M-G¼-HÛ-Z¤-fG-ŸÛP-q-hP-P¾-¯ô¾-z-¤P-qôÅ-Gô¤-zIôh-ˆÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-ºhÝG


2007.10.28
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

{}ü üM-G¼-HÛ-hq¾-º‚ô¼-ºwï¾-MÅ-È-TP-¥ã¼-qô-ºIô-hP-ºIô-¤ÞÅ-»Ûm-mºP- M-G¼-mP-GÛ-Z¤-fG-ŸÛP-q-hP-Å-ŸÛP-¤ïh-qºÛ-P¾-¯ô¾-z- hï-zŸÛm-Å-BïÅ-lô-BïÅ-ˆÛ-Ghôh-¤ºÛ-¤Û-¼ÛGÅ-±ôºÛ-º±ô-zºÛ-GmÅ-ÇePÅ-È-TP-Bô-qô-»Ûm-qºÛ-D¼- M-G¼-HÛ-hq¾-º‚ô¼-»¼-MÅ-GbôP-MãºÛ-ºV¼-GŸÛºÛ-¤ÛP-fôG-mÅ- Z¤-fG-¤Û-¤P-±ôºÛ-º±ô-zºÛ-dïm-GŸÛ-Å-ŸÛP-n¤Å-º‚ô¼-¿km-Tm-±ôÅ-z¸ô-IÐ-hP- ±ôP-DP-Gż-MG-GÛ-Vïh-hÝ-FÛ¤Å-¤fÞm-hP-FÛ¤Å-¤fÞm-¤Ûm-qºÛ-Pm-‚ãÅ-Ço-±ôGÅ-ˆÛ-¾¤-mÅ-¤Dô-Iâz-‚Å-bï- Z¤-fG-Tm-HÛ-ŸÛP-q-±ô-hP-Ghôh-¤ºÛ-¤Û-¼ÛGÅ-ÅôGÅ-IPÅ-ZÝP-¤Û-¤P-±ô¼-º±ô-zºÛ-h;º-P¾-ºyh-zŸÛm-q-»Ûm-q-¼ïh- hï¼-zdïm-Z¤-fG-hzÞ¾-ŸÛP-wôPÅ-qºÛ-ŸÛP-q-hP- º±ô-zºÛ-ÇÀh-P¾-¯ô¾-Dô-m¼-dïm-qºÛ-¤Û-¤P-±ôÅ-Åô-ÅôºÛ-GmÅ-ÇePÅ- M-G¼-GŸÝP-hP-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-¤hÝm-hÝ-JËm-jËÛºÛ-¾¤-Çeôm-GŸÛ¼-z¸ÞP-º±ï-¤ïh-ŸÛ-zºÛ-¾¤-mÅ-Pô-Lô¾-HÛ-±ß¾-hÝ-ºIï¤Å-Çeôm-‚ïh-xÛ¼- GŸÝP-hP-ÇKï¼-q¼-Áô¼-zºÛ-Å-zhG-Z¤-VßP-±ô-hP- P¾-¯ô¾-z-Ghôh-¤ºÛ-¤Û-¼ÛGÅ-ÇeôP-yG-zL¾-zÅ-M-G¼-hzÞÅ-DÞ¾-HÛ-IôP-Eï¼- L-¶-¾Ûºô¼- mÅ-¹-z-ºhÛºÛ-±ïÅ- 2 M-G¼-HÛ-¤ïÅ-qô-h¤-q- JËm-jËÛºÛ-ºFâPÅ-Ç+¼-ZÛ-¤ô-mÅ-ºGô-z®ßGÅ-bï- M¾-Å-¿kÛ-¾ÛºÛ-xôGÅ-ÅÞ-¹-z-GTÛG-¼ÛP-ŸÛ-zºÛ-Gô¤-zIôÅ-Mz-Çeï- M¾-Å-¿kÛ-¾Û-Gż-q¼-D-Å-º‚ô¼-»ôh-q-¼ïh- Gô¤-zIôÅ-ˆÛ-ŸÛ-zºÛ-Pô-Lô¾-¾Å-ºGݾ-hïºÛ-mP- M-G¼-HÛ-Å-DÞ¾-G-Å-G-mÅ-BïÅ-q-hP- zÞh-¤ïh- ¤fº-m- ¾ô-m-y-zºÛ-‚ÛÅ-q-±ôÅ-DG-TÛG-GÛ-¾G-q¼-¤±ôm-¤hôG-¿YP-DÞ-hP- h;¼-qô-‚Å-qºÛ-M-G¼-HÛ-M¾-h¼-ºEï¼-bï- Gm¤-¾-ºx¼-z-hP- D-TÛG-GÛ-¾G-q¼-¼ÛGÅ-h¤m-q¼-z¯Û-zºÛ-M-G¼-HÛ-Ghô¾-¼ÛGÅ-¤Û-¤P-±ôºÛ-ºGô-FÛh-hP- M-G¼-HÛ-¼P-z®m-ºfz-¯ôh-q- ¤DÅ-hzP- „ËÛ¤-¼ºô- ͤ-„Ëï‡-;¼- h¤-q-hï-ZÛh-ˆÛ-Ç+Ý-hq¼-ºEï¼-»ôh-q-¼ïh- M-G¼-GŸÝP-GÛÅ-IôP-GÅïz-Å-DÞ¾-¤P-qô-hïP-¼zÅ-Tm-HÛ-z¸ô-IÐ-Gż-º²âGÅ-‚-źÛ-¿eï-GmÅ-ÅÞ-zNå¼-fzÅ-hP- z¸ô-¾Å-º²âGÅ-zCæm-hï-±ôºÛ-mP-xÛºÛ-M¾-Dz-DG-mÅ-¤-¯-º²âGÅ-źÛ-¿eï-GmÅ-ÅÞ-Pô-zô-zNå¼-fzÅ-GmP-MãºÛ-ÆÛh-‚ãÅ-¾-D-Gbh-hP- GhôP-¾ïm-‚Å-bï- ŸÛP-q-±ôÅ-Vß-hP-Å-ŸÛP-GZÛÅ-;ºÛ-zhG-hzP-GÛ-fôz-fP-V-±P-DôP-±ô¼-hGôÅ-ˆÛ-»ôh-TïÅ-hGôÅ-ºhÝm-zbôm-HÛ-»ôh-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་རང་བཙན་རྩོད་ཀྱི་མེད་པ་ནན་བརྗོད་གནང་པ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎