ºz¼-¤ºÛ-iG-ºfz-ÁôG-DG-GÛÅ-Çoݤ-ºDô¼-„Ë-Åï-ŸÛG-Lô¾-lÝP-zbP-»ôh-ºhÝG


2007-12-23
Share

{}ü üºz¼-¤ºÛ-Á¼-xôGÅ-DÞ¾-hÝ-Çoݤ-ºDô¼-„Ë-Åï-ŸÛG-mP-ºIÛ¤Å-ºIâ¾-‚ïh-¤Dm-ºIâ¾-qºÛ-fôG-ºz¼-¤ºÛ-IPÅ-ZÝP-¤Û-¼ÛGÅ-ˆÛ-iG-ºfz-ÁôG-DG-GÛÅ-Lô¾-lÝP-zbP-Çeï-¤Û-GÅÞ¤-Aïm-¾¤-hÝ-zbP-»ôh-q-hP-¤Û-10 ©Å-Bôm-wôG-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-GmÅ-±ß¾-hPôÅ-ÅÞ-¤fôP-¤Dm-HÛÅ-GÅÞPÅ-»ôh-q-¼ïhü hôm-Aïm-hï-zŸÛm-¼ïÅ-G¸º-Çtïm-qºÛ-ZÛm-ºz¼-¤ºÛ-M¾-Å-»×P-Gôm-mÅ-;Û-¾ô-¤Û-‡¼-200 ®¤-HÛ-¤±¤Å-ÅÞ-»ôh-qºÛ-¤×-¶-lÛ-ŸïÅ-qºÛ-fºï-¾ï×m-hP-Å-ºƒï¾-Å-¤±¤Å-ºDï¾-»Þ¾-HÛ-G¾-VïºÛ-±ôP-ºƒï¾-HÛ-¿eï-GmÅ-IôP-¤±ôºÛ-mP-‚ãP-z-»Ûm-ŸÛPü GmÅ-±ß¾-hPôÅ-ÅÞ-¤fôP-¤Dm-¤±m-GÅÞPÅ-ºhôh-¤ïh-q-ŸÛG-GÛÅ-GÅÞPÅ-mü Ç+zÅ-hï¼-GŸÝP-GÛ-h¤G-¤Û-GZÛÅ-G®ôÅ-qºÛ-¤Û-GÅÞ¤-Aïm-¾¤-hÝ-zbP-z-hP-©Å-Bôm-wôG-q-n¤Å-Ǩm-DP-hÝ-ºô¼-ºiïm-‚Å-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-ºIï¾-zXôh-‚Å-»ôh-q-¼ïhü hôm-Aïm-‚ãP-»Þ¾-Å-DÞ¾-hï-mÛ-Mãm-hÝ-mÅ-ºz¼-¤ºÛ-iG-qôºÛ-GŸÝP-GÛ-h¤G-¤Û-hP-;-¼ïm-M¾-»ôPÅ-¤Z¤-ºƒï¾-±ôGÅ-q-ŸïÅ-IP-ZÝP-¤Û-¼ÛGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-qºÛ-hz¼-¾-iG-ºfz-‚ïh-»Þ¾-ŸÛG-»Ûm-ŸÛPü iG-ºfz-±ôGÅ-q-hï-mÛ-IP-VßP-¤Û-¼ÛGÅ-ˆÛÅ-ºz¼-¤ºÛ-GŸÝP-¾-Lô¾-lÝP-GbôP-¤Dm-HÛ-±ôGÅ-q-Vï-ÁôÅ-ÁÛG-»Ûm-q-¼ïhü GôP-Gž-;-¼ïm-M¾-»ôPÅ-¤Z¤-ºƒï¾-±ôGÅ-qÅ-¹-z-ºhÛºÛ-ºGô-Çeôh-hÝ-iG-qôºÛ-GŸÝP-¾-Bôm-zXôh-‚Å-bï-D-ÇSôm-xÛ-¹-hGÝ-qºÛ-mP-iG-qôºÛ-GŸÝP-GÛÅ-ºz¼-¤ºÛ-hGï-ºhÝm-q-±ôºÛ-h¤PÅ-G®ôºÛ-¾Å-ºGݾ-fôG-iG-Gmôm-‚Å-qºÛ-XïÅ-ÅÞ-DôP-±ô-IP-ZÝP-¤Û-¼ÛGÅ-GmÅ-Çkôh-‚ïh-»Þ¾-;-¼ïm-Å-DÞ¾-hÝ-Lô¾-lÝP-GbôP-Mã-ÁÝGÅ-Vï-¼Þ-zbP-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-zÁh-ˆÛ-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།