ºz¼-¤ºÛ-GmÅ-ÇePÅ-ŸÛ-ºW¤-»ôP-Vïh-M-h;¼-mG-GZÛÅ-¾-ºzôh-Ç+ݾ-ŸÝÅ-ºhÝG


2007.09.27

{}ü üfh-¾m-HÛ-ÆÛh-„Àôm-mÅ-M-mG-hP-M-G¼-GZÛÅ-ˆÛÅ-ºz¼-¤ºÛ-mP-GÛ-¸P-¸ÛP-GmÅ-ÇePÅ-hï-¤±¤Å-ºWôG-»ôP-Mã¼-¼ôGÅ-¼¤-GmP-MãºÛ-ºzôh-Ç+ݾ-ŸÝÅ-»ôh-q-¼ïh-ü fh-¾m-HÛ-ÆÛh-„Àôm- ÅÞ-¼-»l- Tß-¾-môm- HÛÅ-¿Ëô-Íï-ÁÛ-»ºÛ-¤fÞm-xôGÅ-»Þ¾-Iâ-GTÛG-qÞÅ-ºz¼-¤ºÛ-mP-ºHã¼-¿kôG-GbôP-fÞz-qºÛ-mÝÅ-q-fôm-Mã-DG-qô-»Ûm-q¼-zdïm-ü M-mG-hP-M-G¼-GZÛÅ-ˆÛÅ-¤Z¤-ÇkïzÅ-GmP-bï-ºz¼-¤ºÛ-mP-GÛ-²-iG-GÛ-GmÅ-ÇePÅ-hï-¤HôGÅ-¥ã¼-ŸÛ-ºW¤-»ôP-fzÅ-ÅÞ-ºzh-z¯ôm-GmP-MãºÛ-ºzôh-Ç+ݾ-ŸÝÅ-»ôh-q-¼ïh-ü fh-¾m-HÛ-ÆÛh-„Àôm-HÛ-GôP-ŸÝÅ-z;º-¤ô¾-hï-zŸÛm-Í-¼ÛºÛ-IôP-Eï¼-mÛºÞ-»ôG-mP-±ôGÅ-MãºÛ-º²¤-JÀÛP-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-¾ô-¼ïºÛ-¿Ëm-±ôGÅ-ÅÞ-wïzÅ-qºÛ-Ç+zÅ-Gż-ºGôh-q¼-G¸º-wÞ¼-zÞºÛ-ZÛm-ºIï¾-zXôh-GmP-z-ŸÛG-»Ûm-q-hP-ü h-hÝP-DôP-GÛÅ-Gmh-hôm-hïºÛ-fôG-Í-¼ÛºÛ-ÆÛh-º²Ûm-±ßh-qºÛ-º²¤-JÀÛP-M¾-Dz-DG-GÛ-hzÞ-FÛh-±ô-hP-z;º-zÇkݼ-GmP-»ôh-q-hP-ü hïºÛ-Ç+zÅ-DôP-GÛÅ-ºz¼-¤ºÛ-mP-GÛ-h;º-Gmh-Åï¾-Mã¼-fh-¾m-M¾-Dz-GTÛG-qÞ-¤Ûm-q¼-M-mG-hP-M-G¼-M¾-Dz-GZÛÅ-ˆÛÅ-¤Z¤-¾Å-GmP-Mã-hGôÅ-PïÅ-»Ûm-qºÛ-Ç+ô¼-ŸÝÅ-q-»Ûm-ŸïÅ-GÅÞP-zŸG M-mG-GŸÝP-GÛÅ-ºz¼-¤-hP-¤Z¤-hÝ-hq¾-º‚ô¼-hP-ºƒï¾-hôm-ºƒï¾-¾¤-‚ïh-¤ÞÅ-»Ûm-qºÛ-D¼-ü M-G¼-GŸÝP-GÛÅ-ˆP-ºz¼-¤-GŸÝP-hP-h¤G-hôm-ºƒï¾-¾¤-ÁÝGÅ-Vï-¼Þ-zbP-»ôh-qºÛ-D¼- Zï-zºÛ-V¼-mÝÅ-qºÛ-º‚ãP-DÞPÅ-zÇSôG-ºhôm-¤Z¤-¾Å-‚-MãºÛ-IôÅ-Vôh-¾-Å-dGÅ-»P-z;ôh-»ôh-q-¼ïh-ü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་མེ་ཁོ་རོ་སོ་ཧྤོ་ཊི་ཡར་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་འགན་འཛིན་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་བ།
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའི་དགོངས་གཞི་དང་མཐུན་པར་ཧུར་ཐག་བྱ་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་གནང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎