M¾-uÛºÛ-uÛ-±ôGÅ-ˆÛÅ-ºz¼-¤-hï-zŸÛm-h¤PÅ-G®ôºÛ-¾¤-hÝ-zBôh-Mã¼-Gmôm-ÁÝGÅ-vôh-hGôÅü


2007-12-22
Share

{}ü üÍ-¼Û-GŸÝP-GÛÅ-ºz¼-¤-hï-zŸÛm-h¤PÅ-G®ôºÛ-¾¤-hÝ-zBôh-Mã¼-M¾-uÛºÛ-uÛ-±ôGÅ-ˆÛÅ-¤Þ-¤fÞh-mÅ-Gmôm-ÁÝGÅ-vôh-MãºÛ-ºzôh-Ç+ݾ-ŸÝÅ-»ôh-q-¼ïh-ü Í-¼ÛºÛ-xÛ-ÆÛh-iâP-Vï-;ôm-^ô-¾Û-²-¼ºï-Åï-¤VôG-mÅ-M¾-uÛºÛ-uÛ-±ôGÅ-ˆÛÅ-ºz¼-¤ºÛ-iG-qôºÛ-GŸÝP-GÛ-fôG-Gmôm-ÁÝGÅ-vh-mÅ-ºz¼-¤-iG-qôºÛ-GŸÝP-GÛÅ-xôGÅ-ºG¾-±ôGÅ-q-hP-¤P-±ôGÅ-fôG-lÝP-ºhïGÅ-GbôP-MãºÛ-‚-uôh-¤±¤Å-ºWôG-»ôP-fzÅ-GmP-MãºÛ-ºzôh-Ç+ݾ-GmP-»ôh-q-hP-ü Í-¼ÛºÛ-xÛ-ÆÛh-iâP-Vï-¼ºï-Åï-¤VôG-mÅ-Í-¼ÛºÛ-xÛ-ÆÛh-¾Å-DP-GÛ-G¸º-q-ÅPÅ-ZÛm-HÛ-Gż-ºGôh-¿Ëm-±ôGÅ-fôG-ºz¼-¤ºÛ-mP-h-¾ô-xÛ-¹-hGÝ-qºÛ-mP-hGï-ºhÝm-q-±ôÅ-Fô¤-GŸÝP-hÝ-ºhôm-mÅ-ºz¼-¤-iG-qôºÛ-GŸÝP-¾-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-ÁÝGÅ-Vï-Çtï¾-zºÛ-XïÅ-M¾-uÛºÛ-uÛ-±ôGÅ-mÅ-ºz¼-¤ºÛ-fôG-hô-ÇoP-‚ïh-»Å-hï-zÅ-ÁÝGÅ-Vï-¼Þ-xÛm-»ôh-q-hP-ü »Ûm-mºÛ-ÇezÅ-¤Û-¾ïGÅ-q-ŸÛG-¾- Ç+zÅ-¼ï-M¾-uÛºÛ-uÛ-±ôGÅ-ˆÛ-mÝÅ-ÁÝGÅ-hï-zŸÛm-D-ºfô¼-hÝ-ºIô-GÛ-»ôh-q-¼ïh-TïÅ-GÅÞPÅ-zŸG ZÛm-hï¼-Í-¼ÛºÛ-xÛ-ÆÛh-¾Å-DP-GÛ-¤IÛm-±z-q- Áôm-¤ï-;ô¼-¤ÛG- mÅ-GÅÞPÅ-m-ü ºz¼-¤-iG-qôºÛ-GŸÝP-GÛÅ-G¸º-ºDô¼-ºhÛºÛ-mP-ZÝP-¤f¼-¾-ºz¼-¤-iG-qôºÛ-GŸÝP-hP-Vz-ÆÛh-ˆÛ-¿e-uôh-¤Û-¤fÞm-¤Dm-¤Û-IPÅ-iâG-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-»ôh-q-hP-ü hïºÛ-fôG-mÅ-ºz¼-¤-iG-qôºÛ-GŸÝP-GÛÅ-ºz¼-¤-hï-zŸÛm-ŸÛ-zºÛ-fôG-mÅ-h¤PÅ-G®ôºÛ-¾¤-hÝ-zBôh-MãºÛ-DÅ-¾ïm-hï-mÛ-µâm-Gb¤-ŸÛG-»Ûm-q-¤fôP-fÞz-ˆÛ-»ôh-q-GÅÞPÅ-zŸG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།