ºz¼-¤ºÛ-GŸÝP-GÛÅ-¿U¤-ÅÞºÞ-TÛ-JÀôh-z=ô¾-GbôP-Mã¼-Ÿïh-ÇoP-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-¼ïh-ü


2007.05.24

{}ü üºz¼-¤ºÛ-iG-qôºÛ-GŸÝP-GÛÅ-z¸P-z®ôm-hÝ-zTßG-zŸÛm-qºÛ-ºz¼-¤-h¤PÅ-G®ô-±ôGÅ-qºÛ-±ôGÅ-G®ô-¿U¤-ÍP-ÅP-ÅÞºÞ-TÛ-JÀôh-z=ô¾-GbôP-Mã¼-Ÿïh-ÇoP-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-¼ïh-ü hï-»P-ºz¼-¤ºÛ-ÆÛh-hôm-z®ôm-q-¸Þ¼-q-ŸÛG-GÛÅ-GÅÞP-z¼-GŸÛGÅ-m-ü G¸º-ZÛ-¤ºÛ-ZÛm-ºz¼-¤-iG-qôºÛ-GŸÝP-GÛÅ-ºz¼-¤-h¤PÅ-G®ô-±ôGÅ-qºÛ-±ôGÅ-G®ô-¿U¤-ÍP-ÅP-ÅÞºÞ-TÛ-z¸P-z®ôm-hÝ-zTßG-MãºÛ-hÝÅ-z;G-z®P-GÛ-»ôh-q-hP-ü »Ûm-mºÛ-ºz¼-¤-iG-qôºÛ-GŸÝP-GÛÅ-DôP-JÀôh-z=ô¾-GbôP-Mã-DG-qô-»Ûm-q-GÅÞP-zŸG hïºÛ-z¼-m-Í-¼Û-GŸÝP-hP- »ô-¼ôz-¤fÞm-xôGÅ-»Þ¾-Iâ- ¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-hï-zŸÛm-mô¼-zï¾-ŸÛ-zhïºÛ-G¸ïPÅ-dGÅ-zŸïÅ-¤Dm-n¤Å-ˆÛÅ-ºz¼-¤-iG-qôºÛ-GŸÝP-mÅ-¿U¤-ÍP-ÅP-ÅÞºÞ-TÛ-JÀôh-z=ô¾-GbôP-hGôÅ-qºÛ-²-iG-GÛ-ºzôh-Ç+ݾ-ŸÝÅ-GmP-»ôh-q-¼ïh-ü »Ûm-mºÛ-ºz¼-¤-iG-qôºÛ-GŸÝP-GÛÅ-¿U¤-ÍP-ÅP-ÅÞºÞ-TÛ-JÀôh-z=ô¾-GbôP-MãºÛ-ºzôh-Ç+ݾ-GmP-¤Dm-±ô-»P-º²Ûm-z¸ÞP-hô-h¤-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q¼-zdïm-ü ¿U¤-ÍP-ÅP-ÅÞºÞ-TÛ-JÀôh-z=ô¾-»ôP-Mã¼-¼ï-z-hï-®¤-GmP-GÛ-¤ïh-q-¼ïh-ü ¿U¤-ÍP-ÅP-ÅÞºÞ-TÛ-xÛ-¾ô-ZÛÅ-ÇeôP-GZÛÅ-¾ô¼-z¸P-z®ôm-mÅ-JÀôh-z=ô¾-zbP-zºÛ-Ç+zÅ-ºz¼-¤-M¾-»ôPÅ-ÅÞ-G¸ÛGÅ-Ç+ô¼-hÝ-wïzÅ-mÅ-h¤PÅ-G®ô-±ôGÅ-qºÛ-±ôGÅ-¤Û-hP-ºz¼-¤-iG-qôºÛ-GŸÝP-GÛ-¤Û-ÇoºÛ-hz¼-iG-qôºÛ-ºfz-¯ôh-‚ãP-mÅ-ºz¼-¤-iG-qôºÛ-GŸÝP-GÛÅ-¿U¤-ÍP-ÅP-ÅÞºÞ-TÛ-zB¼-hÝ-z¸P-z®ôm-hÝ-zTßG-»ôh-q-¼ïh-ü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་མུ་མཐུད་དུ་ཡོ་རོབ་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་བཞིའི་ནང་གཞུང་འབྲེལ་འཚམས་གཟིགས་དང་བོད་དོན་ཞུ་སྐུལ་གནང་བཞིན་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎