºÛ-fôG-ºx¼-Iâ-¤Z¤-ºhïGÅ-GmP-MãºÛ-ºzôh-Ç+ݾ-»P-GmP-»ôh-q-¼ïh- Gmh-hôm-hïºÛ-fôG-D-Vï-ºzô¼-Vï-GmÅ-»Þ¾-HÛ-ÍÛm-^ô-mï-ÁÛ-»ºÛ-ÆÛh-º²Ûm- »Þ-lô-»ô-mô- ¤VôG-mÅ-ˆP-Mz-zBô¼-ÁÝGÅ-Vï-fôz-»ôh-q-¼ïh-zŸG-

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།