¤×-¾ï-Áï-»-mP-»ôh-qºÛ-ºz¼-¤ºÛ-hGï-ºhÝm-q-±ôÅ-h¤PÅ-G®ôºÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-ºhÝG


2007.10.19

{}ü ühï-¼ÛP-¤×-¾ï-Áï-»-mP-BzÅ-zTô¾-hÝ-ÇÀïzÅ-qºÛ-ºz¼-¤ºÛ-hGï-ºhÝm-q-200 ¿ËG-GÛÅ-h¤PÅ-G®ôºÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-»ôh-q-hP-hï-mÛ-ºz¼-¤ºÛ-hGï-ºhÝm-q-xÛºÛ-M¾-Dz-mP-BzÅ-zTô¾-hÝ-º‚ô¼-zºÛ-XïÅ-xÛºÛ-M¾-Dz-mP-h¤PÅ-G®ôºÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-z-fïPÅ-hP-qô-»Ûm-q-¼ïhü hï-»P-hGï-ºhÝm-q-±ôÅ-¤×-¾ï-Áï-»ºÛ-M¾-Å- ;ô-¾-¾¤-qÞ¼- mP-»ôh-qºÛ-ºz¼-¤ºÛ-GŸÝP-±z-DP-¤hÝm-ºhÝ-º²ô¤Å-ˆÛÅ-ºz¼-¤ºÛ-iG-qôºÛ-GŸÝP-GÛÅ-M¾-Dz-h¤PÅ-G®ôºÛ-¾¤-¾ÞGÅ-fôG-zTôÅ-zNå¼-GbôP-hGôÅ-qºÛ-Ç+ô¼-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-z-hPü ¿ËG-q¼-hÝ-¹-z-ÇSôm-¤¼-ºz¼-¤ºÛ-mP-hGï-ºhÝm-q-±ôÅ-GŸÛ-M-Vï-zºÛ-h¤PÅ-G®ôºÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-z¼-iG-qôºÛ-GŸÝP-GÛÅ-iG-Gmôm-‚Å-bï-¤Û-h¤PÅ-Aïm-ºhÅ-ÅÞ-xÛm-q-±ô¼-GhÝP-Åï¤Å-Z¤Å-zBïh-‚Å-q-ŸÛG-»Ûm-q-¼ïhü h-hÝP-hGï-ºhÝm-q-±ôÅ-¤×-¾ï-Áï-»ºÛ-M¾-źÛ-mP-»ôh-qºÛ-M-mG-GŸÝP-±z-DP-hP-¼-ÁÛ-»ºÛ-GŸÝP-±z-DP-hÝ-zBôh-hï-Pô-Lô¾-‚Å-»ôh-q-¤-¸hü M¾-Dz-hï-GZÛÅ-ˆÛÅ-iG-qôºÛ-GŸÝP-¾-Mz-Bô¼-‚ïh-ˆÛ-»ôh-qºÛ-Bôm-zXôh-ˆÛ-ºzôh-±ÛG-OôG-q-hP-ºy¾-hÝ-Mz-Bô¼-‚ïh-qºÛ-‚-uôh-¤±¤Å-ºWôG-‚-hGôÅ-qºÛ-hGôÅ-ºhÝm-zbôm-»ôh-q-hP-hï-XïÅ-ZÛ-ÈôP-GÛ-GŸÝP-±z-DP-hÝ-ºhÝ-º²ô¤Å-‚Å-bï-ºz¼-¤ºÛ-hGï-ºhÝm-qºÛ-h¤PÅ-G®ôºÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-zºÛ-¤Û-h¤PÅ-ºhÝ-º²ô¤Å-ˆÛ-hˆÛ¾-hÝ-iG-qôºÛ-GŸÝP-GÛÅ-¤ï-ºwïm-‚Å-qºÛ-Ç+zÅ-ZÛ-ÈôP-GÛ-Gż-ºGôh-q-ŸÛG-h¤¼-zÅh-zbP-z-hïºÛ-ºi-q¼-¤hÝm-¤ï-bôG-yïP-z-G»ôG-bï-GhÝP-Åï¤Å-¤Z¤-zBïh-ŸÝÅ-»ôh-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་དང་བརྒྱུད་ལམ་གཞན་ཞིག་བརྒྱུད་ནས་འབྲེལ་ལམ་ཐབས་ཤེས་གནང་བཞིན་ཡོད། སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎