M-G¼-HÛÅ-ºz¼-¤ºÛ-mP-GÛ-Vz-ÆÛh-h;º-½‰ôG-Åï¾-fzÅ-ºGm-ºDÞ¼-zŸïÅ-hGôÅü


2007.10.23
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

{}ü üº²¤-JÀÛP-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-Ç+Ý-±z-TÛG-M-G¼-hÝ-º±¤Å-ºiÛ¼-wïzÅ-bï-ºz¼-¤ºÛ-iG-qôºÛ-GŸÝP-GÛÅ-h¤PÅ-G®ôºÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-¤Dm-hGï-ºhÝm-qºÛ-fôG-iG-Gmôm-‚ïh-qºÛ-‚-uôh-¾-ŸÛ-ºW¤-hÝ-¤-GmÅ-q¼-iG-qôºÛ-GŸÝP-z¼-ºIÛG-ºWGÅ-ˆÛ-z;º-zÇkݼ-GmP-hGôÅ-qºÛ-²-iG-GÛ-ºzôh-Ç+ݾ-ŸÝÅ-»ôh-q-¼ïhü ¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-Ç+Ý-±z-Ç+Ý-ŸzÅ- Íïz-¼-ÈÛ¤- JËï¤-Ç~-¼Û×- hïP-Ç+zÅ-Íï-ÁÛ-»ºÛ-M¾-Dz-DG-iâG-mP-º±¤Å-ºiÛ¼-wïzÅ-zŸÛm-»ôh-q-¿e¼-M¾-Dz-hï-hG-GÛ-hqôm-¼ÛGÅ-¾-ºz¼-¤ºÛ-mP-GÛ-Vz-ÆÛh-ˆÛ-h;º-½‰ôG-Åï¾-fzÅ-¾-Çoï-FÛh-ˆÛ-ºGm-ºDÞ¼-zŸïÅ-hGôÅ-qºÛ-ºzôh-Ç+ݾ-ŸÝ-Mã-»Ûm-ŸÛPü hïºÛ-mP-mÅ-h¤ÛGÅ-zž-M-G¼-hP-M-mG-GZÛÅ-ˆÛ-hqôm-¼ÛGÅ-¾-ºzôh-Ç+ݾ-GmP-Mã-»Ûm-q-¼ïhü Ç+Ý-ŸzÅ-JËï¤-Ç~-¼Û×-M-G¼-hÝ-ZÛ-¤-GZÛÅ-¼ÛP-º±¤Å-ºiÛ-GmP-»ôh-q-hP-hïºÛ-Ç+zÅ-M-G¼-HÛ-ÆÛh-„Àôm- ¤×m-¤ô-Èm-Å×ÛP- ¤VôG-hP-xÛ-ÆÛh-¾Å-hôm-„Àôm-Vïm- q×¼-mz-¤Þ-D¼-WÛ- hï-zŸÛm-xÛ-ÆÛh-iâP-Vï-zTÅ-hP-¤W¾-ºyh-z;º-zÇkݼ-GmP-»ôh-q-hP-DôP-GÛÅ-Gż-ºGôh-q¼ü DôP-h-¼ïÅ-M-G¼-HÛ-hqôm-¼ÛGÅ-¤W¾-ºyh-Ç+zÅ-M-G¼-HÛ-hqôm-¼ÛGÅ-PôÅ-mÅ-P-±ô¼-hGôÅ-qºÛ-z;º-¾m-GmP-z-hï-»ÛÅ-È-TP-GÛ-ºhôh-„Àô-º±Û¤-q-‚ãP-ÅôP-ŸïÅ-hPü ¿ËG-q¼-hÝ-M-G¼-xôGÅ-mÅ-º²¤-JÀÛP-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-uÛ-Ez-iâP-VïºÛ-xG-¾Å-¾¤-¿ËôP-»ôP-Mã¼-Mz-Bô¼-GmP-MãºÛ-z;º-¤ô¾-GmP-z-hï¼-È-TP-GÛ-hGº-±ô¼-‚ãP-zºÛ-Ç+ô¼-GÅÞP-»ôh-q-¾Å-ŸÛz-yºÛ-GmÅ-±ß¾-GÅÞP-¤ïh-q-hP-»Ûm-mºP-M-G¼-xôGÅ-mÅ-h-¼ïÅ-DôP-GÛ-M-G¼-HÛ-º±¤Å-ºiÛ-hïºÛ-Ç+ô¼-GŸÝP-ºƒï¾-HÛ-Gž-zOGÅ-ÁÛG-Çtï¾-Mã-»Ûm-qºÛ-Ç+ô¼-GÅÞP-»ôh-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་རང་བཙན་རྩོད་ཀྱི་མེད་པ་ནན་བརྗོད་གནང་པ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎