ºz¼-¤ºÛ-M¾-Dz-mÅ-JÀô-zÞ¼-hÝ-zTôÅ-zNå¼-V-±P-z-GbôP-fÞz-Mã-DG-qô-»Ûm-ºhÝG


2007.10.30

{}ü üw×-¼m-Åï- hP- fºï-¾ï×m- M¾-Dz-ˆÛ-hzÞ-FÛh-±ôÅ-ºz¼-¤ºÛ-mP-Zï-V¼-hGï-ºhÝm-qÅ-h¤PÅ-G®ôºÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-»ôh-ˆP-iG-qôºÛ-GŸÝP-GÛ-fôG-mÅ-JÀô-zÞ¼-hÝ-zTôÅ-zNå¼-V-±P-z-GbôP-fÞz-Mã-DG-qô-»Ûm-qºÛ-hGôPÅ-±ß¾-GÅÞPÅ-»ôh-q-¼ïhü hï-¼ÛP-w×-¼m-ÅïºÛ-xÛ-ÆÛh-„Àôm-Vïm- „˼-mº-^ï- ;ÝVÛ-m¼- HÛÅ-ºz¼-¤ºÛ-Gmh-hôm-fh-¾-fºï-¾ï×m-HÛ-hqôm-¼ÛGÅ-hP-¤W¾-ºyh-IôÅ-¤ô¾-Iâz-qºÛ-XïÅ-ÅÞ-M¾-uÛºÛ-uÛ-±ôGÅ-ˆÛÅ-iG-qôÅ-hzP-º²Ûm-‚ïh-zŸÛm-qºÛ-ºz¼-¤ºÛ-M¾-Dz-mP-h¤PÅ-G®ôºÛ-zTôÅ-zNå¼-»ôP-Mã¼-¤Z¤-¾Å-GmP-GÛ-»ôh-q-hPü »Ûm-mºP-P-±ôºÛ-PôÅ-mÅ-ºz¼-¤ºÛ-M¾-Dz-hï-zŸÛm-ºy¾-hÝ-h¤PÅ-G®ôºÛ-zTôÅ-zNå¼-»ôP-MãºÛ-¼ï-z-¤ïh-q-hP-hï-¿e¼-¤±m-GTÛG-GÛ-hÝÅ-±ôh-fÞP-PÞ-hïºÛ-mP-¾-zTôÅ-zNå¼-»ôP-¤Û-ÆÛh-q-ŸÛG-»Ûm-q-¼ïhü hï¼-zdïm-h¤PÅ-G®ôºÛ-zTôÅ-zNå¼-»ôP-Mã¼-h-V-P-±ôºÛ-PôÅ-mÅ-zŤ-„Àô-Gż-q-ºGô-z®ßGÅ-hGôÅ-q-hP-¾Å-ºGݾ-Gż-q-¯ô¤-hGôÅ-qü mÝÅ-ÇeôzÅ-Gż-q-zïh-uôh-GbôP-hGôÅ-q-hP-h-¿eºÛ-h¤PÅ-G®ôºÛ-¾Å-ºGݾ-hP-M¾-uÛºÛ-¤Z¤-¾Å-hï-hG-mÛ-¾Å-hôm-¾¤-¿ËôP-»ôP-MãºÛ-zMãh-¼Û¤-ºGô-z®ßGÅ-‚Å-q-hP-hï-»P-¾Å-hôm-HÛ-D-xôGÅ-ÅÞ-zBôh-ˆÛ-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-GÅÞPÅ-»ôh-q-¼ïhü »Ûm-mºP-DôP-GÛÅ-M¾-uÛºÛ-uÛ-±ôGÅ-mÅ-ºz¼-¤ºÛ-iG-qôºÛ-GŸÝP-GÛ-fôG-hq¾-º‚ô¼-¼ôGÅ-¼¤-¤±¤Å-ºWôGÅ-ˆÛ-ZïÅ-Vh-GbôP-MãºÛ-fzÅ-¾¤-mÛ-fzÅ-¾¤-Gż-q-ŸÛG-¤-»Ûm-q-hP-¿ËG-q¼-hÝ-hï-»ÛÅ-ºHã¼-¿kôG-ºIô-MãºÛ-Gmôm-ÁÝGÅ-ym-zÞ-ŸÛG-¾Å-mÝÅ-q-fôm-fÞz-Mã-¤Ûm-q¼-zdïm-fzÅ-¾¤-z¸P-ÁôÅ-mÛ-M¾-uÛºÛ-uÛ-±ôGÅ-ˆÛÅ-ºzh-z¯ôm-GmP-zºÛ-xG-¾Å-fôG-ºx¼-Iâ-¤Z¤-ºhïGÅ-‚Å-bï-mÝÅ-q-fôm-qºÛ-¤Z¤-¾Å-GmP-hGôÅ-qºÛ-Ç+ô¼-GÅÞPÅ-»ôh-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་དང་བརྒྱུད་ལམ་གཞན་ཞིག་བརྒྱུད་ནས་འབྲེལ་ལམ་ཐབས་ཤེས་གནང་བཞིན་ཡོད། སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎