ºz¼-¤ºÛ-mP-hGôm-qºÛ-¤fº-Ç+ô¼-iG-VÅ-Zïm-dôG-q-ºIï¤Å-ºWôG-‚Å-»ôh-ºhÝG


2007.10.26

{}ü üºz¼-¤ºÛ-mP-qºÛ-hGôm-q-ŸÛG-GÛ-¾ô-ºDô¼-HÛ-¤±¤Å-zljïm-Oæz-ˆÛ-hÝÅ-»Þm-±¼-z¼-zdïm-mÅ-xÛ-¹-9 qºÛ-mP-hGï-ºhÝm-qÅ-h¤PÅ-G®ôºÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-z-zŸÛm-hGï-ºhÝm-q-±ôÅ-zB¼-bà-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-Mã-ºGôG-fzÅ-ˆÛ-Vïh-hÝ-¼ïÅ-G¸º-q-ÅPÅ-ZÛm-ºz¼-¤ºÛ-iG-qôºÛ-GŸÝP-GÛÅ-iG-VÅ-Zïm-dôG-q-hGôm-qºÛ-¤fº-Ç+ô¼-ºIï¤Å-ºWôG-‚Å-»ôh-q-¼ïhü hï-»P-xÛ-¹-hGÝ-qºÛ-mP-ºz¼-¤ºÛ-hGï-ºhÝm-qÅ-Çoï-FÛh-qºÛ-¤Û-h¤PÅ-ˆÛÅ-iG-qôºÛ-GŸÝP-¾-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-z-hP-hï-mÛ-¤Û-¾ô-zTß-yG-GZÛÅ-mP-hÝ-h¤PÅ-G®ôºÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-z-GŸÛ-M-Vï-ÁôÅ-ŸÛG-»Ûm-q-zdïm-iG-qôºÛ-GŸÝP-GÛÅ-ºz¼-¤ºÛ-mP-qºÛ-GmÅ-Vïm-hGôm-q- Á-¶ï-^-Gôm- q×-Gô-^- ŸïÅ-qºÛ-¤fº-Ç+ô¼-hÝ-zB¼-bà-ÆâP-Bôz-ˆÛ-¾Å-hôm-h¤-zOGÅ-Vï-¼Þ-zbP-»ôh-q-hï-hG-¾-¼ôºÞ-=¼-Gż-ºGôh-q¼-q¼-¾ïm-‚ïh-¤Û-ºWâG-q-z;G-ºGôG-‚Å-»ôh-q-¼ïhü ºz¼-¤ºÛ-GŸÝP-hP-Vz-ÆÛh-ˆÛ-z¿e-uôh-¤Û-¤fÞm-¤Dm-HÛ-¤Û-h¤PÅ-±ôÅ-fôG-¤¼-G¸º-ºDô¼-iâG-GÛ-ÇSôm-hï¼-lô-Çoݤ-¼Ûm-GôP-ºw¼-z¼-zdïm-mÅ-¤Û-h¤PÅ-ˆÛÅ-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-ºGô-z®ßGÅ-‚Å-q-hP-hï-XïÅ-hGï-ºhÝm-qÅ-h¤PÅ-G®ôºÛ-¾Å-ºGݾ-ºGô-z®ßGÅ-»ôh-q-¼ïhü Ç+zÅ-hï¼-M¾-Å-»×P-Gôm-mP-GÛ-mP-qºÛ-GmÅ-Vïm- ÅÞ-¾ï-q×-Gô-^- mÅ-hGï-ºhÝm-q-±ôÅ-ºz¼-¤ºÛ-M¾-Dz-hq¾-º‚ô¼-HÛ-GmÅ-ÇePÅ-Z¤Å-LÝh-ºIô-z-hP-¤Û-¾ô-45 ¼ÛP-iG-qôÅ-hzP-º²Ûm-‚ïh-qºÛ-‚-uôh-GZÛÅ-¾-Pô-Lô¾-‚Å-»ôh-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༧རྗེ་གུང་ཐང་སྐུ་ཕྲེང་བདུན་པ་མཆོག་གིས་མདོ་ལྷོའི་མཛོད་དགེ་རྩྭ་ཐང་དུ་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་ཐེངས་དང་པོ་གནང་བཞིན་འདུག
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
གྲོས་ཚོགས་འགོ་བཙུགས་པ་དང་བསྟུན་རྡ་རམ་ས་ལར་མི་མང་རེ་འབོད་ཚོགས་པས་མི་མང་རང་བཞིན་གྱི་ཞུ་འབོད་ལས་འགུལ་སྤེལ་བཞིན་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎