M-mG-GÛÅ-ºz¼-¤ºÛ-»Þ¾-h¤PÅ-G®ô¼-zTôÅ-zNå¼-GbôP-Vïh-Gmôm-ÁÝGÅ-vôh-hGôÅü


2008-02-19
Share

{}ü üº²¤-JÀÛP-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-ºz¼-¤ºÛ-Ç+Ý-±z- ÍÛz-¼-ÈÛ¤- Jˤ-Ç~-¼Û×- GÛÅ-hï-¼ÛP-M-mG-GŸÝP-¾-ºz¼-¤ºÛ-iG-qôºÛ-GŸÝP-GÛÅ-M¾-Dz-h¤PÅ-G®ôºÛ-xôGÅ-ÅÞ-zTôÅ-zNå¼-GbôP-fzÅ-ˆÛ-Gmôm-ÁÝGÅ-vôh-hGôÅ-qºÛ-ºzôh-Ç+ݾ-GmP-»ôh-q-¼ïhü hï-»P-Ç+Ý-ŸzÅ-Jˤ-Ç~-¼Û×-hïP-Ç+zÅ-M-mG-bà-º±¤Å-ºiÛ¼-wïzÅ-»ôh-q-zŸÛm-hï-¼ÛP-M¾-Å-qï-TÛP-bà-Gż-ºGôh-q¼ü ¹-z-ºhÛºÛ-ºGô-Çeôh-hÝ-ºz¼-¤ºÛ-iG-qôºÛ-GŸÝP-GÛÅ-xÛ-¾ô-2010 mP-±ßh-¾-M¾-»ôPÅ-ºôÅ-zÇkݺÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-zºÛ-XïÅ-¯-FÛ¤Å-Gż-qºÛ-fôG-¤Û-h¤PÅ-ˆÛ-¤P-¤ôÅ-ºôÅ-zÇkÝ-‚-MãºÛ-Gž-zOGÅ-‚Å-q-hPü Gmh-hôm-hï-mÛ-m-mÛP-ºz¼-¤ºÛ-hGï-ºhÝm-qÅ-Çoï-FÛh-qºÛ-¤Û-h¤PÅ-ˆÛÅ-ºz¼-¤ºÛ-iG-qôºÛ-GŸÝP-¾-GŸÛ-M-Vï-zºÛ-Pô-Lô¾-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-zºÛ-XïÅ-ÅÞ-zNå¼-zTôÅ-ˆÛ-D-xôGÅ-fôG-¤hÝm-zBôh-‚Å-q-ŸÛG-»Ûm-¾ÞGÅ-GÅÞP-q-hP-¿ËG-q¼-hÝ-ºz¼-¤ºÛ-M¾-Dz-hï-mÛ-h¤PÅ-G®ôºÛ-xôGÅ-ÅÞ-zBôh-MãºÛ-È-TP-GÛ-G¾-ºGPÅ-Vï-zºÛ-¤hÝm-zBôh-TÛG-»Ûm-qºÛ-Ç+ô¼-GÅÞP-»ôh-q-¼ïhü h-hÝP-ºz¼-¤ºÛ-iG-qôºÛ-GŸÝP-GÛÅ-¤hÝm-zBôh-ˆÛ-¾Å-hôm-hïºÛ-¤Z¤-hÝ-ºz¼-¤ºÛ-GŸÝP-hP-Vz-ÆÛh-ˆÛ-¿e-uôh-¤Û-¤fÞm-¤Dm-HÛ-Vz-ÆÛh-ˆÛ-z®ôm-q-n¤Å-JÀôh-Iô¾-GbôP-z-hP-h¤PÅ-G®ôºÛ-hzÞ-FÛh-¿U¤- ÍôP-Åm-ÅÞ-VÛ- fôG-h¤-zOGÅ-ˆÛ-ÆÛh-WâÅ-¾G-zÇe¼-‚ïh-zŸÛm-q-¤±¤Å-ºWôG-‚-Mãü ¯-FÛ¤Å-Gż-qºÛ-fôG-zŤ-±ß¾-zbôm-VôG-qºÛ-Gô-Ç+zÅ-vh-q-»Ûm-±ï-¤hÝm-zBôh-ˆÛ-¾Å-hôm-hï-zŸÛm-M¾-uÛ-hP-M¾-mP-GZÛÅ-;¼-ÇS¼-zÅ-»Ûh-VïÅ-Cæm-fÞz-Mã-»Ûm-qÅ-M-mG-hP-hï-zŸÛm-HÛ-M¾-Dz-GŸm-±ôÅ-ºz¼-¤ºÛ-iG-qôºÛ-GŸÝP-GÛÅ-¾Å-hôm-hï-¿e¼-¾G-zÇe¼-ºEô¾-fzÅ-ˆÛ-Gmôm-ÁÝGÅ-vôh-hGôÅ-qºÛ-Ç+ô¼-GÅÞP-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།